نظرسنجی انتخاب اسم

اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...
مطالب جدید

نکات انتخاب اسم

- - - - - - - - - - - -

نرم افزار تعیین روز تولد فرزند

- - - - - - - - - - - -

اسم دختر ترکی

- - - - - - - - - - - -

معنی اسم کشورها

- - - - - - - - - - - -

فروش فوق العاده:

خرید ارزان

- - - - - - - - - - - -

نام دختر با م

اسم دختر فارسی با حرف م

اسم با م

اسم دخترانه به م

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ماتیسا  ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
۲ ماتینا  گل سرخ در گویش مازندرانی
۳ ماجان  معجن، مانند ماه، ماهگان، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود
۴ مادیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵ مارتا  در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی
۶ مامک   مادر، خطاب محبت آمیز به فرزند دختر
۷ مامو   نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه سلسله ساسانیان
۸ ماندان   = ماندانا
۹ ماندانا   عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
۱۰ مانه   نام روستایی در نزدیکی بجنورد
۱۱ مانیان  دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد، همچنین به معنی بی نظیر و بی همتا
۱۲ مانیا  علاقه بسیار زیاد
۱۳ ماه آفرید   آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام زنی زیباروی، همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۴ ماه آفرین   آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۱۵ ماه بانو   زنی که چون ماه می درخشد.
۱۶ ماه به  بهتر از ماه
۱۷ ماه پرن   زیبا و لطیف چون ماه و پرند
۱۸ ماه پری   زیبا چون ماه و پری
۱۹ ماه پیکر   آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است.
۲۰ ماه تابان   ماه درخشان و نورانی
۲۱ ماه جهان   ماه دنیا، زیبای جهان
۲۲ ماه چهره   ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو
۲۳ ماه خاتون   بانویی که چون ماه زیباست.
۲۴ ماه خانم   (فارسی,ترکی) : ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست. انتخاب اسم دختر
۲۵ ماه خدای   نام فرشته ای
۲۶ ماه رخسار   ماهچهر
۲۷ ماه روی   ماهچهر
۲۸ ماه زیور   زیور و زینت ماه
۲۹ ماه شاد  مرکب ازماه + شاد (خوشحال)
۳۰ ماه شید   روشنی و درخشش ماه
۳۱ ماهانه   دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار
۳۲ ماهبد   مرکب از ماه + بد (پسوند اتصاف)
۳۳ ماهپاره   دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه
۳۴ ماهتا   مهتا، مانند ماه
۳۵ ماهتاب   مهتاب
۳۶ ماهتاج  آن که تاج او چون ماه می درخشد.
۳۷ ماهتیسا   در گویش مازندران ماه تنها
۳۸ ماهچهر  ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو نام دختر ایرانی
۳۹ ماهدخت   دختر زیباروی چون ماه
۴۰ ماهدیس   آن که مانند ماه زیباست.
۴۱ ماهرخ  ماهچهر، آنکه صورتی زیبا و درخشان چون ماه دارد.
۴۲ ماهرو  بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
۴۳ ماهزاد   زاده ماه، زیبا
۴۴ ماهک   ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی
۴۵ ماهکان  منسوب به ماه کوچک، دختری کوچک و زیبا، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است.
۴۶ ماهگل   ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی
۴۷ ماهناز  ناز و زیبا مانند ماه
۴۸ ماهناک   روشنی ماه و مهتاب
۴۹ ماهنوش   آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است.
۵۰ ماهور   نام یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی اسم فارسی دختر
۵۱ ماهوش   مانند ماه
۵۲ ماهویه   ماهوی
۵۳ ماهی   جانوری مهره دار، آبزی معروف
۵۴ ماهین   منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی
۵۵ مدیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵۶ مدیسه   نام روستایی در استان اصفهان
۵۷ مرجون   گل میشه بهار
۵۸ مردآوند   نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۹ مرسده
۶۰ مرمر   نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه سازی و نماسازی ساختمانها به کار می رود.
۶۱ مرمرین   ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
۶۲ مروا   پهلوی فال نیک و دعای خیر
۶۳ مروارید   نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی صدفهای دریایی یافت می شود، دُر، لؤلؤ
۶۴ مژان  نرگس نیمه شکفته
۶۵ مژده   خبر خوش و شادی بخش، بشارت
۶۶ مژگان   مژه ها
۶۷ مستانه   مستی آور، سرخوش و شاد
۶۸ مشکاه  مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند.
۶۹ مشکنک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۷۰ ملورین  در بلورین، رویه شفاف
۷۱ ملوس   قشنگ، ظریف و خوشگل
۷۲ ملیله   رشته باریک فلزی طلا
۷۳ منا   (نامی اوستایی، پهلوی، فارسی) شایسته شاهی، شایگان
۷۴ منیژه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
۷۵ موژان  موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است.
۷۶ مه پاره   ماهپاره
۷۷ مه پیکر   آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا
۷۸ مه سیما   مه (فارسی) + سیما (عربی)، ماه سیما
۷۹ مه فروز   فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا
۸۰ مه فروغ   پرتو ماه
۸۱ مه گل  ماه گل
۸۲ مه لقا   (فارسی – عربی) مه (فارسی) + لقا (عربی) = آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۸۳ مه یاس  زیبارو – زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس
۸۴ مها   در گویش مازندران ابر
۸۵ مهبا  همراه ماه
۸۶ مهبان  نگهبان ماه، مجازا زیبا و مهتاب رو
۸۷ مهتا   همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه
۸۸ مهتاب   نور و روشنایی ماه نام فارسی
۸۹ مهتاج  آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد.
۹۰ مهدخت   دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است.
۹۱ مهدخت   دختر بزرگ و سرور
۹۲ مهدیس  شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
۹۳ مهدیسا  منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه
۹۴ مهر  محبت و دوستی، خورشید، هفتمین ماه از سال شمسی، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی
۹۵ مهرآذر   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آذر (آتش)، از موبدان پارس در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۹۶ مهرآذین   مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)
۹۷ مهرآسا   مانند خورشید
۹۸ مهرآفرید   آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی
۹۹ مهرآگین   همراه با محبت
۱۰۰ مهرآور   آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت
۱۰۱ مهرا  منسوب به مهر، بانوی مهربان، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.
۱۰۲ مهرافروز   روشن کننده مهر و محبت
۱۰۳ مهرانا  منسوب به مهران، دارنده مهر، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان، نام شهری در غرب ایلام، نام یکی از خاندان های هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده نیز هست.
۱۰۴ مهراندیش   آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است.
۱۰۵ مهرانگیز   برانگیزاننده محبت و دوستی
۱۰۶ مهرانه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت)
۱۰۷ مهراوه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)
۱۰۸ مهربان   دارای محبت و عاطفه
۱۰۹ مهربانو   زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید
۱۱۰ مهرتا   همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید
۱۱۱ مهرتاب   آنچه خورشید بر آن می تابد.
۱۱۲ مهرخ   ماهرخ اسم ایرانی زیبا
۱۱۳ مهرخ   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۱۴ مهردخت   دختر خورشید
۱۱۵ مهردیس   مانند خورشید
۱۱۶ مهرسا   مانند خورشید
۱۱۷ مهرشید   خورشید نورانی
۱۱۸ مهرگان  منسوب به ماه مهر، مهربانی، جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خود قدر دانی می نمودند.
۱۱۹ مهرگل   مرکب از مهر (خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون خورشید می درخشد.
۱۲۰ مهرناز  زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوان شاهنامه
۱۲۱ مهرنگ  به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو
۱۲۲ مهرنگار   نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی
۱۲۳ مهرنوش   شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۲۴ مهرو   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۲۵ مهرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین سردار ساسانی
۱۲۶ مهروز   آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت
۱۲۷ مهروش   مانند خورشید
۱۲۸ مهری   منسوب به مهر
۱۲۹ مهریز  زیباروی کوچک – ماه کوچک
۱۳۰ مهرین   مهر (خورشید یا محبت) + ین (پسوند نسبت)، نام آتشکده ای در قم
۱۳۱ مهسا   مانند ماه، زیبا
۱۳۲ مهسان   مانند ماه، زیبا
۱۳۳ مهسانه   آن که چون ماه زیبا و درخشان است.
۱۳۴ مهستی   (فارسی – عربی): مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
۱۳۵ مهشاد   مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
۱۳۶ مهشید   ماه روشن و درخشان، پرتو ماه
۱۳۷ مهفام   به رنگ ماه
۱۳۸ مهکامه   دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا
۱۳۹ مهلا   دوستانه، آهسته
۱۴۰ مهلقا  مه لقا، مه (فارسی) + لقا (عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۱۴۱ مهناز   آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد.
۱۴۲ مهنور  نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره
۱۴۳ مهنوش  دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین
۱۴۴ مهنیا  آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است، از نسل بزرگان، بزرگ زاده، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان
۱۴۵ مهوش   مانند ماه، بسیار زیبا
۱۴۶ مهیا  منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ
۱۴۷ مهیاره   آن که از ماه دست بند دارد.
۱۴۸ مهیتا  زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه (ماه) + ی نسبت + تا تشبیه
۱۴۹ مهین   مانند ماه
۱۵۰ مهین   بزرگتر، بزرگترین
۱۵۱ مهین دخت   دختر بزرگتر
۱۵۲ میترا  صورتی از واژه “مهر” در زبانهای ایران قدیم، الهه مهر که چشم دادگاه عدالت است و هیچ چیز را نمی‌توان از دید او پنهان داشت؛بدون گذشت درمقابل پیمان شکنان؛ پاسدار راستی نام فارسی پسر
۱۵۳ میچکا   در گویش مازندران گنجشک
۱۵۴ میخک   گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی
۱۵۵ میریام   قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع)
۱۵۶ میشکا  میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
۱۵۷ میشی   منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز
۱۵۸ میگل   مرکب از می (شراب) + گل
۱۵۹ میلا  یکی از انواع مرغابی ، لک لک
۱۶۰ مینا   گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ
۱۶۱ میناز  (اسم فارسی – گیلکی) نازنین من = مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)
۱۶۲ مینو   آسمان، بهشت اسم دخترانه ایرانی
۱۶۳ مینوچهر   دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی
۱۶۴ مینودخت   دختر آسمانی، دختر بهشتی
۱۶۵ مینورام   آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی
۱۶۶ مینورخ   دارای چهره ای آسمانی و بهشتی
۱۶۷ مینوزاد   زاده آسمان یا زاده بهشت
۱۶۸ مینوسرشت   آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد.
۱۶۹ مینوش   می نوشنده، نوشنده می
۱۷۰ مینووش   مانند بهشت، زیبا چون بهشت
۱۷۱ میهن   وطن، زادگاه
۱۷۲ میهن بانو   بانوی وطن
۱۷۳ میهن تاج  تاج و سرور وطن
۱۷۴ میهن دخت   دختر وطن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با م

حتما صفحه بعدی اسم های با م را مشاهده کنید خیلی از اسم های ترکی، کردی، عبری، عربی و … در صفحه بعدی اسامی قرار گرفته اند.

ارسال برای دوستان:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

935 نظر برای نام دختر با م

 • هیما :

  سمیرا جون اسم های یکتا و بیتا یا پریا و پرستش و یا هلیا و مدیا یا حلما و هلیا از نظر من قشنگه :lol:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 99 Thumb down 93

 • هیما :

  اقای سامان من اسم مهرانا رو به شما پیشنهاد می کنم :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 53 Thumb down 50

 • مهسا :

  سمیرا جون من اسم هلیا و مدیا و یکتا و بیتا رو به شما پیشنهاد می کنم . اسم داداشم مهراد هستش که الان شانزده سالش هستش چطوره ؟ :lol:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 44 Thumb down 34

 • مهسا :

  من اسم خودم مهسا و اسم همسرم علی هستش و تا یک ماه دیگه پسرم به دنیا می اد اسمش رو میخوام بذارم مهراد هشنگه ؟ :smile:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 92 Thumb down 48

 • روژان :

  به نظر من اسم های ملینا روژان مایا قشنگه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 44 Thumb down 40

 • عاطفه :

  سلام دوستان من اسم پسر دوس دارم مازیار باشه و اسم دختر زلیخا خوبه ب نظرتون؟؟؟؟؟ :wink: :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 17 Thumb down 224

  • محسن :

   اسم مازیار خوبه اما اسم زلیخا اصلا خوب نیست. هم شخصیت خوبی نیست تو تاریخ، هم از مد افتاده شدید.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 24 Thumb down 6

 • عاطفه :

  در ضمن اسم مارال هم خیلی زیباست برای دختر

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 46 Thumb down 67

 • مهسا :

  عاطفه جون اسم های مازیار و زلیخا خیلی قشنگ هستند . :lol:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 10 Thumb down 142

 • کــ ✿ـــآمـ ✿ــلیــــــ ✿ــــــــآ :

  اسم ماریا و مازیار به نظرم بهتره، مارتا هم به مازیار میاد.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 47 Thumb down 37

 • ارینا :

  ب نظر من اسم دختر”آرینا”واسم پسرم “آرتین،آرین”خیلی قشنگه….اسم دختر سوگندم دوس دارم :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 33 Thumb down 17

 • ارینا :

  بچه ها ب نظرتون ب اسم مستوره چ اسمی میاد”دختر”؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟باکلاس باشه اما عجیب غریب نباشه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 19

 • مینا :

  من اسم پسرموگذاشتم ” آرنیا ” به معنی پسرآریایی، کسی که نیاکان واجدادش آریایی است، اسم دخترمو میخوام بذارم ” آندیا ” این دو اسمو خیلی دوست دارم،چون نمیخواستم اسامی عربی بذارم،
  اسامی زیبای دیگه هم برای پسر:
  رادین، آروین،آرتین،آراد،پارسا،پارسوآ،پرهام،کیان،شنتیا،ایلیا
  دختر: وانیا، آیسا،الینا،آوینا،آویسا،مایسا،ملینا،ملیسا،رونیا،مانیا،آنیل،مانلی،ملودی،سوژا،
  سایدا،سنا،غزل،عسل،آوا،سارینا،شاینا،آیلین،آیلار،یلدا،مارال،دلسا
  امیدوارم استفاده کنید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 46 Thumb down 17

 • آرینا :

  هیچکی نیس جواب منو بده :cry: :cry: :cry:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 21 Thumb down 10

 • neda :

  سلام دوستای گلم
  بچه ها نظرتون راجع به اسم هیلدا و گیلدا جیه؟کدوم یکی قشنگتره؟؟؟؟؟
  اسم پسر هم که به هیلدا بیاد ؟؟؟؟؟
  هیرسا یا هراد یا هیربد؟/کدوووووووووووووووووووووووم؟؟!!!!!!!!!!!!!! :sad: :!: :oops: :shock: :???: :lol: :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 10 Thumb down 26

 • المیرا :

  اسم مهتاج نبود توش :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :?: :?: :?: :?: :?:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 18

  • شبنم :

   :shock: اسم مهتاج هست که!!
   معنی اسم مهتاج هم چون از ماه و تاج مرکبه میشه بانویی که تاج مانند ماه دارد.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 11 Thumb down 7

 • mahtab :

  سلام
  من اسم خودم مهتاب
  دنبال دو تا اسم میگردم ک ب اسم خودم بخوره
  ب نظرتون ماهان واسه پسر و ماهرو واسه دختر خوبه؟
  اگه پیشنهاد های دیگه دارید بگید :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 20 Thumb down 11

  • مهرداد :

   ماهان ، اسم بسیار زیبایی برای پسر است.
   مهسان ، اسم دخترانه و هم معنی ماهان است که به مهتاب و ماهان میخورد

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 6

  • 25 :

   اسم های مهرسا و مانیا عالیه واسه دختر وبرای پسر ماهان زیاد هست از هر ۴ نفر یکی اسمش ماهانه

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • مرجان :

  besiar zibast

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 6

 • مهرناز :

  سلام من ازاسم پسر:کاوه .احسان .آریا
  واز اسم دختر:شادی .صبا.پگاه .نفس خوشم میاد :lol:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 12

 • یشنا :

  بنظر من قشنگترین اسم مهنا متین سمانه :mrgreen: :mrgreen: :cry: :cry:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 19

 • خاله سارا :

  سلام اسم دختر و پسر که به داداشش متین بیاد پیشنهاد بدین. راستی اسم مامان و باباش سیمین و محسن هستش. مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 4

 • ملیکا :

  ملیکا اسم خیلی قشنگیه، اسم من اسم مادر امام زمان (ص) است؛ ولی اسم شون رو تغییر دادن. :idea: ز :cry: :shock: :???: :sad: :evil: :oops:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 7

 • فاطی خانوم 22 ساله! :

  :grin: سلام من هنو مجردم هروقت ازدواج کنم میخام ۸ تا پسل بیارم :lol:
  اولیش اشکان دومیش کوروش سومی کیاااااااااان چهارمی رامین پنجمی نوید. میلادم دوسم دارم صداش میزنم میلانو!!!
  ششمی مهرزاد هفتمی و هشتمی بمونه واس عاقامون ایشون انتخابش کنن
  بععععععععله :mrgreen:
  خدا بابای بچه هامو زود بمن عطا کن

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 45 Thumb down 9

 • مهدیه :

  سلام دوستان
  اسم من مهدیه و اسم همسرم میلاد دو تا توراهی داریم یه دختر ی پسر اسم بگین که ب اسم خودمو همسرم بیاد
  ترجیحا «م» شروع شه!!
  ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 6

 • میلاد :

  سلام دوستان
  اسم من میلاد و اسم همسرم مهدیه دو تا توراهی داریم یه دختر یه پسر اسم بگین که به اسم خودمو همسرم بیاد
  ترجیحا با «م» شروع شه!!
  ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 4

 • ناشناس :

  به نظر من اسم “مها” از همشون قشنگ تره.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 8

 • آرزو :

  سلام بچه ها لطفا اسم دختر بگید که به میلاد بخوره خواهشننن

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 2

 • maryam :

  سلی برو بچ …
  اسم دختر و پسر بگید ک با میم شروع شه لطفا…
  ممنونم…
  خدافسی…

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 2

 • فاطمه :

  سلام دوستان.اسم خواهرم فاطمه است اسم شوهرش محسن
  اسم پسرشونم متین یه اسم واسه دخترمیخوان که قشنگ باشه ومعنی دار…لطفاپیشنهادبدین… عربی هم نباشه ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 2

  • خاله سارا :

   سلام فاطمه خانم منم دنبال یه اسم دخترم که با متین جور در بیاد تا الان فقط از دواسم ۱- طنین و ۲- ملینا خوشم اومده اگه شما هم اسم خوب پیدا کردین به منم بگین.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 2

  • m :

   اسم باران، یاسی، مه آفرید

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 1

 • سارینا :

  سلام،
  به نظرم اسم پارمین، آرمینا، الهه خیلی قشنگن و معنی خیلی خوبی هم دارن مخصوصا الهه که خیلی اسم باکلاس و زیباییه معنی شم از همه اسما بهتره یه اسم زرتشتی هم هست من که بهتون اسم الهه رو پیشنهاد میکنم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 7

 • مها :

  سلام دوستان
  لطفا دوتا اسم براى دوقلوى دختر بگین که عربى نباشه با میم شروع شه و طولانى نباش :wink:
  ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 0

 • نسا :

  سلام.من نسا و همسرم میلاد از اسم ماهورا خیلی خوشمون میاد.آخه تا چند ماه آینده صاحب دختر میشیم.ت. سایت ثبت احوال پیداش نکردم و معنیش هم فقط تو یه وبلاگ دیدم که نوشته بود زاده ی ماه.شما تا حالا معنی این اسمو جای مطمئنی دیدید؟میخواستم نظرتونو بدونم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 4

 • امین :

  مرسی از اسم های ایرانی دختر با م اسامی زیبایی بودند. صفحه بعدی رو هم دیدم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • پرستو :

  سلام میشه اسم پسربگیدکه به مرواریدبیادممنون میشم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • پرستو :

  اسم پسر بگید که به مروارید بیاد در ضمن میتونم اسم پسرمو بذارم راهان

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 4

 • mahtab :

  سلام خانم ها واقایان
  خواهشا۱اسم دختربگین که اخرش م باشه
  خیلی فک کردم چیزی به نظرم نرسیده :oops:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

  • پارمیس :

   مهتاب جون اسم های پیشنهادی من: آرام، دلارام، مریم، پرهام، شهرام، بهرام، ارشام

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 2

  • پارمیس :

   مهتاب جون اسمهای ترنم ، تبسم ، شمیم و شبنم هم هست

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

   • mahtab :

    ممنون عزیزم. واقعا اسم ها قشنگن. :razz:
    اگه بازهم اسمی به ذهنت رسید بگو :eek:

    * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

   • mahtab :

    پارمیس جونم اسم پسرم حسام هستش میخوام اسم دخترمم بهش بیاد واخرش م باشه وهم وزن حسام. واسه همین نظرتونو میخواستم

    * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    • پارمیس :

     سلام مهتاب اسم هیام هم هست فکر کنم عربیه ولی نمیدونم اسم دختره یا پسر اسم تیام هم هست فکر کنم اسم کردی هستش

     * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    • پارمیس :

     مهتاب جون اسم هیام و تیام هم هستش فکر کنم هیام عربی باشه و تیام کردی ولی نمیدونم اسم دختره یا پسر

     * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • محسن :

  سلام به همه اسم من محسن هست اسم همسرم مریم و اسم پسرم هم محمد رضا به نظر شما اسم دخترمو مهسان بذارم قشنگه؟ لطفا نظر بدین

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 0

  • مهسا :

   مهسان به اسم خودتون که محسنه خیلی میاد
   اما خیلی با محمدرضا جور نمیشه
   ولی درکل قشنگه و بامعنی..

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • نهال :

  الهه عالییییییی.. :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 3

 • مهسا :

  به نظرتون مانیان اسم قشنگتریه یا دلسا؟ :roll:
  ممنون میشم کمکم کنید :roll:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • ياس :

  اسم مهسا و مرسانا و مانیدا

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 1

 • رحمان :

  چطوری میشه کپی کرد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • زهرا :

  سلام خواهرم تا چند روز دیگه به دنیا میاد….مامانم تاکید داره اسمش همراه بافاطمه باشه…میشه چند تا اسم ترکیبی بافاطمه دراختیارمون بزارین….؟ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

  • پارمیس :

   سلام زهرا جون من این اسمها رو پیشنهاد میکنم : نازنین فاطمه ، فاطمه ضحی ، فاطیما

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 1

 • پانیذ :

  سلاااااااام…من و همسرم تا ۳روز دیگه نی نیمون که دخمله به دنیا میاد…ولی هنوز اسم ندارههههههههه :!: :shock: :cry: :cry:
  میشه از بین این اسم ها بگین کدوم خوشگلتره :?: :roll: :roll: :roll:
  آیدا، مهسا، النا، الهه
  و اسم هایی که شما پیشهاد بدین :roll:
  ممنووووووونم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

  • پارمیس :

   سلام پانیذ جون اسمهایی که گفتی خیلی تکراری و قدیمیه خصوصا الهه به نظر من اسمهای جدید انتخاب کن مثل آرتینا ، هلیا ، مایسا ، پارمیس ، سارینا ، روشا ، نیکا

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • ارزو :

  سلام بچه ها ۱ ماه دیگه دخملم به دنیا میاد نظرتون در مورد اسم همراز چیه؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 2

 • پانیذ :

  سلام .نظرتون در مورد اسم های هلیا، النا، مهسا، پرنیا، آیدا لطفا به ترتیب اولویت که دوست دارین نظر بدین لطفا.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 1

 • آرا :

  سلاااام
  یه اسم میخوام که شبیه حوا باشه واسه تغییراسم :grin:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • آنیتا :

  آرا جون اسم حنا چطوره ؟ ثنا یا صبا هم بدک نیستن

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • مرضیه :

  سلام به همه .ازتون نظر میخام چنتا اسم دختر وپسر که به اسم خودم وشوهرم بیاد.اسم شوهرم مهدی …ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • sajad :

  سلام من اسم ملیکا رو پیشنهاد میکنم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

برچسب‌ها: , , , , , , ,


مشاهده بقیه کلیپ ها در: کلیپ خنده دار بچه ها

فیسبوک نام فارسی

تبادل نظر و اسم های جدید