نظرسنجی انتخاب اسم

اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...
مطالب جدید

نکات انتخاب اسم

- - - - - - - - - - - -

نرم افزار تعیین روز تولد فرزند

- - - - - - - - - - - -

اسم دختر ترکی

- - - - - - - - - - - -

معنی اسم کشورها

- - - - - - - - - - - -

فروش فوق العاده:

خرید ارزان

- - - - - - - - - - - -

نام پسر با م

اسم پسر فارسی با حرف م

 

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ماتیار  = مادیار، مرکب از ماد مخفف مادر + یار = یار مادر، کمک کننده به مادر
۲ ماخ   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سخندانی پیر، مرزبان هری و هم چنین از راویان شاهنامه
۳ مادیس   اسم پادشاه سکائیان
۴ ماراسپند   کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، هم چنین در ایران قدیم روز بیست و نهم از هر ماه شمسی را ماراسپند می نامیدند.
۵ ماراسفند   = ماراسپند
۶ ماروسپند   نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۷ مازیار   پسر قارون، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد.
۸ ماکان   نام پسر کاکی از پادشاهان مازندران در قرن چهارم
۹ مانای   سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
۱۰ ماندا  علم، دانش، معرفت، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردم صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به اسم صائبین یاد شده است.
۱۱ مانی   نام بنیانگذار آیین مانوی، پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی
۱۲ ماه برزین   دارای شکوهی چون ماه، شکوهمند چون ماه
۱۳ ماه بنداد   اسم یکی از بزرگان عصر انوشیروان پادشاه ساسانی
۱۴ ماه فرزین   نام پدر به آفرید
۱۵ ماه گشسپ   نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۶ ماه مهر   مرکب از ماه + مهر (محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ ماهان   منسوب به ماه: روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
۱۸ ماهداد   به معنی داده ماه، اسم شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید
۱۹ ماهو   نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
۲۰ ماهو   از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۲۱ ماهونداد   نام پدر دستور آذرباد از موبدان
۲۲ ماهیار   دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۲۳ مدریک  پسر تیز هوش، انسان فهیم، کسی که درک می کند
۲۴ مدیوماه   اسم پسر عموی زرتشت
۲۵ مرداس   مرد آسمانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران و نیزه گزار
۲۶ مردافکن   آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
۲۷ مردان شه   شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۸ مرداویج   مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
۲۹ مردو   از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۰ مزدا   در ادیان ایرانی، خداوند
۳۱ مزدک   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی، خردمند کوچک
۳۲ مسباد   از نامهای دوران هخامنشی
۳۳ مشکان   مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
۳۴ مکابیز   مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۵ مگابیز   = مکابیز، اسم یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۶ منجیک   نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی اسم زیبای فارسی
۳۷ مندا  علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۳۸ مندی   از نامهای امروزی زرتشتیان
۳۹ منشور   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۴۰ منوچهر   در اوستا آن که از نژاد منوش است
۴۱ منوش   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست.
۴۲ منوشان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود.
۴۳ منوشچهر  منوچهر
۴۴ موتا   نام یکی از سرداران دیلمی
۴۵ مهان   بزرگان
۴۶ مهباد   مرکب از مه (بزرگ) + یاد (بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
۴۷ مهبد  مهبود، سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۸ مهبود  مهبد، سرور ماه، کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۹ مهداد   داده ماه
۵۰ مهرآزاد   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها)
۵۱ مهراب   به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که فروغ خورشید دارد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
۵۲ مهراد   بخشنده بزرگ
۵۳ مهراز   راز بزرگ
۵۴ مهراس   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۵ مهراسپند   ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۵۶ مهرام   ماه آرام
۵۷ مهران   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۸ مهران ستاد   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۹ مهربد   مرکب از مهر (خورشید) + بد (پسوند اتصاف)
۶۰ مهربرزین   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۱ مهربنداد   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۲ مهرپویا   آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
۶۳ مهرتاش   اسم پسر فارسی ترکی: مهر (فارسی) + تاش (ترکی) = همتای مهر
۶۴ مهرداد   داده خورشید، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
۶۵ مهردار   دارنده مهر و محبت
۶۶ مهرسام  پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
۶۷ مهرشاد  شادمهر، مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور
۶۸ مهرماه   مرکب از مهر (محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان
۶۹ مهرنرسه   نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان
۷۰ مهرنیا  از نسل خورشید، زیبا و درخشان
۷۱ مهریاد  یادگار خورشید، مرکب از مهر و یاد
۷۲ مهریار   دوست و یار خورشید
۷۳ مهزیار  نام پدر علی بن مهزیار که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد و مقبره ایشان در شهر اهواز است.
۷۴ مهست   بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
۷۵ مهنام   دارای نام زیبا
۷۶ مهند  تکه ای از ماه، اندکی از ماه، به فتح میم و ه و سکون نون و دال، اسم پسر خراسانی
۷۷ مهیاد  یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است، دارای چهره ای زیبا چون ماه
۷۸ مهیار   ماهیار، یار ماه
۷۹ میر فرهان  میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
۸۰ میرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی
۸۱ میرین   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
۸۲ میشا   همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است
۸۳ میشان   نام روستایی در استان کهگیلویه
۸۴ میلاد   صورت دیگری از مهرداد، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۸۵ میلان  نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز
۸۶ میهن یار   دوست و یار وطن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با م

561 نظر برای نام پسر با م

 • محمد امین :

  سلام من ۱ ماه دیگه پسرم به دنیا می اید اسمش را می خواهم بزارم محمد امین به نظرتون قشنگه :?: ؟؟؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 171 Thumb down 80

 • جواد :

  سلام بنظرم اسم میثاق قشنگه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 86

 • فروغ :

  من پسرم ۳ماه دیگه بدنیا میاد اما هیچ اسمی نتونستیم واسش انتخاب کنیم.از بین سیروان، زانیار، کامیار، امیرحسین کدوم اسم بهتره؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 30 Thumb down 14

  • فائزه :

   اسم کامیار خوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 22 Thumb down 31

  • نگار ستون :

   من از اسم سیروان خوشم میاد عالییییییییییییییییییییییییییه :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 12 Thumb down 20

  • کیان :

   بعلت جداشدن ایرانیان از فرهنگ اصیل خود وظیفه هر ایرانی وطن پرسته که اسم ایرانی برای فرزندش انتخاب کنه باید به اصل خود تعصب داشته باشیم. از فردوسی بزرگ بیاموزیم (بااحترام برای نام انبیا ع)

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 34 Thumb down 9

  • آلاله :

   امیر حسین اسم زیبای

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 20 Thumb down 12

  • تینا :

   اسم امیر حسین و کامیار قشنگ تره گلم :mrgreen:

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 6

  • tabasom :

   اسم سیروان و کامیار قشنگن

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 13

  • مصطفی :

   با سلام . دوستان هر اسمی برای یه بچه که به دنیا میاد ، بزارن ۱۰۰% خشگل و خوبه ولی شما هیچ وقت دوران بچگی اون فرد رو در نظر نگیرین . همیشه فکر کنین فرزند شما چند سالی بزرگ شده و میخواین اون اسم رو صدا بزنین . ممنونم

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 0

  • sina :

   سیروان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 4

  • سمیرا ثنایی :

   عزیزم اسم انبیا همیشه رو بورسه هیچوقت هم از مد نمی افته به نظر من امیرحسین خیلی اسم برازنده ای هست البته نظر من اینه
   امیدوارم به سلامتی به دنیا بیاد و قدمش براتون خیر باشه

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • فائزه :

  پسر منم ۱ ماه دیگه به دنیا میاد .اسم پسر اولم مهدی به نظرتون اسم پسر دوم و چی بذارم که به مهدی بیاد؟ :?: :?: :?: :?:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 21 Thumb down 4

 • محمدعلی :

  سلام به همتون تبریک میگم بخاطر مادر شدنتون .

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 23 Thumb down 3

 • saba :

  اسم مسیحا و مسیح اسم هم قشنگ هم شیکی هست :roll:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 19 Thumb down 23

 • فروغ :

  سلام.ما واسه پسرمون اسم زانیار انتخاب کردیم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 27

 • حمید :

  مرسی. عالی بود معنی اسم ها لذت بردم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 4

 • ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ DONYA╤─── :

  سلام دخمل نازم دو ماه دیگه به دنیا میاد از بین اسم های دختر زیر کدوم قشنگتره؟؟
  پرنیا، پریا، رها، سوگند، غزاله، کیانا، مهیا، مهدیس، یسنا، شیدا، ایدا، نازنین، ویدا، نگار، تینا

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 10 Thumb down 3

  • آلاله :

   عزیزم به شما تبریک میگم، همه ای اسم های که گذاشتی قشنگه، ولی به نظر من رها خیلی اسم زیبا و شیک هستش

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 2

 • نسرین :

  سلام
  من یه پسردارم اسمش محمدرضا هست یه پسر دیگه دارم که یه ماه دیگه بدنیا میاد.اسمشو چی بذارم

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 0

 • ساینا :

  سلام DONYA عزیزم به نظرم اسم مهیا قشنگتره

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 11 Thumb down 2

 • نازی :

  اسم های مهیا و غزل خیلی زیبا هستند.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 5

 • نازی :

  سلام نسرین علیرضا

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 6

 • نازی :

  اسم محمد طاها هم زیباست

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 2

 • مریم :

  سلام دوستان
  من ۳ ماه دیگه پسرم به دنیا میاد از بین این دوتا اسم کدوم قشنگتره

  مهرسام یا مهراد

  لطفا راهنمایی کنید :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 2

 • احمدرضا :

  سلام به همگی من خواهرزادم یه ماه دیگه به دنیا میاد یه اسم پسر که به متین بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • mehdi :

  سلام به همه
  من و خانمم چند ماهه دیگه پسرمون به دنیا میاد به نظر شما چه اسمی واسه کوچولومون انتخاب کنیم که به مهدی و مهتاب بیاد.
  نظر خودم ماهان هست متشکر میشم نظر بدین

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 1

 • ثنا :

  سلام
  اسم پسر که به مهدی و مهتاب بیاد:
  مهدیار ، مهرسام

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 4

 • شادی :

  سلام، من دخترم ۲ ماهه دیگه به دنیا میاد اسم پسرم (نوتریکا) میخواستم ببینم از بین :grin: اسم های:(: یوگا، اریکا، توسکا، نیکا کدوماشون قشنگ تره ممنون میشم اگه نظر بدید.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 5

 • فاطمه :

  :oops: سلام
  نمی دونم فرزندم دختره یا پسر ولی میخوام اگه دختر بود فایدیم و اگه پسر بود سامیا اسمش بزارم .به نظرتون چطوره؟
  اگه اسم قشنگی با حرف “ف” برای دختر و حرف “س” برای پسر به ذهنتون می رسه بنویسین لطفاً

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 5

 • محمد :

  mehdi اسم ماهان قشنگه، اسم مهران و مهراد هم خوبه.
  شادی اسم نیکا قشنگه.
  فاطمه اسم با ف برای دختر: فریبا، فریال؛ اسم با س برای پسر: سامیار قشنگه، اسم سامان خوبه.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 2

 • سعید :

  با سلام من پسرم ۴ ماه دیگه دنیا میاد اسم مهراد رو براش انتخاب کردیم
  به نظر شما چطوره؟
  من از اسم عربی اصلا خوشم نمیاد با اینکه اسم خودم عربیه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 2

 • آرش :

  سلام
  منم دی ماه قراره پدر بشم. نمی دونم بچه مون پسره یا دختر؟ اسم هایی میخوام که به آرش بیاد!!!

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • نازی :

  سلام
  شادی لطفا به یوگا و توسکا اصلا فکر هم نکن !!! نیکا خوشگله . من آرنیکا رو هم پیشنهاد میکنم
  اسم که به مهدی و مهتاب بیاد : مهربد. مهرسام
  فاطمه اسم با ف واسه دختر زیاد خوشگل نیست اکثرا قدیمی هستن مثل فرانک. فرشته. فرحناز
  آرش اسم دختر آریانا. پسر آروین

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 3

 • فاطمه :

  سلام ما میخایم اسم داداشمو بذاریم محمدطحی!!! ب نظرتون قشنگه….؟؟ :roll: :roll:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 4

 • Fatemehwww :

  سلام من میخوام اسم پسرم رو بذارم «شایان»نظرتون چیه؟لطفاً بگید!!!!!!! :!: :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 2

 • Fatemeh :

  سلام من میخوام اسم پسرم رو بذارم «شایان»نظرتون چیه؟لطفاً بگید!!!!!!! :lol: :grin: :oops: :razz:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 3

 • رضاخان و دیلا :

  اسم پسر اولمون آروین هست دومی هم ی ماه دیگه بدنیا میاد میخوایم اسمشو بزاریم رادوین،خوبه؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 2

 • مهسا :

  نظرتون در مورد اسم مهراد چیه ؟ از قدیم گفتن اسم باید معنی داشته باشه :lol:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 4

 • مهسا :

  من اسم دوتا بچهام مهراد و مهرانا هستش چطوره ؟ :smile:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • مهسا :

  سلام
  لطفا نظر بدید
  من یک دختر و یه پسر دارم به اسم مهراد و مهرانا و تا شش ماه دیگه هم پسر دومم به دنیا میاد اسمش مهیار قشنگه ؟ :???:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 2

 • ریحانه :

  سلام بین اسم هایی که با “م” شروع میشه و به اسم مسعود میاد،به نظرتون چی قشنگه؟اسم فارسی باشه و هم اسم دختر بگید هم پسر.ممنونم :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • ریحانه :

  مهسا به نظرم اسم مهیاد قشنگ تره.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

 • شکیبا :

  man hanoz ezdevaj nakardam ama mikham esme 2khtaramo bezaram aseman pesaramam mahan chetoore?

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 1

  • ترنم :

   اسم های باران و ماهان خیلی بیشتر بهم میان شکیباجان…… بنظرتون اسم دختر طناز و اسم پسر طاها بهم میاد و خوشگله؟

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • ستایش :

  سلام .
  من یه اسم دختر میخوام که ب اسم مرصاد بیاد.
  لطفا راهنمایی کنید.ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • بیتا :

  سلام من پسرم تا چها ماه دیگه به دنیا میاد از بین اسمهای کیان-باربد-بردیا-کامیار-مهراد و مهرسام کدوم قشنگتره؟؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • عاطی :

  سلام.من اسم پسر اولم محمد مبینه.براپسر دومم که سه ماه دیگه به دنیا میاد یه اسم خوشمل میخوام.لطفا نظر بدید.ازمتین ومعین ویاسین هم توفامیل داریم میخوام تک باشه.ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • حمید رضا :

  سلام دوستان تا ۳ هفته دیگه پسرم به دنیا میاد اسم دخترم هستی است میخواستم از بین این اسم ها به من کمک کنید یکی را انتخاب کنم.
  اسم ها (سپهر، امیرمحمد، مهرسام، پارسا) کدوم قشنگ تره :?:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

برچسب‌ها: , , , , , , , ,
راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک

راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک از بدو تولد تا ۲ سالگی
شامل 2 دی وی دی فارسی اریجینال
راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک

کامل ترین مجموعه آموزش دوران حاملگی و پس از حاملگی و مراقبت نوزاد

آیا تصور میکنید تمامی نکات درباره پرورش فرزند دلبندتان را میدانید؟ همه دوست دارند بهترین کارها را برای کودکشان انجام دهند چرا که احساس مسئولیت سنگینی بر دوش والدین وجود دارد اما چگونه؟

ما سعی داریم با ارائه این پکیج استثنایی هر لحظه با شما همراه باشیم و در مشکلات، سختی ها کمک شما باشیم. محتویات این مجموعه به شرح زیر است:

 •  لقاح و شروع بارداری ( توضیحات کامل در خصوص دستگاه تناسلی زن و مرد و نمودارهای تغییر هورمون  و ...)

 •  چنین در دوران بارداری از هفته اول تا هفته چهلم

 • مادر در دوران بارداری از ماه اول تا ماه نهم

 • زایمان و مسائل آن ( چندین فیلم واقعی از زایمانهای طبیعی و همچنین سزارین )

 • خطرات در دوران بارداری

 • تغذیه در دوران بارداری

 • آزمایشات در دوران بارداری

 • مشکلات در دوران بارداری

 • آموزش 14 روش پیشگیری

مخاطبان این مجموعه سه گروه اند:

 • خانم های باردار که نیاز به کسب اطلاعات لازم برای این دوران و کسب مهارتهای لازم برای نگهداری از نوزاد آینده خود دارند.

 • مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند و نیاز به کسب اطلاعات لازم برای نگهداری از کودک خود دارند.

 • خانم های جوانی که برای اولین بار قصد مادر شدن دارند و نیاز به دانستن تمامی جوانب این تصمیم را دارند.

قیمت: 22.500
قیمت: 15.000

راهنمای دوران بارداری و نگهداری از کودک و حاملگیراهنمای دوران بارداری

تبادل نظر درباره اسم
فیسبوک نام فارسی

تبادل نظر و اسم های جدید