نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

اسم دختر ایرانی (غیر فارسی) با  حرف ه

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
1 هاجر عبری   معرب از عبری فرارکننده، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم (ع)
2 هارا عبری   کوهستان
3 هاله اسم یونانی   معرب از یونانی حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاهی گرد ماه یا خورشید دیده می شود.
4 هانا کردی   پناه، امید، نفس، فریاد
5 هانه کردی چشمه
6 هانیا عربی  مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
7 هانیه عربی  = هانیا
8 هایده عربی   توبه کننده، به حق بازگردنده
9 هدا عربی   هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
10 هدسه عبری  همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
11 هدی عربی   هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست
12 هدیه عربی   ارمغان، تحفه
13 هرمیس اسم عربی   شیر یا کرگدن
14 هرمینا اوستایی،
پهلوی
 سفر حرکت
15 هستنوه کردی   قیام توده مردم (نگارش کردی: هه ستنه وه)
16 هفدن کردی   وزن شعر (نگارش کردی : هه ڨده ن)
17 هفیان کردی   آرام گرفتن (نگارش کردی : هه ڨیان)
18 هگبه کردی  ره آورد، هدیه سفر، خورجین (نگارش کردی : هه گبه)
19 هلاله کردی   گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن (نگارش کردی : هه ڵاڵه)
20 هلپرین کردی  رقصیدن (نگارش کردی: هه ڵپه ڒین)
21 هلما عربی  معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
22 هلن یونانی   فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد. نام زیبای دختر
23 هلنا یونانی   = هلن
24 هلنسا فارسی، عربی   هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
25 هلیا یونانی  خورشید
26 هلینا یونانی  هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
27 هلیون اسم عبری  هلیوس، خورشید
28 هموند اسم کردی   اعضاء (نگارش کردی : هه مه وه ند)
29 هنار کردی   انار(نگارش کردی : هه نار)
30 هناو کردی   زهره، شجاعت(نگارش کردی : هه ناو)
31 هنیا عربی  به فتح ه، گوارا باد ، نوش باد
32 هورام عبری  مرتفع، نام پادشاهی در کتاب مقدس
33 هوران نام کردی  آفتاب (نگارش کردی : هۆران)
34 هورتاش فارسی، ترکی   هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
35 هورشید کردی  خورشید (نگارش کردی : هورشید)
36 هوری کردی   نور خورشید (نگارش کردی : هۆری)
37 هوزان کردی   یاد گرفتن (نگارش کردی : هۆژان)
38 هوزان کردی   یاد گرفتن (نگارش کردی : هۆژان)
39 هوژین کردی  آموختن (نگارش کردی : هۆژین)
40 هوما کردی  مرغ سعادت، فرخنده (نگارش کردی: هۆما)
41 هومان کردی   خودمان (نگارش کردی : هۆمان)
42 هونراوه کردی  کنایه از کلام منظوم (نگارش کردی: هۆنراوه)
43 هونیا کردی   شعر (نگارش کردی : هۆنیا)
44 هیدیکا کردی  آرام، به آهستگی، یواش
45 هیران کردی   قرار(نگارش کردی : هێران)
46 هیزان کردی   نیرومند، توانا (نگارش کردی : هێزان)
47 هیژان کردی   ارزیدن، جنبیدن (نگارش کردی : هێژان)
48 هیلان کردی   آشیانه، مکان آرامش (نگارش کردی : هێلان)
49 هیلدا لاتین   نیرومند، قوی
50 هیما عربی، فارسی  بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
51 هیمو کردی  پاک دامن (نگارش کردی : هێمۆ)
52 هینا کردی  ماهر نام کردی دختر
53 هینان کردی  آوردن (نگارش کردی : هێنان)
54 هیوان کردی  ایوان. تراس (نگارش کردی : هێوان)
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نامهای دختر فارسی که با ه شروع شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما