نظرسنجی انتخاب اسم

اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...
مطالب جدید

نکات انتخاب اسم

- - - - - - - - - - - -

نرم افزار تعیین روز تولد فرزند

- - - - - - - - - - - -

اسم دختر ترکی

- - - - - - - - - - - -

معنی اسم کشورها

- - - - - - - - - - - -

فروش فوق العاده:

خرید ارزان

- - - - - - - - - - - -

نام پسر با م

اسم پسر فارسی با حرف م

 

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ماتیار  = مادیار، مرکب از ماد مخفف مادر + یار = یار مادر، کمک کننده به مادر
۲ ماخ   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سخندانی پیر، مرزبان هری و هم چنین از راویان شاهنامه
۳ مادیس   اسم پادشاه سکائیان
۴ ماراسپند   کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، هم چنین در ایران قدیم روز بیست و نهم از هر ماه شمسی را ماراسپند می نامیدند.
۵ ماراسفند   = ماراسپند
۶ ماروسپند   نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۷ مازیار   پسر قارون، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد.
۸ ماکان   نام پسر کاکی از پادشاهان مازندران در قرن چهارم
۹ مانای   سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
۱۰ ماندا  علم، دانش، معرفت، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردم صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به اسم صائبین یاد شده است.
۱۱ مانی   نام بنیانگذار آیین مانوی، پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی
۱۲ ماه برزین   دارای شکوهی چون ماه، شکوهمند چون ماه
۱۳ ماه بنداد   اسم یکی از بزرگان عصر انوشیروان پادشاه ساسانی
۱۴ ماه فرزین   نام پدر به آفرید
۱۵ ماه گشسپ   نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۶ ماه مهر   مرکب از ماه + مهر (محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ ماهان   منسوب به ماه: روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
۱۸ ماهداد   به معنی داده ماه، اسم شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید
۱۹ ماهو   نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
۲۰ ماهو   از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۲۱ ماهونداد   نام پدر دستور آذرباد از موبدان
۲۲ ماهیار   دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۲۳ مدریک  پسر تیز هوش، انسان فهیم، کسی که درک می کند
۲۴ مدیوماه   اسم پسر عموی زرتشت
۲۵ مرداس   مرد آسمانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران و نیزه گزار
۲۶ مردافکن   آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
۲۷ مردان شه   شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۸ مرداویج   مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
۲۹ مردو   از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۰ مزدا   در ادیان ایرانی، خداوند
۳۱ مزدک   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی، خردمند کوچک
۳۲ مسباد   از نامهای دوران هخامنشی
۳۳ مشکان   مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
۳۴ مکابیز   مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۵ مگابیز   = مکابیز، اسم یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۶ منجیک   نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی اسم زیبای فارسی
۳۷ مندا  علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۳۸ مندی   از نامهای امروزی زرتشتیان
۳۹ منشور   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۴۰ منوچهر   در اوستا آن که از نژاد منوش است
۴۱ منوش   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست.
۴۲ منوشان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود.
۴۳ منوشچهر  منوچهر
۴۴ موتا   نام یکی از سرداران دیلمی
۴۵ مهان   بزرگان
۴۶ مهباد   مرکب از مه (بزرگ) + یاد (بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
۴۷ مهبد  مهبود، سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۸ مهبود  مهبد، سرور ماه، کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۹ مهداد   داده ماه
۵۰ مهرآزاد   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها)
۵۱ مهراب   به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که فروغ خورشید دارد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
۵۲ مهراد   بخشنده بزرگ
۵۳ مهراز   راز بزرگ
۵۴ مهراس   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۵ مهراسپند   ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۵۶ مهرام   ماه آرام
۵۷ مهران   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۸ مهران ستاد   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۹ مهربد   مرکب از مهر (خورشید) + بد (پسوند اتصاف)
۶۰ مهربرزین   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۱ مهربنداد   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۲ مهرپویا   آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
۶۳ مهرتاش   اسم پسر فارسی ترکی: مهر (فارسی) + تاش (ترکی) = همتای مهر
۶۴ مهرداد   داده خورشید، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
۶۵ مهردار   دارنده مهر و محبت
۶۶ مهرسام  پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
۶۷ مهرشاد  شادمهر، مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور
۶۸ مهرماه   مرکب از مهر (محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان
۶۹ مهرنرسه   نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان
۷۰ مهرنیا  از نسل خورشید، زیبا و درخشان
۷۱ مهریاد  یادگار خورشید، مرکب از مهر و یاد
۷۲ مهریار   دوست و یار خورشید
۷۳ مهزیار  نام پدر علی بن مهزیار که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد و مقبره ایشان در شهر اهواز است.
۷۴ مهست   بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
۷۵ مهنام   دارای نام زیبا
۷۶ مهند  تکه ای از ماه، اندکی از ماه، به فتح میم و ه و سکون نون و دال، اسم پسر خراسانی
۷۷ مهیاد  یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است، دارای چهره ای زیبا چون ماه
۷۸ مهیار   ماهیار، یار ماه
۷۹ میر فرهان  میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
۸۰ میرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی
۸۱ میرین   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
۸۲ میشا   همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است
۸۳ میشان   نام روستایی در استان کهگیلویه
۸۴ میلاد   صورت دیگری از مهرداد، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۸۵ میلان  نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز
۸۶ میهن یار   دوست و یار وطن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با م

ارسال برای دوستان:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

832 نظر برای نام پسر با م

 • حسن :

  سلام دوستان عزیز یه اسم پسر می خوام که به اسم دخترم که ایناز هست مچ باشه . اسم ایرانی ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 42 Thumb down 10

  • پارمیس :

   سلام اسم پسر که با آیناز جور باشه مثل آرتین ، آرش

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 15 Thumb down 19

  • شبنم :

   سلام دوست عزیز که دنبال اسم پسر هستید با نام ایناز مچ باشه من آذری هستم یه اسم هست که با اسم دخترتون مچ میشه آراز اسم پسر هست تو شهرستان ما زیاد استفاده میشه اگه بخوای معنیشو بدونی آراز اسم یه رودخونه قشنگ تو اردبیله و دومین اسم پسر هست تایماز یعنی بی همتا و بی نظیر اسمی هست که بای پسزا استفاده میشه امیدوارم خوشتون اومده باشه و خدا بچه هاتونو بهتون ببخشه موفق باشی دوست من

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 0

 • مهسا :

  سلام
  اسم ایلیا به ایناز میاد 😳

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 31 Thumb down 14

 • ویدا :

  ووووووووویییییییییی 😡

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 16

 • فاطمه :

  سلام
  اسم دختر یا پسر ک به مارال بیاد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 19 Thumb down 4

 • علی :

  سلام به کلیه دوستان اسم من علی واسم همسرم معصومه من را خواهشن راهنمایی کنید چه اسمی بزارم برای پسرم که بعد از ۱۶ سال می خواهد به دنیا بیاد اولا اسم اماما باشه که خیلی بهتره ناگفته نماند ما به اسم محمد مبین و یا محمد متین رسیده ایم ولی دوستانی که تجربه دارند بهتر من را راهنمایی کنند ممنونم میشم باتوجه به اسم من و همسر عزیزم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 23 Thumb down 8

 • عبدالخالق :

  سلام دوستان اسم من عبدالخالق هست و میخوام اسممو اگه بشه عوض کنم شما دوستان با سلیقه چه اسمی رو برای من انتخاب میکنید؟ در ضمن ۲۷ ساله مجرد می باشم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 7

  • صبا :

   سلام اسم هایی که مناسب شما هستند از نظرمن،علی ،علیرضا،عماد، حمید مهدی ،سعید ومسعود هستند .

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 9

 • فرشید :

  سلام من یه اسم با کلاس میخواستم برا پسر داییم ممنون میشم بگید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 3

 • .... :

  سلام.اسم پسرکه به مرام بیاد ممنون میشم راهنمایی کنید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 5

 • mmk :

  سلام اسم منو همسرم مهرداد و سارا هستش و اسم پسرمان مهرزاد,,اسم ی پسر میخوام ک ب اسم سه تامون بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 1

 • هلیا :

  سلام دوستان به نظرتون اسمهای رایان و رایکا با هم هماهنگی دارن؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 1

 • ایگین :

  اسمی که داخلش محمد باشه مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسم با محمد مثل محمد آئین ، محمد سام ، محمد امین ، محمد طاها ، محمد صدرا ، محمد مهدی ، محمد حسین

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 2

 • میلاد :

  سلام. من میلاد هستم. میخوام اسم پسرم رو بزارم ماهان .نظر شما دوستان چی هست؟؟ اگه پیشنهاد بهتری دارین خوشحال میشم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 0

 • رها :

  سلام دوستان یه اسم پسر خووشگل بجز ماهان و سامان میخام که با اسم دخترم باران مچ باشه
  کمکم کنید ممنون میشم
  مرسی از همه^_^

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

  • شبنم :

   رها جان سلام فکر کنم باربد اسم قشنگیه با اسم باران هم یه جورایی مچ میشه باربد اسم مسیقیدان دربار ایرانیا بوده خودم خیلی ازش خوشم میاد

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسم باران و رایان ، باران و شایان ، باران و آرمان ، باران و نویان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • مزدا :

  سلام دوستان
  من بین انتخاب سه اسم سامیار – مهرسام – رادین مردد هستم
  خوشحال می شوم نظر خود را اعلام فرمایید.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • addas :

  سلام دوستان اسم پسرم مهدی
  لطفا چند تا اسم زیبای دختر و پسر که با مهدی جور باشه بگید ,مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • شهلا :

  اسم محمد امین هم قشنگه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • نيلو :

  سلام اسم دختر و پسر که به اسم ملینا بیاد
  ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسم پسر و دختر که به ملینا بیاد : ملیکا ، ملیسا ، ملودی ، ملودیکا ، مریلا ، سارینا ، مهرناز ، مهراوه ، مهرسام ، مهراد ، سینا ، سورنا ، دانا

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • زهرا :

  سلام دوستان.اسم پسر که به زهرا و علیرضا بیاد
  پیشنهادتون چیه؟؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • هلنا :

  به رها: اسم آیهان

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • ali :

  سلام
  پسر اولم محمد
  لطفا یه اسم ایرانی که مچ بشن بگین ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

برچسب‌ها: , , , , , , , ,


مشاهده بقیه کلیپ ها در: کلیپ خنده دار بچه ها

تبادل نظر درباره اسم
فیسبوک نام فارسی

تبادل نظر و اسم های جدید