انتخاب نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ب شروع می شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 بابان کردی   خانه پدری، نام عشیره ایی درکردستان، نام منطقه ایست در کردستان، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان، هم چنین از چهره های معاصر ادبیات کرد: "شکرالله  بابان"
2 بابوس کردی   نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی، هم چنین نام کوهی در بانه (نگارش کردی: بابوس)
3 بابیلان کردی  لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت (نگارش کردی: بابیلان)
4 باپیو کردی  بادسنج (نگارش کردی : باپێو)
5 باتوف کردی  نام گیاهی است با گل های قرمز رنگ (نگارش کردی: باتۆڨ)
6 باتینک کردی  غنچه  تازه ‏شکفته (نگارش کردی: باتینک)
7 باتینوک کردی  آلاله(نگارش کردی: باتێنۆک)
8 بادر کردی   حرکت باد، فرشته ی مأمور باد (نگارش کردی: باده ر)
9 بادر کردی   جوڵانه وه ی با، فریشته ی به ڒێو به ری با = حرکت باد، فریشته  مأمور باد (نگارش کردی : باده ر)
10 بارلی فارسی، ترکی   بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
11 بارنگ اسم کردی  ریزش باران همره  باد (نگارش کردی: بارنگ)
12 باروشه اسم کردی  بادبزن (نگارش کردی : بارۆشه) نام اصیل
13 باریز اسم کردی  میوه ایی که ‏‏باد آن را از درخت می کند. (نگارش کردی : باڒێژ)
14 باریزان نام کردی   رواج، برکت (نگارش کردی : باڒێژان)
15 بارین نام کردی  بارندگی، بارش (نگارش کردی: بارین)
16 بازان نام کردی  جمع "باز" پرنده  شکاری، نام روستایی در کردستان، در حال باختن،‌ بازنده (نگارش کردی: بازان)
17 بازنه اسم کردی  النگو (نگارش کردی : بازنه)
18 بازو کردی  نام آهنگی (نگارش کردی : بازو)
19 بازور کردی  نام پرنده ایی کوچک خاکستری رنگ (نگارش کردی : بازۆر)
20 باژوران کردی  جنوبی ها، طایفه ایی از کردها (نگارش کردی : باژوران)
21 باژیر کردی  شهر (نگارش کردی : باژێر)
22 باژیلان کردی   محل وزش باد، قبیله ایی از کردها که  در اطراف خانقین سکونت دارند (نگارش کردی : باژیلان)
23 باستینگ کردی  گل نو شکفته (نگارش کردی : باستینگ)
24 باسکار کردی   قدرتمند، توانمند در بحث و استدلال (نگارش کردی : باسکار)
25 باشن کردی  خوب است. عالی است (نگارش کردی : باشه ن)
26 باشیلا کردی  خانه ‏به ‏دوش (نگارش کردی : باشیلا)
27 باغان کردی   چند باغ میوه  که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند، نام روستایی در کردستان (نگارش کردی : باخان)
28 باکوت کردی  میوه ایی که ‏توسط باد ریخته باشد (نگارش کردی : باکوت)
29 بالین کردی   کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون (نگارش کردی : باڵێن)
30 بامیک اوستایی -پهلوی   بامی، درخشان، لقب شهر بلخ
31 بانو کردی  خانم، خاتون، بی‌بی (نگارش کردی: بانو)
32 بانو کردی  تپه کوچک (نگارش کردی : بانوو)
33 بانواز کردی  باخبر ساختن مردم با صدای بلند(نگارش کردی : بانگه واز)
34 باوان کردی  بابان، خانه ‏پدری (نگارش کردی : باوان)
35 باوشین کردی  پنکه، بادبزن (نگارش کردی : باوه شێن)
36 باوند کردی   اصیل، خانواده ایی معروف از کردها که در شمال ایران حکومتی پایه ‏نهادند(نگارش کردی : باوه ند)
37 باوین کردی  صاحب، از قبایل پراکنده کرد (نگارش کردی : باوێن)
38 بایخ کردی   پایداری، ارزش، قدر (نگارش کردی : بایه خ)
39 بتسابه نام عبری   دختر، سوگند؛ نام همسر حضرت داوود (ع) و مادر سلیمان (ع)
40 بتمان کردی  نام رودخانه ای در کردستان (نگارش کردی : به تمان)
41 بتول عربی   پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع)
42 بتین کردی   پرحرارت، قدرتمند (نگارش کردی : به تین)
43 بچکول کردی  کوچک (نگارش کردی : بیچکۆل)
44 بختان کردی  بد شانسی (نگارش کردی : به ختان)
45 بختوان کردی  مدینه ‏فاضله (نگارش کردی : به خته وان)
46 بختور کردی  بهروز، کامران، دارای روزگار خوش (نگارش کردی : به خته وه ر)
47 بخشین کردی  عفو کردن (نگارش کردی : به خشین)
48 بدری عربی   منسوب به بدر، ماه تمام
49 برزی کردی   جای بلند، سکو ، کنایه ‏از بلند قامت (نگارش کردی : به رزی)
50 برزین فارسی، کردی   باشکوه، نام یکی از سرداران کیکاوس شه  ماد، هم چنین نام کوهی در کردستان بین مهاباد و سردشت (نگارش کردی : به رزین)
51 برژان کردی  کار
52 برژانگ کردی  مژه (نگارش کردی : برژانگ)
53 برژنگ کردی   مژه
54 برژول کردی   نگا "برژانگ" ، پرز گل گندم یا جو (نگارش کردی : برژۆڵ)
55 برسیل کردی  نوعی گرد نان(نگارش کردی : به رسێڵ)
56 برشیو کردی  عصرانه (نگارش کردی : به رشێو)
57 برف‌آب کردی   آبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشکیل می ‏دهد. (نگارش کردی : به فراو)
58 برقه کردی  درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دیگر (نگارش کردی : بریقه)
59 برگام لری  به ضم ب، ابروهایم
60 برلیان فرانسه  الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد.
61 بریا کردی  واژه  ایکاش(نگارش کردی : بریا)
62 بریار کردی  قرار، عهد (نگارش کردی : بڒیار)
63 برینداره کردی  آمبولانس(نگارش کردی : برینداره)
64 بريوان کردی  دختري كه گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند.
65 بزان کردی  شکست دهنده،نام روستایی(نگارش کردی : به زان)
66 بزین کردی  نگا "به زان" (نگارش کردی : به زێن)
67 بژدار کردی  سهامدار، شریک (نگارش کردی : به ژدار)
68 بژن کردی  قد و بالا، قامت. (نگارش کردی: به ژن)
69 بژوار کردی  نوعی درخت سخت و خیلی محکم شبیه ‏آبنوس (نگارش کردی : به ژوار)
70 بژول کردی  نگا "برژانگ" (نگارش کردی : بژۆڵ)
71 بژوین کردی  نگا "بژوار"(نگارش کردی : بژوێن)
72 بژیو کردی  قوت، مایه،زندگی (نگارش کردی : بژێو)
73 بسمه عبری   نام دختر اسماعیل (ع)
74 بشدار کردی  سهیم، شریک(نگارش کردی : به شدار)
75 بشرا اسم عربی  خبر خوب، دختر خوش خبر، بانوی خوش یمن
76 بشری عربی   بشارت، مژده
77 بشکو کردی  شرکت سهامی (نگارش کردی : به شکۆ)
78 بفران کردی  معصوم و روپاک مانند برف (نگارش کردی : به فران)
79 بفرانبار کردی   هنگام باریدن برف ، نام اولین مه زمستان، دی ماه (نگارش کردی : به فرانبار)
80 بکیل کردی  شخم زن (نگارش کردی : بکێڵ)
81 بلار کردی  آدم شوخ طبع (نگارش کردی : به لار)
82 بلالوک کردی  آلوبالو (نگارش کردی : به ڵاڵوک)
83 بلنجه کردی   صاحب خرام، خرامان، نوعی گل خوشبو و خوش رنگ (نگارش کردی : به له نجه)
84 بلواژ کردی  آبگینه (نگارش کردی : به ڵواژ)
85 بلور عربی   نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است، معرب از یونانی
86 بلورین عربی، فارسی   بلور (عربی) + ین (فارسی) منسوب به بلور، شفاف و درخشان مانند بلور
87 بلیسه کردی  لهیب، شراره (نگارش کردی : بڵێسه)
88 بلین کردی  عهد، قرار (نگارش کردی: به ڵێن)
89 بناز کردی  نازنین (نگارش کردی: به ناز)
90 بنان کردی  عنفوان (نگارش کردی : به نان)
91 بناو کردی  نوعی درخت محکم و سخت که  به  خاطر سنگینی به زیر آب فرو می‏رود(نگارش کردی: بناو)
92 بناوان کردی  کدبانو، خانه دار(نگارش کردی : بنه وان)
93 بنرخ کردی  قیمتی(نگارش کردی : به نرخ)
94 بنفش کردی  نگا "وه نه وش" (نگارش کردی : به نه وش)
95 بنگین کردی  زندانی ابد(نگارش کردی : به نگین)
96 بنن کردی   شه  کوه، جای سخت درکوه (نگارش کردی : به نه ن)
97 بنیا عبری   تو فرزند منی
98 بنین کردی  نوعی گیاهی خوراکی که در بهار می‏روید (نگارش کردی : به نین)
99 بورچین کردی  مرغابی ماده(نگارش کردی : بورچین)
100 بوکان کردی   زیبارویان، عروس ها، نام شهری در کردستان (نگارش کردی : بوکان)
101 بوکبویانی کردی  نو عروس(نگارش کردی : بوکێ)
102 بوکین کردی  خیمه ‏شب بازی(نگارش کردی : بوکین)
103 بونخوش کردی  خوشبو(نگارش کردی : بۆنخۆش)
104 بوندار کردی  دارای بوی خوش(نگارش کردی : بۆندار)
105 بوین کردی  خوشبو(نگارش کردی : بویان)
106 بوین کردی  قانع(نگارش کردی : بوێن)
107 بهار فارسی، کردی   نام اولین فصل سال، شکوفه درختان خانواده مرکبات، کنایه از لطافت و زیبایی، نام شهری در کردستان که مرکز کردستان در دوره ‏سلجوقی بوده، لقب شاعر و نویسنده ‏و محقق کرد "ملک الشعرای بهار" (نگارش کردی : به هار)
108 بهجت نام عربی   شادمانی
109 بهشت فارسی، کردی  فردوس، جنت (نگارش کردی : به هه شت)
110 بی بی گل فارسی، ترکی   بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
111 بی بی ماه فارسی، ترکی   بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
112 بی بی ناز فارسی، ترکی   بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
113 بی توش نام کردی  همیشه ‏سایه (نگارش کردی : بێ‏توش)
114 بی خال اسم کردی  بی نشان (نگارش کردی : بێخاڵ)
115 بی خم کردی  آرامش(نگارش کردی : بێخة‌م)
116 بی نظیر فارسی، عربی   بی (فارسی) + نظیر (عربی) بی مانند، بی همتا
117 بی وینه کردی  بی نظیر (نگارش کردی : بێ‏وێنه)
118 بیان کردی  بامداد، پگاه (نگارش کردی : به یان)
119 بیانه کردی  نگا " به یان" (نگارش کردی : به یانه)
120 بیبون کردی  گلی وحشی که در کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، بابونه (نگارش کردی : به یبون)
121 بیبون کردی  گلی وحشی که در کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، گل بابونه(نگارش کردی : به یبۆن)
122 بیچم کردی  هیئت ،سیما (نگارش کردی : بیچم)
123 بیرون کردی  پرنده‌ای که محل زندگی ندارد(نگارش کردی : بێرون)
124 بیری کردی  زنی که شیر می دوشد (نگارش کردی : بێری)
125 بیریفان کردی  دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بهار (نگارش کردی : بێریڨان)
126 بیسان کردی  جالیز (نگارش کردی : بێسان)
127 بیستان کردی  جالیز(نگارش کردی : بێستان)
128 بیسو کردی  بی گمان، کمین گاه ‏شکارچی (نگارش کردی : بێسۆ)
129 بیشو کردی   بی حد، بی اندازه (نگارش کردی : بێشۆ)
130 بیکژ کردی   هموار، صاف (نگارش کردی : بێکه ژ)
131 بیکن کردی  بدون رقیب، یگانه (نگارش کردی : بێکن)
132 بیگرد کردی  بی رقیب، کنایه ‏از بسیار زیبا (نگارش کردی : بێگه رد)
133 بیگم ترکی   به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنام منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان
134 بیلو کردی   جویبار کوتاه ‏مدت (نگارش کردی : بێلو) نام دختر کردی
135 بینور کردی  دیدنی (نگارش کردی : بینه وه ر)
136 بینیار کردی  بیننده (نگارش کردی : بێنیار)
137 بیور کردی  بی بهره، عدد میلیون در ریاضی (نگارش کردی : بێوه ر)
138 بیوی کردی  انسان بی آزار، سلامت(نگارش کردی : بێوه ی)
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نام های دختر فارسی که با ب شروع شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما