نام فارسی Farsi names

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با پ شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 پاپوک   نعنای دشتی با گل آذینی، مثل سنبل در بخش خراسان
2 پادمیرا  جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
3 پادنا  اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می باشد.
4 پادینا  در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.
5 پارامیدا  پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.
6 پاردیس   پردیس
7 پارمیدا   = پارامیدا، پارامیس، پرمیس
8 پارمیس  پرمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر است.
9 پارمین   نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
10 پارنا  نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر
11 پاشنگ   خوشه ی انگور
12 پاک آفرین   آفریننده پاک
13 پاک رخ   پاکیزه رو، زیبا رو
14 پاک گوهر   پاک گهر
15 پاکدخت   دختر پاک و عفیف
16 پاکنوش   پاک نوشنده
17 پالیز   باغ
18 پامچال   گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
19 پانتی   نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
20 پانیا  محافظ نگهدارنده
21 پانیذ   شکر، فانیذ
22 پانیک  کسی که قدمش نیک است، خوش قدم
23 پایون  پیرایه، زیور، آرایش
24 پاییز  هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
25 پاییزان   هنگام پاییز
26 پدیده   آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تجربه کرد، شخص یا حادثه چشمگیر
27 پرارین   خوب و نیکو
28 پرارین دخت   دختر نیکو و خوب
29 پربها   با ارزش، قیمتی، ارزشمند
30 پرتو   درخشش، تلألو
31 پرخیده   از لغات اساطیری است.
32 پردخت  یا مخفف پریدخت
33 پردیز   پردیس
34 پردیس  فردوس، باغ، بستان
35 پرزاد   پر + زاد (زاده)،مخفف پری زاده
36 پرسا  نرم و لطیف مانند پر.
37 پرستش  نیایش، عبادت
38 پرستک   پرستو
39 پرستو   پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
40 پرستوک   پرستو نام اصیل پارسی
41 پرسون  برهون هاله، خرمن ماه
42 پرسیا   پرشیا
43 پرشاد   نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
44 پرک   ستاره سهیل، تاج
45 پرگام  نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان
46 پرگان  
47 پرگشا  پرگشاينده، پرواز كننده
48 پرگل   (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل
49 پرگل   (به ضم پ) دارای گلهای زیاد، پر از گل
50 پرگون   لطیف چون پر
51 پرمون   زینت و آرایش
52 پرمیس  پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش کبیر، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است.
53 پرن  پروین
54 پرنا   پرنیان
55 پرناز   مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
56 پرناک   جوان، برنا
57 پرند   پرن، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده
58 پرندخت   دختر لطیف چون پرند (پرند = پارچه از جنس ابریشم)
59 پرنددخت   پرندخت
60 پرنددیس   پرندیس
61 پرندک   پشته، کوه کوچک
62 پرندوش   پس پریشب
63 پرندیس   نرم و لطیف چون پرند
64 پرندین   نرم و لطیف چون پرند
65 پرنسا  مانند ستاره پروین ، دیبای منقش و لطیف ، پرنیان
66 پرنوش  به ضم پ، شیرین، زیبا، دوست داشتنی
67 پرنون   پرنیان
68 پرنیا  فرنیا
69 پرنیان   پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار
70 پرنین   مانند پر
71 پرو   پروین
72 پروا   ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
73 پروانه   حشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده از پولکهای رنگارنگ
74 پرور   ریشه پروردن، دارای پر
75 پروش   لطیف چون پر
76 پروین   دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا
77 پری   در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئی که گاه خود را نشان می دهد و با جمالش انسان را فریفته خود می کند.
78 پری پیکر   آنکه اندامی زیبا چون پری دارد
79 پری تاج   پری (موجود افسانه ای بسیار زیبا) + تاج، سرآمد پریان
80 پری جان   مرکب از پری + جان (اژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص، به معنی عزیز)
81 پری دخت   دختر پری، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم از او زاده شد
82 پری سیما   پری (فارسی) + سیما (عربی) پریچهره، زیبارو
83 پری گل   زیبا چون گل و پری
84 پری ویس   نام زنی در ویس و رامین
85 پریا   زیبا چون پری
86 پریاس  گلبرگ یاس، زیبا و با طراوت، شاداب و جذاب
87 پریان   پری ها
88 پریچه   پری کوچک
89 پریچهر  پریچهره
90 پریچهره   آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو
91 پریرخ   پریچهره، زیبا رو
92 پریرو   پری چهره، زیبا رو
93 پریزاد   زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
94 پریزاده   پریزاد
95 پریژه  پری کوچک
96 پریسا   زیبا چون پری
97 پریسان  مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
98 پریشا   پری شاه، شاه پری ها
99 پریفام   زیبا چون پری
100 پریفر  دختر زیبا و با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر
101 پریماه   زیبا چون ماه و پری
102 پرین   نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر گبادشاه که یک نسخه از اوستا را به زبان پهلوی برای دستوران و موبدان هندی رونویسی کرد.
103 پریناز   دارای ناز و کرشمه ای چون پری
104 پرینام   دارای نامی زیبا
105 پرینوش   دارای نامی زیبا
106 پریوش   زیبا چون پری
107 پسته   میوه ای کوچک و بیضوی که مغز آن خوراکی است، در شعر، دهان معشوق
108 پگاه   سپیده دم، صبح زود
109 پوپک   پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد
110 پوپه   پوپک
111 پوران   پوران دخت
112 پوران  یادگار، جانشین
113 پوران دخت   از شخصیت های شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسانی و دختر خسرو پرویز پادشاه ساسانی
114 پولک   دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزیین لباس به کار می رود ، فلس ماهی که روی بدن ماهی را پوشانده است.
115 پونا   در گویش سمنان پونه
116 پونه   گیاهی معطر از خانواده نعناع
117 پیچک   گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد.
118 پیدرا  رودی در امریکا
119 پیروزدخت   مرکب از پیروز (فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت (دختر) ، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی
120 پیمانه   جام شراب
121 پیوند   پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم
www.NameFarsi.com

مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با پ شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما