نظرسنجی انتخاب اسم

اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...
مطالب جدید

نکات انتخاب اسم

- - - - - - - - - - - -

نرم افزار تعیین روز تولد فرزند

- - - - - - - - - - - -

اسم دختر ترکی

- - - - - - - - - - - -

معنی اسم کشورها

- - - - - - - - - - - -

فروش فوق العاده:

خرید ارزان

- - - - - - - - - - - -

نام دختر با م

اسم دختر فارسی با حرف م

اسم با م

اسم دخترانه به م

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ماتیسا  ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
۲ ماتینا  گل سرخ در گویش مازندرانی
۳ ماجان  معجن، مانند ماه، ماهگان، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود
۴ مادیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵ مارتا  در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی
۶ مامک   مادر، خطاب محبت آمیز به فرزند دختر
۷ مامو   نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه سلسله ساسانیان
۸ ماندان   = ماندانا
۹ ماندانا   عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
۱۰ مانه   نام روستایی در نزدیکی بجنورد
۱۱ مانیان  دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد، همچنین به معنی بی نظیر و بی همتا
۱۲ مانیا  علاقه بسیار زیاد
۱۳ ماه آفرید   آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام زنی زیباروی، همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۴ ماه آفرین   آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۱۵ ماه بانو   زنی که چون ماه می درخشد.
۱۶ ماه به  بهتر از ماه
۱۷ ماه پرن   زیبا و لطیف چون ماه و پرند
۱۸ ماه پری   زیبا چون ماه و پری
۱۹ ماه پیکر   آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است.
۲۰ ماه تابان   ماه درخشان و نورانی
۲۱ ماه جهان   ماه دنیا، زیبای جهان
۲۲ ماه چهره   ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو
۲۳ ماه خاتون   بانویی که چون ماه زیباست.
۲۴ ماه خانم   (فارسی,ترکی) : ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست. انتخاب اسم دختر
۲۵ ماه خدای   نام فرشته ای
۲۶ ماه رخسار   ماهچهر
۲۷ ماه روی   ماهچهر
۲۸ ماه زیور   زیور و زینت ماه
۲۹ ماه شاد  مرکب ازماه + شاد (خوشحال)
۳۰ ماه شید   روشنی و درخشش ماه
۳۱ ماهانه   دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار
۳۲ ماهبد   مرکب از ماه + بد (پسوند اتصاف)
۳۳ ماهپاره   دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه
۳۴ ماهتا   مهتا، مانند ماه
۳۵ ماهتاب   مهتاب
۳۶ ماهتاج  آن که تاج او چون ماه می درخشد.
۳۷ ماهتیسا   در گویش مازندران ماه تنها
۳۸ ماهچهر  ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو نام دختر ایرانی
۳۹ ماهدخت   دختر زیباروی چون ماه
۴۰ ماهدیس   آن که مانند ماه زیباست.
۴۱ ماهرخ  ماهچهر، آنکه صورتی زیبا و درخشان چون ماه دارد.
۴۲ ماهرو  بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
۴۳ ماهزاد   زاده ماه، زیبا
۴۴ ماهک   ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی
۴۵ ماهکان  منسوب به ماه کوچک، دختری کوچک و زیبا، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است.
۴۶ ماهگل   ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی
۴۷ ماهناز  ناز و زیبا مانند ماه
۴۸ ماهناک   روشنی ماه و مهتاب
۴۹ ماهنوش   آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است.
۵۰ ماهور   نام یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی اسم فارسی دختر
۵۱ ماهوش   مانند ماه
۵۲ ماهویه   ماهوی
۵۳ ماهی   جانوری مهره دار، آبزی معروف
۵۴ ماهین   منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی
۵۵ مدیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵۶ مدیسه   نام روستایی در استان اصفهان
۵۷ مرجون   گل میشه بهار
۵۸ مردآوند   نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۹ مرسده
۶۰ مرمر   نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه سازی و نماسازی ساختمانها به کار می رود.
۶۱ مرمرین   ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
۶۲ مروا   پهلوی فال نیک و دعای خیر
۶۳ مروارید   نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی صدفهای دریایی یافت می شود، دُر، لؤلؤ
۶۴ مژان  نرگس نیمه شکفته
۶۵ مژده   خبر خوش و شادی بخش، بشارت
۶۶ مژگان   مژه ها
۶۷ مستانه   مستی آور، سرخوش و شاد
۶۸ مشکاه  مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند.
۶۹ مشکنک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۷۰ ملورین  در بلورین، رویه شفاف
۷۱ ملوس   قشنگ، ظریف و خوشگل
۷۲ ملیله   رشته باریک فلزی طلا
۷۳ منا   (نامی اوستایی، پهلوی، فارسی) شایسته شاهی، شایگان
۷۴ منیژه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
۷۵ موژان  موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است.
۷۶ مه پاره   ماهپاره
۷۷ مه پیکر   آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا
۷۸ مه سیما   مه (فارسی) + سیما (عربی)، ماه سیما
۷۹ مه فروز   فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا
۸۰ مه فروغ   پرتو ماه
۸۱ مه گل  ماه گل
۸۲ مه لقا   (فارسی – عربی) مه (فارسی) + لقا (عربی) = آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۸۳ مه یاس  زیبارو – زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس
۸۴ مها   در گویش مازندران ابر
۸۵ مهبا  همراه ماه
۸۶ مهبان  نگهبان ماه، مجازا زیبا و مهتاب رو
۸۷ مهتا   همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه
۸۸ مهتاب   نور و روشنایی ماه نام فارسی
۸۹ مهتاج  آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد.
۹۰ مهدخت   دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است.
۹۱ مهدخت   دختر بزرگ و سرور
۹۲ مهدیس  شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
۹۳ مهدیسا  منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه
۹۴ مهر  محبت و دوستی، خورشید، هفتمین ماه از سال شمسی، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی
۹۵ مهرآذر   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آذر (آتش)، از موبدان پارس در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۹۶ مهرآذین   مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)
۹۷ مهرآسا   مانند خورشید
۹۸ مهرآفرید   آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی
۹۹ مهرآگین   همراه با محبت
۱۰۰ مهرآور   آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت
۱۰۱ مهرا  منسوب به مهر، بانوی مهربان، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.
۱۰۲ مهرافروز   روشن کننده مهر و محبت
۱۰۳ مهرانا  منسوب به مهران، دارنده مهر، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان، نام شهری در غرب ایلام، نام یکی از خاندان های هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده نیز هست.
۱۰۴ مهراندیش   آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است.
۱۰۵ مهرانگیز   برانگیزاننده محبت و دوستی
۱۰۶ مهرانه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت)
۱۰۷ مهراوه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)
۱۰۸ مهربان   دارای محبت و عاطفه
۱۰۹ مهربانو   زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید
۱۱۰ مهرتا   همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید
۱۱۱ مهرتاب   آنچه خورشید بر آن می تابد.
۱۱۲ مهرخ   ماهرخ اسم ایرانی زیبا
۱۱۳ مهرخ   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۱۴ مهردخت   دختر خورشید
۱۱۵ مهردیس   مانند خورشید
۱۱۶ مهرسا   مانند خورشید
۱۱۷ مهرشید   خورشید نورانی
۱۱۸ مهرگان  منسوب به ماه مهر، مهربانی، جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خود قدر دانی می نمودند.
۱۱۹ مهرگل   مرکب از مهر (خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون خورشید می درخشد.
۱۲۰ مهرناز  زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوان شاهنامه
۱۲۱ مهرنگ  به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو
۱۲۲ مهرنگار   نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی
۱۲۳ مهرنوش   شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۲۴ مهرو   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۲۵ مهرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین سردار ساسانی
۱۲۶ مهروز   آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت
۱۲۷ مهروش   مانند خورشید
۱۲۸ مهری   منسوب به مهر
۱۲۹ مهریز  زیباروی کوچک – ماه کوچک
۱۳۰ مهرین   مهر (خورشید یا محبت) + ین (پسوند نسبت)، نام آتشکده ای در قم
۱۳۱ مهسا   مانند ماه، زیبا
۱۳۲ مهسان   مانند ماه، زیبا
۱۳۳ مهسانه   آن که چون ماه زیبا و درخشان است.
۱۳۴ مهستی   (فارسی – عربی): مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
۱۳۵ مهشاد   مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
۱۳۶ مهشید   ماه روشن و درخشان، پرتو ماه
۱۳۷ مهفام   به رنگ ماه
۱۳۸ مهکامه   دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا
۱۳۹ مهلا   دوستانه، آهسته
۱۴۰ مهلقا  مه لقا، مه (فارسی) + لقا (عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۱۴۱ مهناز   آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد.
۱۴۲ مهنور  نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره
۱۴۳ مهنوش  دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین
۱۴۴ مهنیا  آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است، از نسل بزرگان، بزرگ زاده، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان
۱۴۵ مهوش   مانند ماه، بسیار زیبا
۱۴۶ مهیا  منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ
۱۴۷ مهیاره   آن که از ماه دست بند دارد.
۱۴۸ مهیتا  زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه (ماه) + ی نسبت + تا تشبیه
۱۴۹ مهین   مانند ماه
۱۵۰ مهین   بزرگتر، بزرگترین
۱۵۱ مهین دخت   دختر بزرگتر
۱۵۲ میترا  صورتی از واژه “مهر” در زبانهای ایران قدیم، الهه مهر که چشم دادگاه عدالت است و هیچ چیز را نمی‌توان از دید او پنهان داشت؛بدون گذشت درمقابل پیمان شکنان؛ پاسدار راستی نام فارسی پسر
۱۵۳ میچکا   در گویش مازندران گنجشک
۱۵۴ میخک   گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی
۱۵۵ میریام   قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع)
۱۵۶ میشکا  میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
۱۵۷ میشی   منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز
۱۵۸ میگل   مرکب از می (شراب) + گل
۱۵۹ میلا  یکی از انواع مرغابی ، لک لک
۱۶۰ مینا   گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ
۱۶۱ میناز  (اسم فارسی – گیلکی) نازنین من = مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)
۱۶۲ مینو   آسمان، بهشت اسم دخترانه ایرانی
۱۶۳ مینوچهر   دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی
۱۶۴ مینودخت   دختر آسمانی، دختر بهشتی
۱۶۵ مینورام   آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی
۱۶۶ مینورخ   دارای چهره ای آسمانی و بهشتی
۱۶۷ مینوزاد   زاده آسمان یا زاده بهشت
۱۶۸ مینوسرشت   آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد.
۱۶۹ مینوش   می نوشنده، نوشنده می
۱۷۰ مینووش   مانند بهشت، زیبا چون بهشت
۱۷۱ میهن   وطن، زادگاه
۱۷۲ میهن بانو   بانوی وطن
۱۷۳ میهن تاج  تاج و سرور وطن
۱۷۴ میهن دخت   دختر وطن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با م

حتما صفحه بعدی اسم های با م را مشاهده کنید خیلی از اسم های ترکی، کردی، عبری، عربی و … در صفحه بعدی اسامی قرار گرفته اند.

ارسال برای دوستان:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

1,078 نظر برای نام دختر با م

 • مهدی :

  :roll: سلام دوستان عزیز : ی اسم دختر میخوام که به مهیار بیاد البته به غیر از مهتاب اخه تو راحی داریم زودتر بگید تا نیامده .

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 84 Thumb down 23

 • نرگس :

  فرزانه جان به اسم مائده، حنانه میاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 17 Thumb down 56

 • نرگس :

  :grin: شقایق جان به اسم غزل، سحر میاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 18 Thumb down 46

 • شیما :

  سلام مینو جون آنالی به چه معنی میشه؟ معنی اسم خیلی روی شخصیت بچه تاثیر داره گلم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 31 Thumb down 7

 • مینو :

  دوستان میشه لطفا نظرتون و بگید اسم آنیا یا آنالی؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 19 Thumb down 12

  • بهاره :

   :smile: سلام عزیزم.من یکی از دوستا مادرم اسم دخترش رو گذاشته آنالی به نظر من قشنگه.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 14 Thumb down 22

  • الناز :

   این اسم یه اسم ترکیه … و آذری هااصلا ازین اسم استفاده نمیکنن چون به معنی دارای مادر هم هست
   میتونید یه اسم که به اسمتون بیاد انتخاب کنید مل: نیلو، ملیسا، ملانی

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 13

 • ریحانه :

  سلام آقا مهدی اسم مهسا به مهیار خیلی میاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 30 Thumb down 12

 • مجید :

  سلام من اسم یه دختر زیبا میخوام که به اسم مجید بیاد ممنون میشم کمکم کنید :cry:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 14 Thumb down 6

  • الناز :

   بنظرم این خودخواهیه که مادری نه ماه یه بچه ر با درد همراه خودش داشته باشه و دست آخر موقع انتخاب اسم پدر ویا دیگران بخوان براش اسم تعیین کنن.
   اسم همسرتونم بگید تا بشه یه اسم زیبا براش انتخاب کرد
   ولی اگه اسم یکسویه و مطابق با اسم خودتون بخواید : مهشید

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 33 Thumb down 3

 • alireza :

  جالب بود. ولی اسم هایی که گذاشتین کمه :roll: :sad:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 1

  • alireza :

   خب اسم زیاد هست ولی اسمی که میخواستم پیدا نکردم :sad: :neutral:

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 13 Thumb down 6

   • kian :

    ادامه اسم ها رو هم ببین تو صفحه بعدی یه سری اسم هم اونجاست با حرف میم شروع میشه
    زیر جدول روی مشاهده ادامه اسمها کلیک کن

    * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 4

 • پادشاه :

  نویسنده محترم این همه زحمت کشیدی مطلب نوشتی کار کردی رو وبلاگ بعد الان که آدم میخواد مطالب رو کپی کنه نمیشه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 2

 • پادشاه :

  آقا من کپی این اسم هارو می خوام به دادم برسین نیازشون دارم خیلی زود :mad: :twisted: :cry: :neutral:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 4

 • مانی :

  اسم مهسان… مهگل.. مهیا… مهسا…

  بنظر من اسم مهسان و مهیارخیلی ب هم میان..

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 12 Thumb down 2

 • مانی :

  من با الناز موافقم…نظر نهایی با مادر باید باشه….ولی پدرا که خیلی دوس دارن اسمو

  بگیرن یا نظر بدن…بنظرم هرکدوم نفری حداکثر ۳۰ تا اسم انتخاب کنین بصورت جداگانه…و

  بشینین کنارهم و از بین اونا ینی از۶۰ تا هربار باهمفکری هم ۱۰ تا اسمو بیرون بکشین….

  انتخاب اسم نهایی رم بذارین برای ماه آخر که مادرا بیکارمیشن خیلی و حوصلشون سر

  میره…درنهایت روی ۱۰ تا اسم به توافق برسین هم برای دختر هم پسر…بعد اینجاس که

  بنظرم دیگه کار ما مردا تموم میشه…برین کنار بذارین..خانومتون انتخاب کنه..اکثرا

  وختی میبینن شما بهشون انقد احترام گذاشتین همون اسمی رو میذارن که شما هم

  دوس داشته باشین…من تاحالا این روشو روی ده ها کیس دیدم نتیجه داده…

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 12 Thumb down 2

 • مریم :

  سلام دوستان اسم من مریم و چند هفته دیگه خواهرم به دنیا میاد. :smile: به نظر شما چه اسمی انتخاب کنم که به اسمم بیاد؟؟؟ :?:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 1

 • سارا :

  باسلام
  من دوماه دیگه صاحب دختر میشم اگه خدا بخاد,اسم پسرمم مهرسام و دوست داشتم اسم دخترمو مهرسو بزارم,اما تو هیچ سایتی ندیدم,اطلاع دارید که ایناسم مورد قبول هست یا نه؟ :cry:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 5

  • مممممممممم :

   سارا جون اسم مهدیس هم به مهرسام میادا….مهرسام اسم خییییلی قشنگیه :wink: ولی مهرسو زیاد….. :sad:

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 4

 • بیتا :

  عاغااااااااا منم دارم مامان میشم :razz: کمکم کنید ی اسم خوشمل واسه دخملم انتخاب کنم دوس دارم با میم شروع بشه ولی هرچی اسم ناناز سراغ دارید بگید میسی بوووووووووووووس :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 3

  • پارمیس :

   بیتا جون اسم مایسا، مانا ، ملودیکا ، ملودی ، مارال ، میشا ، میلیشیا ، مهسان ، محیا خوب هستن

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 6

 • مریم :

  سلام
  بچه ها اسم من مریم و همسرم میثم. میشه لطف کنید ی اسم دختر بگید ک با میثم و مریم همخوانی داشته باشه؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 3

 • ملورین :

  مه اسا هم اسم قشنگیه مهناز هم همینطور :grin:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 3

 • مطهره :

  اسم مهرنوش و مهیا هم قشنگه.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 4

 • مریم :

  مرسی سارا جون :smile:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 3

 • سیما :

  چرا اسم مائده رو نداره؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 3

  • نام فارسی :

   سلام. اسم مائده به همراه سایر اسم های دخترانه غیر فارسی با حرف میم در صفحه بعدی اسم ها قرار دارد.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 1

 • سارا :

  سلام اسم ملورین شیک و باکلاسه …

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 5

 • ♥ فاطــــــ❀ــــه♥ :

  کمممممممممممممممک
  کمممممممممممممممممک کممممممممممممممممک.
  اسم عروسکمو چی بزارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من فاطمه هستم ۹ سالمه
  ۲ روز دیگه اردو داریم * با دوستم قرار گذاشتیم عروسک هامون رو بیاریم *
  اسم عروسک من کاملیا هستش ولی دوستم می گه زشته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ولی من اون اسم رو دوست دارم * بعد که یه کم فکر کردم تصمیم رفتم یه اسمی دیگه بزارم و وقتی اردو تموم شد دوباره بهش بگم کاملیا !!!!!!!!!!!!!
  دوستان خواهش میکنم کمکم کنید من باید تا ۲ روزدیگه یه اسم خوب پیداکنم
  که شیک وبا کلاس باشه !!!!!!!! تا چش اینو دربیارم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 1

 • مریم :

  سلام
  اسم من مریم وهمسرم مهران هستش ما قصد داریم به زودی بچه دار شیم میشه لطفا یه اسم دختر و یه اسم پسر که به اسم خودمون بیاد بهمون پیشنهاد بدین؟ معنی اسم خیلی واسمون مهمه :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 2

  • پارمیس :

   مریم جون و اقا مهران نظرتون درباره این اسامی چیه ؟ محیا ، مهرسام ، مهراوه ، مهرناز ، ماهان ، مارال و مایسا

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 1

 • امیر :

  یه اسم دختر میخام که به مانی بیاد :mrgreen:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 1

 • زهرا :

  اسم مانیا یا مونیکا چطوره

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 5

 • mahshid :

  من هر وقت نگاه به ماه می کنم ارامش می گیرم.تا این که فهمیدم اسم خودم نام ماه هست…. :razz: :razz:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 1

 • ناشناس :

  هم وزن اسمه مهدی چی خوبه؟؟؟؟؟؟؟ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 1

 • مهسا :

  سلام دوستان.اسم من مهسا و اسم همسرم مهدی.لطفا یه ایم دختر و یه اسم پسر بهمون معرفی کنید که اصیل و ایرانی باشه.ممنونم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • پارمیس :

   مهسا جون اسم اصیل ایرانی مثل آتوسا ، پانته آ ، پارمیس ، آناهیتا . اسم محیا هم به اسم خودت میاد.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • آرش :

  سلام .نظرتون راجع به اسم مرسانا چیه؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

برچسب‌ها: , , , , , , ,


مشاهده بقیه کلیپ ها در: کلیپ خنده دار بچه ها

تبادل نظر درباره اسم
فیسبوک نام فارسی

تبادل نظر و اسم های جدید