نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ج شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 جاسمین  یاسمین، یاسمن، گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد و قرمز
2 جان نواز   آرامش دهنده جان، محبوب
3 جان‌آرام   آرام کننده جان، باعث آرامش
4 جانا   ای جان، ای عزیز
5 جانان   محبوبف معشوق
6 جانانه   محبوب، معشوق
7 جانبانو   بانویی که چون جان عزیز است.
8 جاندخت   دختری که چون جان عزیز است.persian girl names
9 جریره   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
10 جمدخت   جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر)
11 جوانه   اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان
12 جوهر  گوهر  اسم دختر
13 جهان آذر   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش)
14 جهان آسا   موجب آسایش و آرامش مردم جهان
15 جهان آوا   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
16 جهان افروز   روشن کننده جهان نام زیبای دخترانه
17 جهان بانو   بانوی جهانیان
18 جهان خاتون   خاتون جهانیان، بانوی جهانیان ، شاعره ایرانی در قرن هشتم
19 جهان ماه   آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
20 جهان ناز   آن که موجب فخرو مباهات جهان است.
21 جهانتاب   روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم
22 جهاندخت   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر) نام فارسی
23 جهانرخ   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
24 جیحون   نام رودخانه ای در آسیای میانه
www.NameFarsi.com

 

مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ج شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما