نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ش شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 شاپرک   نوعی پروانه بزرگ که اغلب در شب پرواز می کند.
2 شاپری   شاه پری
3 شاخ شمشاد   کنایه از قد بلند و رعنا
4 شاخسار   محل انبوهی شاخه های درخت
5 شادآفرید   شاد آفریده شد، آفریده شاد
6 شاداب   با طراوت، تازه
7 شادان بانو   بانوی شاد
8 شادانه   شاهدانه
9 شادبانو   بانوی شاد
10 شادبهر   آن که از شادی بهره دارد، شاد، خوشحال
11 شادپری   پری شاد
12 شادخاتون  بانوی شاد
13 شاددخت   دختر شاد
14 شادرخ   کسی که چهره ای شاد و متبسم دارد، خنده رو
15 شادرو   شادرخ، آنکه سیمای شد دارد.
16 شادروز   نیکروز، خوشبخت نام زیبای دخترانه
17 شادفر   آن که دارای شکوه و شادی است.
18 شادک   نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
19 شادکامه   کامروا، خوشحال، شادمان
20 شادگل   آن که چون گل شاداب است.
21 شادگون   شاد و خوشحال
22 شادلین  نرمی و ملایمت، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره، مرکب از شاد + لین
23 شادمانه   خشنود، شاد
24 شادناز   مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور
25 شادنوش   نوشنده شادی، شاد و خوشحال
26 شادور   شادمان، خوشحال
27 شادی   خوشحال، شادمانی
28 شادیا  بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی
29 شادیان  از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور
30 شادیانه  = شادیان، از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور
31 شارک   سار (پرنده)
32 شارمینا  خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
33 شاریس  نام یکی از توابع قزوین
34 شارین  متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت )، نام دهی در قزوین
35 شارینا  متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت ) + الف تانیث
36 شاسپرم  ریحان
37 شانو   نمایش، خودنمایی، نشان دادن، تئاتر خیابانی
38 شاه آذر   شاه آتش
39 شاه آفرید   آفریده شاه، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسانی
40 شاه اسپرم   شاسپرم
41 شاه بانگ   گیاهی با میوه زرد رنگ و معطر
42 شاه پرک   شاپرک
43 شاه پرند   نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی
44 شاه پری   شاه پریها، عنبر
45 شاه پسند   گیاهی کاشتنی و زینتی که گلهای رنگارنگ چتری دارد.
46 شاه پونه   نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی
47 شاه جهان   مَلِک و سرور عالم، نام یکی از مهمترین قله های رشته کوه آلاداغ در شمال خراسان، نام چندتن از پادشاهان مغول هند (تیموریان)، نام پسر جهانگیر پادشاه بابری
48 شاه خاتون  بانوی پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه ترکستان در دوره غزنوی
49 شاه فرید   شاه آفرید
50 شاه ناز   نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
51 شاهبانو   ملکه، شهبانو، نام دختر فخرالدوله دیلمی
52 شاهجان   عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است.
53 شاهدانه   نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند.
54 شاهدخت   شاه دختر دختر شاه
55 شاهفرند   شاه پرند
56 شایا  شایان
57 شایان دخت   دختر شایسته
58 شایسته   سزاوار، لایق و درخور
59 شب آرا   آراینده شب
60 شب افروز   ماه، زیباروی، درخشنده
61 شب بو   گلی معطر و زینتی در رنگهای متفاوت
62 شب پره   پروانه، خفاش
63 شب دخت   دختر شب
64 شب ناز   زیبایی شب، ناز شب
65 شباهنگ   مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند.
66 شبدیس   مانند شب
67 شبگون   به رنگ شب، شبرنگ
68 شبنم   قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله
69 شرمین   با شرم، با حیا، محجوب
70 شرمین دخت   دختر باحیا و محجوب
71 شرمینه   شرمین
72 شروانه   نام دایه مه پری در داستان سمک عیار نام های اصیل فارسی
73 شری  منطقه‌ای در همدان
74 شرین   در گویش سمنان شیرین
75 شکال   در گویش مازندران آهو
76 شکرناز  (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
77 شکرین  (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین
78 شکفته   باز شده، شاداب، تازه، خندان
79 شکوفا   شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته
80 شکوفه   گل درخشان میوه دار
81 شکوه   شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار
82 شکوه دخت   دختر باوقار
83 شکوه ناز   آن که دارای شکوه و زیبایی است.
84 شکوهنده   با شکوه، دارنده شکوه و جلال
85 شکوهه   جمال، زیبایی
86 شکیبا   صبور و بردبار
87 شکیبه   بردبار و صبور
88 شکیلا   (فارسی ، عربی) شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا
89 شمشاد   درختی همیشه سبز، شخص خوش قد و قامت
90 شمیرا   نام عمه شیرین در منظومه خسروشیرین
91 شمیلا   (فارسی ، عربی) شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
92 شناز   شیناز، لطیف و نازنین ، مرکب از شی (شبنم) + ناز
93 شناسا   آگاه و مطلع
94 شنبلید   نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دختر برزین، یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی اسم دختر
95 شوخ شنگ   نام دختری در رمان تبریز مه آلود
96 شورآفرین   ایجاد کننده هیجان و شوق
97 شورانگیز   هیجان انگیز
98 شوشا   نام قدیم شوش
99 شوق انگیز   شوق (عربی) + انگیز (فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتیاق آور
100 شوکا   در گویش مازندران آهو
101 شه گل   شاهگل
102 شهبانو   شاه بانو ملکه، همسر شاه
103 شهپر   شاه پر ، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ، شهبال
104 شهدخت   شاهدخت
105 شهددخت   شهد (عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین
106 شهدیس   درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خانم
107 شهرآرا   آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است..
108 شهراز   راز بزرگ، راز شکوهمند
109 شهربانو   ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر حسین (ع)
110 شهرزاد   زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است.
111 شهرگل   گل شهر
112 شهرناز   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی
113 شهرو   نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و اداره کننده ایران در زمان کودکی شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
114 شهرویه   نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی
115 شهزاد  شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای امام زاده ها
116 شهناز   موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی
117 شهنواز   مورد نوازش شاه قرار گرفته
118 شهین   مرکب از شه (شاه) + ین (پسوند نسبت)
119 شیبا   شیوا آشفته، پریشان
120 شیدخت   دختر خورشید
121 شیدر   آن که چهره ای زیبا و درشان دارد.
122 شیدرخ  خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است.
123 شیده   روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
124 شیرزن   زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان افراسیاب تورانی و کیخسرو پادشاه کیانی
125 شیرین   مطبوع، دلنشین، زیبا، گرامی، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
126 شیرین بانو   بانوی زیبا و دلنشین انتخاب اسم دختر
127 شیرین جهان   مرکب از شیرین (مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
128 شیرین دخت   دختر زیبا
129 شیرین گل   گل زیبا
130 شیفته   عاشق، دیوانه، مجذوب، مجنون
131 شیلان  چیلان، عناب
132 شینا  شناوری، سعی و کوشش جد و جهد
133 شیناب  شینا، شناوری، سعی و کوشش جد وجهد
134 شیناز  شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
135 شیوا   فصیح، بلیغ، رسا
136 شیوه   روش، قاعده، حالت، وضع
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با شین شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما