نام فارسی Farsi names

 

اسم پسر

نام پسر فارسی که با  ا شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 ابتین   = آبتین، انسان نیکو کار، روح کامل، از شخصیت های شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
2 اپرنگ   اسم پسر سام
3 اپرویز   پرویز، از شخصیتهای شاهنامه بوده و هم چنین نام "خسرو دوم" پادشاه ساسانی
4 اترک   نام رود مرزی در شرق ایران که به دریای خزر می ریزد.
5 اخشاد   نام پادشاه فرغانه
6 اخشید   نام پادشاه سمرقند اسم ایرانی
7 ادنا  به فتح الف، کمترین، نازلترین، جزئی ترین، از واژه های قرآنی
8 ادیان  کنایه از مرد درشت هیکل و قوی، مرکب تندرو و فربه
9 اذرخش  = آذرخش، صاعقه، نام نهمین روز از ماه آذر
10 اراد  = آراد، نام روز 25 ام از هر ماه شمسی در ایران باستان که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند.
11 اران  حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیمی در قزوین
12 ارباد   نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
13 ارباس   نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
14 ارتا آریا   مرکب از آرتا (راستی و درستی) + آریا، آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی
15 ارتاریا  ارتا آریا، مرکب از آرتا (راستی و درستی) + آریا، آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی
16 ارتافرین   نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی
17 ارتان   نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی
18 ارتمن   نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
19 ارتنگ  ارژنگ کتاب مصور مانی
20 ارتین  آرتین، عاقل و زیرک
21 ارد   نام چند تن از پادشاهان اشکانی
22 اردا   نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
23 اردم   نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند
24 اردوان   یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
25 اردی داد   داده اردیبهشت
26 اردیان  مقدس
27 اردین   راستین
28 ارزین   نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران
29 ارژن   از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
30 ارس   نام رودی در مرز شمالی ایران
31 ارسام   نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
32 ارسیا  زلال و شفاف مانند اشک چشم،به کسر الف اول ، مرکب از ارس(اشک چشم) + یا نسبت
33 ارسیما   نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اسکندر
34 ارش  آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است.
35 ارشاسب   دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان
36 ارشاک  ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال 256 ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد.
37 ارشام   آرشامه
38 ارشان  (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت، بسیار دانا ، بسیار هوشمند، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
39 ارشانوش   از نامهای باستانی
40 ارشاویر   ارشویر، نام یکی از پادشاهان اشکانی
41 ارشز   نام سردار اشکانی
42 ارشکان   لقب چند تن از پادشاهان اشکانی
43 ارشن   اسب نر
44 ارشویر   نام یکی از پادشاهان اشکانی
45 ارشیز   ارشز، نام سردار اشکانی
46 ارفش  نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه
47 ارماسب   دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی
48 ارمان  آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
49 ارمانک   از شخصیت های شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که تصمیم گرفتند آشپز دربار ضحاک شوند تا بتوانند یکی از دو جوانی را که هر روز برای غذای ماران ضحاک کشته می شدند، از مرگ برهانند.
50 ارمایل   ارمانک
51 ارمین   آرمین
52 ارنوش  نعره و صدای ببر
53 اروند   نام رودی در ایران
54 اریاسب   نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
55 اریامن  آرامش دهنده، خوشبختی دهنده، نام دریا سالار شجاع و رشید خشایارشاه پادشاه هخامنشی در جنگ سالامین
56 اریس   زیرک، هوشیار
57 ازدر  منسوب به پاک، طاهر و پاکیزه، تمیز و مرتب
58 اسپندیار   اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
59 اسپیتامن   صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایرانی در زمان اسکندر مقدونی
60 اسپیتمن  یکی از سرداران ایران در زمان داریوش هخامنشی
61 استاسیس   از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی
62 استرا  در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است
63 اشتاد   راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای مینویان و جهانیان است، نام روز بیست وششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز ‏پادشاه ساسانی
64 اشک ناز  مرکب از اشک و ناز ، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
65 اشکان   منسوب به اشک
66 اشکبوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین
67 اشکش   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
68 اشناس   نام افشین و چند تن دیگر
69 اشو   مقدس
70 اغریرث   صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پشنگ و نبیره فریدون پادشاه پیشدادی
71 افرود   فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
72 افریدون   فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
73 اقشین  معنی اسم را در این قسمت بنویسید
74 اکلیا   نام پسری در شعر نیما یوشیج
75 الچین   ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل
76 الکوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی
77 الوا   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه
78 الیاد   ال (ترکی) + یاد (فارسی)، ایلیاد به یاد ایل
79 الیار   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
80 الیار   ال (ترکی) + یار (فارسی)، ایلیار یار ایل
81 الیان   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
82 امید   اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
83 امیر ارسلان  حاکم شجاع ، پادشاه شیر دل ، قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است
84 اندریمان   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان افراسیاب تورانی
85 اندمان   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
86 اندیان   از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی
87 انوش   بی مرگ، جاودان
88 انوش زاد   زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی
89 انوشتکین   انوش (فارسی) + تکین (ترکی)، پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی
90 انوشروان   انوشیروان، دارای روان جاوید، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
91 انوشیروان   دارای روان جاوید، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
92 اوتانا   دارای اندام زیبا، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی
93 اورداد  اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
94 اورمزد  هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
95 اورمزدیار   خدایار
96 اورند   تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی
97 اورنگ   تخت پادشاهی، فر و زیبایی
98 اوریاد   نام روستایی در نزدیکی سنندج
99 اوژن  به زمین افکننده، از بین برنده دشمن
100 اوشهنگ  هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
101 اولاد   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
102 اهرن   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی
103 اهورا   در فرهنگ ایران باستان، خداوند
104 اهورا مزدا  اهورامزد، هرمزد، اورمزد، هرمز، معنی اصلی این کلمه سرور دانا است و در متون زردشتیان به معنی خدای بزرگ استعمال شده است
105 اهوراداد   خداداد یا آفریده خدا
106 اهورامزد  هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
107 ایرانیار   یار ایران
108 ایرج   پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران اسم ایرانی
109 ایریک  آریایی
110 ایزد پناه   آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران هخامنشی
111 ایزدبد   نام یکی از سرداران زمان هخامنشی
112 ایزدداد   داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
113 ایزدگشسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی
114 ایزدیار   کسی که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
115 ایلا   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
116 ایلیاد  نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت. (ایلیاد و اودیسه)
www.NameFarsi.com

مشاهده سایر اسم های پسر ایرانی که با الف شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما