نظرسنجی انتخاب اسم

اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...
مطالب جدید

نکات انتخاب اسم

- - - - - - - - - - - -

نرم افزار تعیین روز تولد فرزند

- - - - - - - - - - - -

اسم دختر ترکی

- - - - - - - - - - - -

معنی اسم کشورها

- - - - - - - - - - - -

فروش فوق العاده:

خرید ارزان

- - - - - - - - - - - -

نام دختر با م

اسم دختر فارسی با حرف م

اسم با م

اسم دخترانه به م

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ماتیسا  ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
۲ ماتینا  گل سرخ در گویش مازندرانی
۳ ماجان  معجن، مانند ماه، ماهگان، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود
۴ مادیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵ مارتا  در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی
۶ مامک   مادر، خطاب محبت آمیز به فرزند دختر
۷ مامو   نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه سلسله ساسانیان
۸ ماندان   = ماندانا
۹ ماندانا   عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
۱۰ مانه   نام روستایی در نزدیکی بجنورد
۱۱ مانیان  دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد، همچنین به معنی بی نظیر و بی همتا
۱۲ مانیا  علاقه بسیار زیاد
۱۳ ماه آفرید   آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام زنی زیباروی، همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۴ ماه آفرین   آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۱۵ ماه بانو   زنی که چون ماه می درخشد.
۱۶ ماه به  بهتر از ماه
۱۷ ماه پرن   زیبا و لطیف چون ماه و پرند
۱۸ ماه پری   زیبا چون ماه و پری
۱۹ ماه پیکر   آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است.
۲۰ ماه تابان   ماه درخشان و نورانی
۲۱ ماه جهان   ماه دنیا، زیبای جهان
۲۲ ماه چهره   ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو
۲۳ ماه خاتون   بانویی که چون ماه زیباست.
۲۴ ماه خانم   (فارسی,ترکی) : ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست. انتخاب اسم دختر
۲۵ ماه خدای   نام فرشته ای
۲۶ ماه رخسار   ماهچهر
۲۷ ماه روی   ماهچهر
۲۸ ماه زیور   زیور و زینت ماه
۲۹ ماه شاد  مرکب ازماه + شاد (خوشحال)
۳۰ ماه شید   روشنی و درخشش ماه
۳۱ ماهانه   دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار
۳۲ ماهبد   مرکب از ماه + بد (پسوند اتصاف)
۳۳ ماهپاره   دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه
۳۴ ماهتا   مهتا، مانند ماه
۳۵ ماهتاب   مهتاب
۳۶ ماهتاج  آن که تاج او چون ماه می درخشد.
۳۷ ماهتیسا   در گویش مازندران ماه تنها
۳۸ ماهچهر  ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو نام دختر ایرانی
۳۹ ماهدخت   دختر زیباروی چون ماه
۴۰ ماهدیس   آن که مانند ماه زیباست.
۴۱ ماهرخ  ماهچهر، آنکه صورتی زیبا و درخشان چون ماه دارد.
۴۲ ماهرو  بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
۴۳ ماهزاد   زاده ماه، زیبا
۴۴ ماهک   ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی
۴۵ ماهکان  منسوب به ماه کوچک، دختری کوچک و زیبا، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است.
۴۶ ماهگل   ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی
۴۷ ماهناز  ناز و زیبا مانند ماه
۴۸ ماهناک   روشنی ماه و مهتاب
۴۹ ماهنوش   آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است.
۵۰ ماهور   نام یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی اسم فارسی دختر
۵۱ ماهوش   مانند ماه
۵۲ ماهویه   ماهوی
۵۳ ماهی   جانوری مهره دار، آبزی معروف
۵۴ ماهین   منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی
۵۵ مدیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵۶ مدیسه   نام روستایی در استان اصفهان
۵۷ مرجون   گل میشه بهار
۵۸ مردآوند   نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۹ مرسده   معنی ۱: ملکه؛ ۲: جنگل راش، جای روئیدن راش، به مجاز یعنی زیبا، خرم و با طراوت
۶۰ مرمر   نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه سازی و نماسازی ساختمانها به کار می رود.
۶۱ مرمرین   ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
۶۲ مروا   پهلوی فال نیک و دعای خیر
۶۳ مروارید   نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی صدفهای دریایی یافت می شود، دُر، لؤلؤ
۶۴ مژان  نرگس نیمه شکفته
۶۵ مژده   خبر خوش و شادی بخش، بشارت
۶۶ مژگان   مژه ها
۶۷ مستانه   مستی آور، سرخوش و شاد
۶۸ مشکاه  مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند.
۶۹ مشکنک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۷۰ ملورین  در بلورین، رویه شفاف
۷۱ ملوس   قشنگ، ظریف و خوشگل
۷۲ ملیله   رشته باریک فلزی طلا
۷۳ منا   (نامی اوستایی، پهلوی، فارسی) شایسته شاهی، شایگان
۷۴ منیژه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
۷۵ موژان  موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است.
۷۶ مه پاره   ماهپاره
۷۷ مه پیکر   آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا
۷۸ مه سیما   مه (فارسی) + سیما (عربی)، ماه سیما
۷۹ مه فروز   فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا
۸۰ مه فروغ   پرتو ماه
۸۱ مه گل  ماه گل
۸۲ مه لقا   (فارسی – عربی) مه (فارسی) + لقا (عربی) = آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۸۳ مه یاس  زیبارو – زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس
۸۴ مها   در گویش مازندران ابر
۸۵ مهبا  همراه ماه
۸۶ مهبان  نگهبان ماه، مجازا زیبا و مهتاب رو
۸۷ مهتا   همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه
۸۸ مهتاب   نور و روشنایی ماه نام فارسی
۸۹ مهتاج  آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد.
۹۰ مهدخت   دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است.
۹۱ مهدخت   دختر بزرگ و سرور
۹۲ مهدیس  شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
۹۳ مهدیسا  منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه
۹۴ مهر  محبت و دوستی، خورشید، هفتمین ماه از سال شمسی، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی
۹۵ مهرآذر   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آذر (آتش)، از موبدان پارس در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۹۶ مهرآذین   مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)
۹۷ مهرآسا   مانند خورشید
۹۸ مهرآفرید   آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی
۹۹ مهرآگین   همراه با محبت
۱۰۰ مهرآور   آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت
۱۰۱ مهرا  منسوب به مهر، بانوی مهربان، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.
۱۰۲ مهرافروز   روشن کننده مهر و محبت
۱۰۳ مهرانا  منسوب به مهران، دارنده مهر، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان، نام شهری در غرب ایلام، نام یکی از خاندان های هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده نیز هست.
۱۰۴ مهراندیش   آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است.
۱۰۵ مهرانگیز   برانگیزاننده محبت و دوستی
۱۰۶ مهرانه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت)
۱۰۷ مهراوه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)
۱۰۸ مهربان   دارای محبت و عاطفه
۱۰۹ مهربانو   زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید
۱۱۰ مهرتا   همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید
۱۱۱ مهرتاب   آنچه خورشید بر آن می تابد.
۱۱۲ مهرخ   ماهرخ اسم ایرانی زیبا
۱۱۳ مهرخ   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۱۴ مهردخت   دختر خورشید
۱۱۵ مهردیس   مانند خورشید
۱۱۶ مهرسا   مانند خورشید
۱۱۷ مهرشید   خورشید نورانی
۱۱۸ مهرگان  منسوب به ماه مهر، مهربانی، جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خود قدر دانی می نمودند.
۱۱۹ مهرگل   مرکب از مهر (خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون خورشید می درخشد.
۱۲۰ مهرناز  زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوان شاهنامه
۱۲۱ مهرنگ  به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو
۱۲۲ مهرنگار   نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی
۱۲۳ مهرنوش   شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۲۴ مهرو   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۲۵ مهرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین سردار ساسانی
۱۲۶ مهروز   آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت
۱۲۷ مهروش   مانند خورشید
۱۲۸ مهری   منسوب به مهر
۱۲۹ مهریز  زیباروی کوچک – ماه کوچک
۱۳۰ مهرین   مهر (خورشید یا محبت) + ین (پسوند نسبت)، نام آتشکده ای در قم
۱۳۱ مهسا   مانند ماه، زیبا
۱۳۲ مهسان   مانند ماه، زیبا
۱۳۳ مهسانه   آن که چون ماه زیبا و درخشان است.
۱۳۴ مهستی   (فارسی – عربی): مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
۱۳۵ مهشاد   مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
۱۳۶ مهشید   ماه روشن و درخشان، پرتو ماه
۱۳۷ مهفام   به رنگ ماه
۱۳۸ مهکامه   دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا
۱۳۹ مهلا   دوستانه، آهسته
۱۴۰ مهلقا  مه لقا، مه (فارسی) + لقا (عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۱۴۱ مهناز   آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد.
۱۴۲ مهنور  نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره
۱۴۳ مهنوش  دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین
۱۴۴ مهنیا  آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است، از نسل بزرگان، بزرگ زاده، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان
۱۴۵ مهوش   مانند ماه، بسیار زیبا
۱۴۶ مهیا  منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ
۱۴۷ مهیاره   آن که از ماه دست بند دارد.
۱۴۸ مهیتا  زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه (ماه) + ی نسبت + تا تشبیه
۱۴۹ مهین   مانند ماه
۱۵۰ مهین   بزرگتر، بزرگترین
۱۵۱ مهین دخت   دختر بزرگتر
۱۵۲ میترا  صورتی از واژه “مهر” در زبانهای ایران قدیم، الهه مهر که چشم دادگاه عدالت است و هیچ چیز را نمی‌توان از دید او پنهان داشت؛بدون گذشت درمقابل پیمان شکنان؛ پاسدار راستی نام فارسی پسر
۱۵۳ میچکا   در گویش مازندران گنجشک
۱۵۴ میخک   گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی
۱۵۵ میریام   قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع)
۱۵۶ میشکا  میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
۱۵۷ میشی   منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز
۱۵۸ میگل   مرکب از می (شراب) + گل
۱۵۹ میلا  یکی از انواع مرغابی ، لک لک
۱۶۰ مینا   گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ
۱۶۱ میناز  (اسم فارسی – گیلکی) نازنین من = مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)
۱۶۲ مینو   آسمان، بهشت اسم دخترانه ایرانی
۱۶۳ مینوچهر   دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی
۱۶۴ مینودخت   دختر آسمانی، دختر بهشتی
۱۶۵ مینورام   آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی
۱۶۶ مینورخ   دارای چهره ای آسمانی و بهشتی
۱۶۷ مینوزاد   زاده آسمان یا زاده بهشت
۱۶۸ مینوسرشت   آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد.
۱۶۹ مینوش   می نوشنده، نوشنده می
۱۷۰ مینووش   مانند بهشت، زیبا چون بهشت
۱۷۱ میهن   وطن، زادگاه
۱۷۲ میهن بانو   بانوی وطن
۱۷۳ میهن تاج  تاج و سرور وطن
۱۷۴ میهن دخت   دختر وطن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با م

حتما صفحه بعدی اسم های با م را مشاهده کنید خیلی از اسم های ترکی، کردی، عبری، عربی و … در صفحه بعدی اسامی قرار گرفته اند.

ارسال برای دوستان:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

1,179 نظر برای نام دختر با م

 • صدف :

  اسم هانا، هلما ،حورا، آناهید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 65 Thumb down 48

 • لیلا :

  دوستان سلام اسم پسرم مانی هست الان موندم برای دخترم چه اسمی بزارم با حرف میم از بین اسم های مانیا، ماتیسا، ماهور و ماهک. لطفا نظر بدید ممنونم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 75 Thumb down 26

 • helya :

  سَلام دوستان بِ نَظرتون اِسمِ میترا قَشنگتره یا آنیتا؟؟؟ 😉 7

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 22 Thumb down 19

 • انیر :

  سلام دوستان عزیز
  نسشه واسه انتخاب اسم دخملم کمکم کنید…. یه اسم دخترانه میخوام به نازنین بیاد……

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 13

 • شبنم :

  سلام یه اسم شبیه به مهتاب بگین لطفا 😳 😛 :mrgreen:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 5

 • مرجان :

  اسمی که به مهتاب بیاد
  دختر: مهتا
  پسر ماهان

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 19 Thumb down 5

 • الهام :

  اسم مرسانا مانیا مها مهیاس مدیسا ملودی مهدا مهستا

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 13 Thumb down 7

 • مهناز :

  به نظر من پرهام

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 8

 • مرضیه :

  سلام اسم پسرم محمدرضاست اسم دختر از م میخوام کمکم کنید جدیدوقشنگ باشه مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 3

 • sara :

  دوستان توروخدا کمک کنید.یک ماه دیگه دخترم ب دنیا میاد هنوز اسم انتخاب نکردیم.
  ی اسم میخوام ک هم ب سارا بیاد هم ب مرتضی!؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 3

  • مريم :

   اسم ملیسا شاید به هردوش بیاد. یا ماتیسا. هم س دارن. هم م هم آخرشون ا داره. مستانه. مه سیما مهدیسا.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 3

 • نگین :

  اسم دختر که به متین بیاد :roll:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 6

 • مهدیه :

  به اسم سارا نیکا میادخیلی قشنگتره

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 10 Thumb down 6

 • زینب :

  سلام
  اسم دخملی که به امیرحسین بیاد لطفا

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 8

 • مینا :

  به نظر من اسم مهرآنا اسم قشنگیه….. ولی ترکیه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 6

 • نرگس :

  دوستان نظرتون راجع به اسم مهرگان چیه ؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 9

 • محبوبه :

  سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید اسم دختر که به مرتضی ومحبوبه بیاد زیادم تلفظش سخت نباشه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 3

 • محسن :

  سلام.اسم دختر که با محمد حسین بیاد.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 2

 • maryam :

  سلام بچه ها اسم دخترونه با م میحوام که به اسم مامان مریم بخوره. مرسی پارمیس جون کمک کن

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 1

  • پارمیس :

   اسمهایی که با مریم جور باشه مثل مریلا ، مایسا ، مونا ، مارال ، محیا ، مهسان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 10 Thumb down 0

 • مریم :

  دوستان سلام
  لطفا راهنمایی کنید چه اسم دختری به مانی میاد
  مبینا قشنگه بنظرتون
  لطفا پیشنهاد بدید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 3

 • مبینا :

  مبینا هم جزو این اسم ها میشه 😛

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 3

 • fatemeh :

  یه اسم میخوام که به شایان و ماهن و ساسان بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسمی که به شایان و ساسان و ماهان بیاد مثل باران ، آرمان ، رایان ، جانان ، آرتان ، سامان ، عرفان ، نویان ، سایان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • هستی :

  سلام اسم پسر من پرهام هستش یه اسمی میخوام که هم قشنگ باشه هم بهش بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسم پرهام و برسام – پرهام و رهام – پرهام و الهام – پرهام و پرنیا – پرهام و پریا – پرهام و آرام – پرهام و شهرام

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • redgirl :

  بچه ها به نظرتون مبینا بهتره یا مهرسا؟ راستی میخوام هم ب سارا بیاد هم به مرتضی!؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 1

 • maryam :

  اسم مهرسا بهتره. حالا شما بگید مهرسانا چطوره؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 0

 • هما :

  سلام اسم دختر که به نازنین زهرا بیادلطفاً

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسم دختر که به نازنین زهرا بیاد نازنین مریم ، نازنین فاطمه ، نازنین زینب ، نازگل

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • باران :

  سلام دوستان راستش می خواستم چند تا نکته رو در مورد نام گذاری فرشته هاتون یاد آوری کنم :
  ۱- کدوم قانون گفته که اسم بچه هاتون حتما باید شبیه هم باشه یا با یک حرف شروع بشه ؟ می تونید این کارو بکنید اما نه اینکه حتما مجبور باشید چون این طوری ممکنه اسم بچه ی دومتون قربانی اسم بچه اول بشه و یا معنی ها شون کاملا یکی باشه در صورتی که بچه های شما شخصیت های مستقل دارن مثلا دوستم به تازگی اسم بچه ی دومشو پردیس گذاشته که به اولی که پارمیس هست و به خواهر زادش که مهدیس هست بیاد!!!!!!! آخه واقعا چه کاریه … به همین دلیل لزومی هم نداره که اسم بچتون به اسم پدر و مادرش بیاد در ضمن یادمون باشه این رسم تو ایران خیلی رایجه در هنر هم تعادل متقارن داریم اما زیباتر برقرار کردن تعادل نامتقارن هست …
  ۲- اسم باید به فامیلی هم ربط داشته باشه و به پیشوندها مثلا جالب نیست سیده پارمیس اسلام دوست !!!خانم لیلا حاتمی اسم پسرش مانی و اسم دخترش عسل هست دو اسمی که شخصیت کاملا مستقل دارن اما در کنار هم زیبا هستند و با نام خانوادگی کاملا جورن مانی مصفا و عسل مصفا ….یادمون نره نام و نام خانوادگی جدا نشدنیه و فقط اسم بچه مهم نیست .
  ۳ – اسم اگر کوتاه و با تلفظ راحت باشه بهتره اسمی که در گفتار حروفی ازش خورده نشه یا نشه خلاصش کرد .
  ۴ – اسمی که برای تمام دوران زندگی کودک شایسته باشه …مثلا ملوسک فقط برای دوران کودکی خوبه بعدا بی معنی و لوس می شه .
  ۵- اسمی بذارید که در شناسنامه هم همون باشه و بچه دو اسمی نباشه .
  ۶ – اسمی که بچه دائم نخواد دیکتش رو توضیح بده مثل هانیه و حانیه یا مهراب و محراب
  ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 0

  • پارمیس :

   باران جون به نظر من اینکه اسمها رو پارمیس و پردیس و مهدیس گذاشتن خیلی جالب شده . به نظر من بهتره اسم با نام خانوادگی هماهنگ باشه و اسمی انتخاب کنن که خیلی عجیب غریب نباشه و تلفظش راحت باشه و بهتره برای دوقلوها اسامی انتخاب کرد که اخرش به حروف مشترک ختم بشه نه اولش . مثلا اگه اسم بچه ها کیان و کیانا باشه تا بخواهی صداشون کنی هر دو گیج میشن ولی مثلا اگه بزارین آیسا و پارسا این مشکلات پیش نمیاد و قشنگ تر هم هست.
   مرسی

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • وارش :

  سلام دوستان در اسامی ثبت احوال مژان نیست ولی موژان هست به نظرتون مژان رو قبول می کنن

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • مجید :

  اسم مرسده به نظرتون خوبه؟ 😎

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

برچسب‌ها: , , , , , , ,


مشاهده بقیه کلیپ ها در: کلیپ خنده دار بچه ها

تبادل نظر درباره اسم
فیسبوک نام فارسی

تبادل نظر و اسم های جدید