نام فارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ر"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 راتین   رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
2 راد   جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا
3 رادان  مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه منسوب به جوانمردی است ، همچنین یکی از توابع اصفهان
4 رادبرزین   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
5 رادبه   مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر)
6 رادفرخ   از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی
7 رادمان   دارمان،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
8 رادمهر   مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
9 رادنوش   مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده)
10 رادوین  جوانمرد اسم پسرانه فارسی
11 رادین   بخشنده، جوانمرد
12 راشا   راه عبور
13 رام   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
14 رام برزین   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
15 رامان   نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
16 رامبد   نگهبان و پاسدار آرامش
17 رامشاد   مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال)
18 رامی   رامتین
19 رامیاد   زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
20 رامیار   رمه یار چوپان، شبان
21 رامین   عاشق ویس در منظومه ویس و رامین
22 رایان  اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
23 رایبد  به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ، مرکب از رای به معنای دانش و خرد و بد پسوند ملکیت
24 رایین   نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
25 رايان  راهنما
26 رزمان   نام یکی از سرداران دیلمیان
28 رسا  به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شود، موزون و بلند ، آنچه به راحتی قابل درک است ، توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی، بلیغ ، واضح ، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت
29 رستار   نجات یافته، رها شده
30 رستم   در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
31 رستهم  رستم، در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
32 رشنواد   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
33 رغمان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
34 رکسار  پهلوان - قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام
35 رمیار   رامیار
36 روزبه   بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
37 روزبهان   نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح
38 روزک   روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی
39 روزمهر   خورشید روز، درخشان اسم پسرانه پارسی
40 روشاک   نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی
41 روماک   در گویش مازندران راست و منظم
42 روهام  نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی
43 روهان  نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب از روه به معنای سیرت نیک + پسوند نسبت
44 رهام   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
45 رهان   نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر نام زیبای فارسی
46 رهی   غلام، بنده
47 ریو   ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
48 ریونیز   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
www.NameFarsi.com

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما