نظرسنجی انتخاب اسم

اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...
مطالب جدید

نکات انتخاب اسم

- - - - - - - - - - - -

نرم افزار تعیین روز تولد فرزند

- - - - - - - - - - - -

اسم دختر ترکی

- - - - - - - - - - - -

معنی اسم کشورها

- - - - - - - - - - - -

فروش فوق العاده:

خرید ارزان

- - - - - - - - - - - -

نام پسر با م

اسم پسر فارسی با حرف م

 

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ماتیار  = مادیار، مرکب از ماد مخفف مادر + یار = یار مادر، کمک کننده به مادر
۲ ماخ   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سخندانی پیر، مرزبان هری و هم چنین از راویان شاهنامه
۳ مادیس   اسم پادشاه سکائیان
۴ ماراسپند   کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، هم چنین در ایران قدیم روز بیست و نهم از هر ماه شمسی را ماراسپند می نامیدند.
۵ ماراسفند   = ماراسپند
۶ ماروسپند   نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۷ مازیار   پسر قارون، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد.
۸ ماکان   نام پسر کاکی از پادشاهان مازندران در قرن چهارم
۹ مانای   سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
۱۰ ماندا  علم، دانش، معرفت، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردم صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به اسم صائبین یاد شده است.
۱۱ مانی   نام بنیانگذار آیین مانوی، پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی
۱۲ ماه برزین   دارای شکوهی چون ماه، شکوهمند چون ماه
۱۳ ماه بنداد   اسم یکی از بزرگان عصر انوشیروان پادشاه ساسانی
۱۴ ماه فرزین   نام پدر به آفرید
۱۵ ماه گشسپ   نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۶ ماه مهر   مرکب از ماه + مهر (محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ ماهان   منسوب به ماه: روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
۱۸ ماهداد   به معنی داده ماه، اسم شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید
۱۹ ماهو   نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
۲۰ ماهو   از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۲۱ ماهونداد   نام پدر دستور آذرباد از موبدان
۲۲ ماهیار   دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۲۳ مدریک  پسر تیز هوش، انسان فهیم، کسی که درک می کند
۲۴ مدیوماه   اسم پسر عموی زرتشت
۲۵ مرداس   مرد آسمانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران و نیزه گزار
۲۶ مردافکن   آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
۲۷ مردان شه   شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۸ مرداویج   مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
۲۹ مردو   از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۰ مزدا   در ادیان ایرانی، خداوند
۳۱ مزدک   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی، خردمند کوچک
۳۲ مسباد   از نامهای دوران هخامنشی
۳۳ مشکان   مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
۳۴ مکابیز   مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۵ مگابیز   = مکابیز، اسم یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۶ منجیک   نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی اسم زیبای فارسی
۳۷ مندا  علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۳۸ مندی   از نامهای امروزی زرتشتیان
۳۹ منشور   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۴۰ منوچهر   در اوستا آن که از نژاد منوش است
۴۱ منوش   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست.
۴۲ منوشان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود.
۴۳ منوشچهر  منوچهر
۴۴ موتا   نام یکی از سرداران دیلمی
۴۵ مهان   بزرگان
۴۶ مهباد   مرکب از مه (بزرگ) + یاد (بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
۴۷ مهبد  مهبود، سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۸ مهبود  مهبد، سرور ماه، کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۹ مهداد   داده ماه
۵۰ مهرآزاد   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها)
۵۱ مهراب   به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که فروغ خورشید دارد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
۵۲ مهراد   بخشنده بزرگ
۵۳ مهراز   راز بزرگ
۵۴ مهراس   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۵ مهراسپند   ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۵۶ مهرام   ماه آرام
۵۷ مهران   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۸ مهران ستاد   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۹ مهربد   مرکب از مهر (خورشید) + بد (پسوند اتصاف)
۶۰ مهربرزین   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۱ مهربنداد   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۲ مهرپویا   آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
۶۳ مهرتاش   اسم پسر فارسی ترکی: مهر (فارسی) + تاش (ترکی) = همتای مهر
۶۴ مهرداد   داده خورشید، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
۶۵ مهردار   دارنده مهر و محبت
۶۶ مهرسام  پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
۶۷ مهرشاد  شادمهر، مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور
۶۸ مهرماه   مرکب از مهر (محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان
۶۹ مهرنرسه   نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان
۷۰ مهرنیا  از نسل خورشید، زیبا و درخشان
۷۱ مهریاد  یادگار خورشید، مرکب از مهر و یاد
۷۲ مهریار   دوست و یار خورشید
۷۳ مهزیار  نام پدر علی بن مهزیار که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد و مقبره ایشان در شهر اهواز است.
۷۴ مهست   بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
۷۵ مهنام   دارای نام زیبا
۷۶ مهند  تکه ای از ماه، اندکی از ماه، به فتح میم و ه و سکون نون و دال، اسم پسر خراسانی
۷۷ مهیاد  یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است، دارای چهره ای زیبا چون ماه
۷۸ مهیار   ماهیار، یار ماه
۷۹ میر فرهان  میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
۸۰ میرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی
۸۱ میرین   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
۸۲ میشا   همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است
۸۳ میشان   نام روستایی در استان کهگیلویه
۸۴ میلاد   صورت دیگری از مهرداد، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۸۵ میلان  نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز
۸۶ میهن یار   دوست و یار وطن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با م

ارسال برای دوستان:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

781 نظر برای نام پسر با م

 • مجتبی :

  لطفا نظر بدین اسم محمدمتین بهتره یا پویان؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 103 Thumb down 42

 • مجتبی :

  اخه خانمم میگه محمد باشه اما نظر من اینه که محمد تنها نباشه لطفا راهنماییم کنید ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 44 Thumb down 26

  • پارمیس :

   اقا مجتبی اسمهای ترکیبی با محمد زیاد داریم درباره اونها هم فکر کنین : محمد سام ، محمد آئین ، محمد امین ، محمد طاها ، محمدمهدی ، محمد صدرا

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 53 Thumb down 21

 • سولماز :

  سلام اسم همسرم عیسی اسم خودم سولماز اسم دختر و پسر که به اسم هر دومون بیاد من اسمای : سئلناز سئوین و بیسان پسر اسمای که با محمد شروع بشه محمدحسام امیر حسام محمد علی نظر بدین و پیشنهاد مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 18 Thumb down 23

 • abas :

  من از اسم مهرسام خیلی خوشم اومد اسم دختر هم از مهرسا خوشم اومد دوتاش رو هم میان خیلیم رو هم میان مهرسام و مهرسا

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 40 Thumb down 14

 • پريسا :

  سلام. میشه یه اسم پسربگین ک ب مانلی بیاد???

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 5

 • ماکان :

  :cool: :razz: :mrgreen: فقط اسم خودم ماکان

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 21 Thumb down 18

 • محمد :

  لطفا چند تا اسم بگین به جز محمد که اولش :?: م :?: ح :?: باشه.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 4

 • مرجان :

  سلام دوستان،من یه اسم پسر میخوام که به مرسانا بیاد،ممنونم.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 11 Thumb down 5

 • فرشید :

  اسم مهرسام به مرسانا میاد.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 13 Thumb down 5

 • مانی :

  اسم مهرسام و مرسانا قشنگه….

  مهرنیا هم با مرسانا بد نیس

  سانیار هم خوبه بنظرم…سانیار ویا سامیارهم به مرسانا. میاد :roll: :roll: :roll: .

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 9 Thumb down 6

 • مانی :

  اسم پسر که اولش با مح….شروع بشه… :roll: :roll:

  محیا… محی الدین… محمود… محب… محتشم… محتا… محتسب… محسن… محنا…

  ولی من خودم :roll: :roll: عاشق اسم محیا و خصوصن اسم داداش خودم محتشم

  هستم… به نظرم محتشم به محمد هم خیلی میاد.

  و یا با اسم خودت و پسوند بیاری …اسمهای قشنگی میشه پیداکرد..

  اسم محمدمتین… محمدامین.. محمدسام.. محمدیار… محمدطاها..محمدامیر..محمدفرهان

  یا برعکسش…امیر محمد..

  سوال دیگه ای نبود؟؟؟؟؟؟ :wink: :wink: :wink: :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 12

 • مانی :

  حالا میخوام چن تا اسم خیلی خوشگل بهتون معرفی کنم….که تازه دیدم..من خودم به اسم خیلی اهمیت میدم .بنظرم نصف شخصیت طرفه…
  اسم های جدید اینا هستن:
  سروین به معنی معشوق خوش قد وبالا..اسم دختره…
  اسم آوین به معنی عشق عمیق وشدید…اسم دختره…
  شروین که خیلیا قبلن شنیدین برخلاف اون دوتا که خیلی جدیدن…شروین یعنی معشوق و مورد پسند همه.. هم برای دختره هم برای پسر…
  سه تاشون خیلی شیک و عالی ان و خیلی هم به هم میان..هم از نظر آوایی هم از نظر معنی.. توصیه میکنم به اونایی که دنبال یه همچین ترکیب اسمی میگردن برای اسم بچه هاشون…. :wink: :wink: :wink: آوین…سروین…شروین… :wink: :wink:
  :wink: خیلی به هم میان…البته سروین با فتحه خونده میشه…sarvin
  اسم های آذین، شارمین، رادین، هم قشنگه و با اینا ترکیب جالبی میشه..

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 16

 • الهام :

  سلام دوستان…یه اسم پسر خیلی قشنگ میخام.
  اسم دخترم بنیتا.

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 8 Thumb down 9

 • گلی :

  سلام اسم دخترم کیمیاس میخاستم اسم پسرم رو بزارم محمد ایلیا نظرتون چیه کمکم کنید قشنگه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 16 Thumb down 16

  • پارمیس :

   گلی جون من تا حالا اسم محمد ایلیا نشنیدم .در ضمن خیلی اسم طولانیه بهتره یا بذاری محمد یا بذاری ایلیا. ولی به نظر من کیمیا و ایلیا بیشتر به هم میان.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 24 Thumb down 3

 • ترنم :

  سلام دوستان میشه یه اسم پسر بگین که به مونیکا بیاد……ممنون‌میشم کمکم کنید :razz:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 5

  • سارا :

   سلام ترنم جون اسم های مهیار .ماهان .مهبد .مانی .مهراد.معین روپیشنهاد میدم

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 2

  • پارمیس :

   ترنم جون کلا اسم هایی که با مونیکا جور باشه : رایکا ، توکا ، شوکا ، نیکا ، ملودیکا ، ملیکا . اسم رایکا به معنای پسر زیباست اگه اشتباه نکنم.

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 3

 • فرهاد :

  دوستان کسی در مورد اسم مهزیار چیزی میدونه ؟

  میخام بدونم کسی خوشش میاد؟؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 10

 • ميلاد :

  سلام میخواستم توضیح بدین که اسم “میلاد” فارسی هست یا عربی؟ و معنیش چیه؟
  بعضی ها میگن عربیه یعنی تولد
  میگن عربیه از ریشه ولد مثل میثاق (وثق) میعاد (وعد)
  بعضی ها هم میگن هیچ ربطی به عربی نداره و کاملا فارسیه چون توی شاهنامه اومده
  و از ریشه ولد نیست چون “و” نداره و معنیش هم میگن ربطی به تولد و ولادت و مولود نداره
  میگن ایرانیه و یعنی “پسر مذکر خورشید” ، خلاصه گیج شدم کمکم کنید اسم میلاد عربیه یا فارسی؟ و معنیش چیه؟ ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 5

 • محمد :

  سلام خسته نباشین من اسمم محمد است و از اسم رسول و امیر و علی خوشم میاد؛ اسم پوریا چطوره؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 2

 • سارا :

  دوستان ب نظر من اسم ملورین برای دختر واسم رامتین و سامیار برای پسر منکه این اسم ها رو خیلی دوس دارم ….

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 2

 • ندا :

  یه اسم میخوام که به چمن بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 6

 • علی :

  سلام اسم پسرکه به ماهان بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 5 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسم پسر که به ماهان بیاد مثل مانی ، ماکان ، اشکان ، کیان ، رایان ، آرمان ، سامان ، سیروان ، عرفان ، کیوان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 10 Thumb down 1

 • اسما :

  سلام و خسته نباشید میشه راهنماییم کنید که اسم مانی و سام به هم میان یانه یا چه اسمی به مانی یا سام میاد ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 2

 • مهدیه :

  سلام بچه ها اسم پسر که به اسم مهدیه بیاد و خیلی هم جدید باشششه

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 0

  • مهرناز :

   مهدیه جون اسمهای مهدیار و مهیار به اسم مهدیه میاد اما خیلی جدید نیست ولی قشنگه

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • مهدیه :

  اسم دخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخترم جانا چون اسم باباش با ج شروع شده اسم می خوام واسه پسرم که با م ه شروه بشه و به اسم خودم بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 1

 • مهسا :

  یه اسم دختر وپسر میخوام که با معنی باشه خیلی قشنگ باشه کوتاه باشه اولشم با م شروع بشه والله گیج شدم توی اسمها ممنون لطفان کمک کنید

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 1

 • پارمیدا :

  مهسا جون اسم دختر مانیا و مهتاب اسم پسر مانی و میلاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 2

 • مرتضی :

  سلام دوستان عزیز اسم پسر ایرانی که با س و م شروع بشه .

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • sara :

  اسم پسر ایرانی که با س و م شروع بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • مهرناز :

   سارا جون اسم پسر با س سامیار سام سامان سایان سروین ساشا سهند واسم بام مهرداد مهیار مهدیار مهران ماهان ماکان مهرشاد

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • پارمیس :

  مهدیه جون اسم پسر که به مهدیه بیاد مهدیار ، مهیار . اسم دختر هم محیا ، مهسان

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 0

 • mahsa :

  سلام.اسم خودم مهساست و اسم آقام میلاد، بنظرتون اسم دخترم “مهرآسا” و اسم پسرم “”مهرسام” باشه، چطوره؟!؟!

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 1

  • پارمیس :

   مهسا جون اسم مهرسام خوبه ولی مهرآسا زیاد قشنگ نیست مهرسا ، مایسا ، محیا قشنگ هست

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 6 Thumb down 1

 • همنام متین (اسم پسر) :

  اسمی همنام اسم متین پسر باشد برامون بفرستید مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • سارا :

  نظرتون رو در مورد این اسم ها بگید لطفآ نظر :wink:

  ایلیا – ماهان – ارین – شروین – و یزدان

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 7 Thumb down 1

 • دریا :

  سلام من اسم خودم دریا واسم همسرم مهران هست اکه میشه اسم دختروپسر که به اسم هردومون بیاد معرفی کنین ممنون میشم :roll: :razz: :smile: :oops:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • محمد جواد :

  سلام دوستان اسم پسرم میخوام بزارم بردیا نظرتون چیه لطفا راهنماییم کنید مرسی

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 4

 • الناز :

  سلام میشه یه اسم پسر و دختر بگین که به رایان بیاد؟من داریان هم دوست دارم اما دختر چی؟ ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 4

  • پارمیس :

   اسم دختر که به رایان بیاد مثل سایان ، پرنیان ، آیسان ، راحیل ، راشین ، ریحان و اسم پسر که به رایان بیاد : آریان ، نویان ، شایان ، کیان ، پویان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • مینو و مهدی :

  سلام دوستان.من میخوام اسم پسرم رو بزارم مسیحا که به اسم خودم و همسرم که با میم شروع میشه میاد به معنی زندگی بخش هم هستش.کسی میدونه ثبت احوال این اسم رو ثبت میکنه یا نه؟ :razz:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 1

  • پارمیس :

   مینو خانم و آقا مهدی می خواستم بگم من چند جا اسم مسیحا رو شنیدم پس حتما ثبت احوال اجازه میده

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

 • طاهره :

  من میخوام اسم دخترمو طرلان بذارم، اسم پسر که با م شروع بشه به طرلانم بیاد دارید؟ نظر بدید لطفا! مرسی دوستان
  :wink:

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • پارمیس :

   طاهره جون اسم پسر که با میم شروع بشه و به ترلان هم بیاد مثل اسم ماهان البته اسمهای دیگه ایی که به ترلان بیاد هم هست : ایمان ، رایان ، نویان ، احسان ، اشکان

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 3 Thumb down 0

 • محسن :

  اسم پسرم حسام میخوام اسم پسر دومم هم شبیه ش باشه به نظرتون چی بهتره

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • پارمیس :

   آقا محسن کلا اسمهایی که به حسام بیاد به نظر من این اسم ها هستن : تیام ، هیام ، آرشام ، مهرسام ، پرهام ، برسام ، شهرام ، بهرام

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • ندا :

  اسم دخترم مها میشه یه اسم پسر و دختر بگید که با اسم دخترم هماهنگی داشته باشه ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 1 Thumb down 0

  • پارمیس :

   ندا جون اسم دختر که با مها هماهنگ باشه : رها ، سها ، ضحی . اسم پسر : طاها ، یاحا

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 0

 • محمد جواد 2 :

  اسم میخوام که با حرف م شروع بشه به اسم محمد هم بیاد

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  • پارمیس :

   اسمی که با میم شروع بشه و به محمد بیاد مثل مبین ، معین ، محسن ، مصطفی ، مجتبی ، مرتضی ، محمد آئین ، محمد امین ، محمد صدرا ، محمد طاها ، محمد رضا ، محمد حسین

   * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 4 Thumb down 1

 • تینا :

  بنظرتون اسم محمد معین قشنگتره یا محمد آرمین؟؟؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • محمد :

  درود بر هموطنای خوبم
  یه اسم پسر میخام با د که به دانیال بیاد. هر چه سرچ کردم جز دادمهر اسم زیبایی پیدا نکردم، ممنون میشم راهنماییم کنین

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • پويا :

  با سلام،اسم دخترم هلیا است،لطف کنید اسم پسر بگید که با اسم دخترم هماهنگی داشته باشه.ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

 • هوشنگ :

  باسلام خدمت دوستان عرض شود در انتخاب اسم برای فرزندان صرفا به قشنگی اسم، هم خوانی آوایی با اسم سایر اعضای خانواده و…بسنده نکنید بلکه انتخاب اسم برای افراد بنا به حروف وترکیبات آن و تلفیق آن با اسامی اعضای خانواده بر سرنوشت فرد وسایر افراد موثر است و بر این باورند یکی (تأکید می کنم یکی) از مواردی که در سرنوشت انسان تأثیر دارد انتخاب نوع اسمی است که بر فرزندان می گذاریم لذا بهتر است در این مورد بیشتر تحقیق کنید. منظورم «علم جفر»

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 2 Thumb down 0

 • Mahnaz :

  به نظرتون اسم دختر و پسر مرسانا مهرسام قشنگتره یا مرسانا و سامیار؟؟؟؟؟؟
  نظرتون رو در مورد اسم ادرینا هم بگید لطفا… ممنون

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 1

 • کیومرث :

  سلام دوستان نظرتون راجع به اسم حسام چیه؟

  * با این نظر موافقید یا مخالف؟ Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

برچسب‌ها: , , , , , , , ,


مشاهده بقیه کلیپ ها در: کلیپ خنده دار بچه ها

تبادل نظر درباره اسم
فیسبوک نام فارسی

تبادل نظر و اسم های جدید