نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ظ شروع شود:

اسم دختر با ظ

ردیف اسم فارسی دختر  معنی نام
1 ظفردخت    ظفر (عربی) + دخت (فارسی) مرکب از ظفر (پیروز) + دخت (دختر)، دختر پیروز
www.NameFarsi.com

البته واژه ظفر عربی است و از زبان عربی وارد فرهنگ و زبان ایرانیان شده است.

مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ظ شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما