نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ژ شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 ژاله   شبنم، قطره ی باران که روی برگ گیاهان می نشیند.
2 ژامک   از نام های باستانی به معنای آینه
3 ژانیا   از نامهای باستانی
4 ژاوا  جاوه، نام قسمتی از اقیانوس هند که میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو واقع شده است.
5 ژاییژ   شراره آتش
6 ژرفا   عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
7 ژرفی   عمق، ژرفا
8 ژرفین   عمیق
9 ژون   بت، صنم
10 ژیژیس   اسم ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی
11 ژیلا   ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ژ شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما