نام اصیل فارسی

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ف"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 فارناس   نام پادشاه کاپادوکیه
2 فارناسس   نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
3 فارناک   فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
4 فاریاب  پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج ، نام پیشین دولت آباد در افغانستان
5 فرابرز   نام پهلوانی ایرانی
6 فرادخت   مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده)
7 فراراد   مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده)
8 فرازان   مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت)
9 فرازمان   حکم و فرمان
10 فراسیاک   افراسیاب
11 فرامرز   مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال
12 فراوک   اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا
13 فراهل   نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی
14 فراهیم   نام جد زرتشت
15 فراهین   فرایین
16 فرایین   از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی
17 فربد   دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، نام پسرانه زیبا
18 فربود   راست و درست
19 فربین  بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده
20 فرتاش   وجودی که در برابر عدم است
21 فرتوس   نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب
22 فرجود   معجزه، اعجاز
23 فرخ بد   فرخنده وخجسته
24 فرخ به   مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین
25 فرخ تاش   فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاش( پسوند همراهی)
26 فرخ داد   مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت)
27 فرخ زند   مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند
28 فرخ شاد   مرکب از فرخ( مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان
29 فرخ یار   دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک
30 فرخان   نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه
31 فرخزاد   نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله
32 فرخنده پی  فرخ پی
33 فرداد   داده شکوه و جلال
34 فرداد منش   نام یکی از سرداران هخامنشی
35 فردین  یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
36 فرزاد   زاده شکوه و جلال نام زیبای پارسی
37 فرزام   لایق، درخور، شایسته
38 فرزان   فرزانه خردمند، فرزانه
39 فرزن   نام روستایی در نزدیکی هرات
40 فرزنه   نام روستایی در نزدیکی مشهد
41 فرزیان   نام روستایی در نزدیکی بروجرد
42 فرزین   وزیر در بازی شطرنج
43 فرساد   حکیم، دانشمند، دانا
44 فرسام   دارای شکوه و عظمتی چون سام
45 فرسمن   نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی
46 فرشاد   روح و عقل،کره مریخ
47 فرشید   دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه
48 فرشیدورد   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
49 فرشیم   قسم، جزو
50 فرطوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
51 فرغار   شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
52 فرغان  فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم
53 فرمان   حکم، امر، دستور
54 فرمد   نام روستایی در نزدیکی طوس
55 فرمند   فر + مند دارای شکوه و وقار
56 فرمین  فرمان
57 فرناد   پایان و پایاب
58 فرناس   نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
59 فرناک   نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد
60 فرنام   دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
61 فرند  به کسر ف و کسر ر ، معرب پرند ، حریر منقش ، بسیار نرم و لطیف و زیبا
62 فرنود   برهان، دلیل
63 فرنور  مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور ، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است
64 فرواک   پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی
65 فرود   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
66 فرورتیش   نام یکی از پادشاهان ماد
67 فروهل   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
68 فرهاد   از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
69 فرهان   نام مکانی در نزدیکی همدان
70 فرهمند  دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجازا به معنای باهوش ، خردمند ، دانا
71 فرهود   پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
72 فرهوش   دارای هوش و ذکاوت
73 فرهوشداد   دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
74 فری توس   از نامهای باستانی
75 فریان   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان مقدونی
76 فریبرز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی
77 فریتون  فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
78 فریشاد   مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال)
79 فریمان   نام بخشی از استان خراسان
80 فریمن   زیبا اندیش، خوش فکر
81 فریمند   صاحب زیبایی و شکوه
82 فرینام   دارای نام با شکوه و زیبا
83 فرینوش   فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن( نوشیدن)
84 فریین   بیننده شکوه و جلال
85 فغانیش   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی
86 فیروز   پیروز ،مظفر و منصور
87 فیروزان   پیروزان
www.NameFarsi.com

 

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما