معنی نام ماه های سال

معنی اسم ماه های ایرانی

معنی نام ماه های ایرانی

معنی اسم ماه تولد خود (فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن یا اسفند) را بدانید.

اسم ماههای سال در ایران باستان

شاید خیلی از ما طالع بینی ماه های مختلف را بدانیم و برای بعضی از ما جنبه سرگرمی داشته باشد و برخی خیلی آن را جدی و واقعی هم بدانند. اما متاسفانه اکثر ما ایرانیان و فارسی زبانان، معنی نام ماه های سال ایرانی را نمی دانیم. ۱۲ ماه که هر کدام معانی زیبای خاص خود را دارند و بیانگر مفهوم خاصی از زندگی در یک سال هستند. در ادامه علاوه بر توضیحات درباره ماه های سال ایرانی و ریشه نام ها، در زبان اوستایی، زبان پهلوی و فارسی به مفهوم اسامی ماه های سال می پردازیم.

month name meaning
معنی اسم ماه های سال

معنی و مفهوم و ریشه اسم ماه های ایرانیان

معنی نام ماه های سال در زبان اوستایی و پهلوی

معنی ماه فروردین

فروردین یعنی:

فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.بنا به عقیده پیشینیان، ده روز پیش از آغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب، به دنیای دیگر می‌روند.

معنی ماه اردیبهشت

اردیبهشت یعنی:

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که واژه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول (اشا) از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه (وهیشت)، صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس (= پردیس که اسم دخترانه هم هست) از همین کلمه است. در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت (مانند بهشت) هم آمده است.

معنی ماه خرداد

خرداد یعنی:

خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات، در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد آمده شده که واژه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه، درست، و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است. ایزدان تیرو باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.

ماه های فصل بهار ❤️ برای متولدین بهار:

months name meaning
معنی نام ماه های بهار

معنی ماه تیر

تیر یعنی:

تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی (شباهنگ) اطلاق می‌شود. فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک، از باران بهره مند می‌شود و کشتزارها سیراب می‌گردد. تیشتر رادر زبان های اروپایی سیریوس خوانده اند. هرگاه تیشتر از آسمان سر بزند و بدرخشد مژده ریزش باران می‌دهد. این کلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه کرد.

معنی ماه مرداد

مرداد یعنی:

امرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات، در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:
اول (ا) ادات نفی به معنی نه، دوم (مرتا) به معنی مردنی، نیست و نابود شدنی و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه (مرداد) به غلط به کار برده می‌شود. در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست. در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از:
نیک اندیشی، صلح و سازش، راستی و درستی، فروتنی و محبت به همنوع، تامین آسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است نایل گردد.

معنی ماه شهریور

شهریور یعنی:

شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ما در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء: خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیریه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعا یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات. چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند. روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد یا بگذارد که زنگ بزند.

ماه های فصل تابستان ❤️ برای متولدین تابستان:

Iranian month name
معنی ماه های تابستان

معنی ماه مهر

مهر یعنی:

مهر در سانسکریت میترا، در اوستا و پارسی میثر، در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. مهر، ایزد همواره بیدار و نیرومند است و برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.مهر از برای محافظت عهد و پیمان و میثاق مردم گماشته شده است. از این رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز ار او پوشیده نمی‌ماند. برای آنکه از عهده نگهبانی بر آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است. مقام مهر در بالای کوه (هرا) است، آنجایی که نه روز است و نه شب، نه گرم است و نه سرد، نه ناخوشی و نه کثافت. مهر از آنجا بر ممالک آریایی نگران است. این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می‌شتابد.
آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است. ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آندو را یکی دانسته اند. مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده اند و ذکر کرده اند که ایرانیان خورشید را به اسم (میترس) می‌ستایند. از این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میلاد مسیح آندو با یکدیگر مخلوط شده اند. نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده ایزد مهر است.

معنی ماه آبان

آبان یعنی:

در اوستا آپ، در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها (آپ) به معنی فرشته نگهبان آب بکار رفته است و همه جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را آبان می دانند. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد. به سبب آنکه (زو) که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده، او را شکست داده، تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن می گیرند، دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردید و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می‌گیرد. آبان در زبان پهلوی به معنی آبها است.

همانطور که گفته شد آبان در گاه شماری (همان تقویم)، ماه هشتم از سال شمسی است. در قدیم نام روز دهم از هر ماه شمسی بوده است. در آیین زرتشتی نیز نام فرشته موکل آب و تدبیر امور. آبان همانطور که در قسمت اسم با آ نیز اشاره شد، اسم زیبای ایرانی است. که البته در حال حاضر فقط اسم دخترانه است.

معنی ماه آذر

آذر یعنی:

در اوستا آتر و آثر، در پارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است. آریائیان (هندوان و ایزدان) بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر نزد هندوان، آگنی خولنده شده و در (ودا) (کتاب کهن و مقدس هندوان) از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یا کماندار قرار می گیرد. علاوه بر این آذر اسم دختر ایرانی اصیل نیز هست.

ماه های فصل پاییز ❤️ برای متولدین پاییز:

معنی نام ماه های سال
معنی نام ماه ها month name meaning

معنی ماه دی

دی یعنی:

در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر (دا) به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش (=دی) برای تعیین دهمین ماه به کار رفته است. در میان سی و روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی (آفریدگار، دثوش) موسوم است. برای اینکه سه روز موسوم به (دی) با هم اشتباه نشوند نام هر یک را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلا روز هشتم را (دی باز) و روز پانزدهم را (دی بمهر) و … دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.

معنی ماه بهمن

بهمن یعنی:

بهمن در اوستا وهومنه، در پهلوی وهومن، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: (وهو) به معنی خوب و نیک و (مند) از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیک کند. یکی از وظایف بهمن این است که به گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد. خروس که از مرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده، مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند، ویژه بهمن است. همچنین لباس سفید هم از آن وهمن است. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. علاوه بر این، بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود و در طب نیز این گیاه معروف است.

معنی ماه اسفند

اسفند یعنی:

در اوستا اسپنتا آرمیتی، در پهلوی اسپندر، در فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند (که اسم پسرانه هم هست)، که صفت است به معنی پاک و مقدس، یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست، شاید و بجا. دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن. بنابراین ارمتی به معنی فروتنی، بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است. در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند. سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است. وی موظف است که همواره زمین را خرم، آباد، پاک و بارور نگه دارد، هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد.

ماه های فصل زمستان ❤️ برای متولدین زمستان:

معنی اسم ماه های سال
معنی اسم ماه های زمستان

شما متولد کدام ماه هستید؟!

معنی ماه تولد خود را در قسمت نظرات بنویسید.

ماه های باستانی ایرانی
معنی نام ماه ها

شاد باشید و خوشنام | نام‌فارسی دات کام

4.5/5 - (34 امتیاز)

34 نظر برای “معنی اسم ماه های ایرانی”

  1. خیلی جالب بود مرسی از معنی نام ماه ها و به خصوص معنی نام اردیبهشت چون اردیبهشتی هستم من

   10
   0
 1. خیلی جالب بود واقعا حیف که معنی اسم ماه ها رو کسی به ما آموزش نداده
  خیلی زیبا

  8
  0
 2. اااااااااااااااااااااااااااا………عشق است فروتینام :cool: :cool: :cool: ………..اونایی که تو اوستا نوشته بود خیلی قشنگ بودن :cool: :cool: :cool:

  5
  0
  1. واقعا معانی زبان زرتشتی و پهلوی بسیار زیبا و دلنشین است ⚘

   6
   0
 3. اگه میشه منبعتون رو ذکر کنید برای یک کار تحقیقی بهش نیاز فراوان دارم

  0
  0
 4. عالی بود اما حیف ایرانی ها فرهنگ غنی خود را کنار گذاشته و دنبال رو فرهنگ عربی شده اند حیف

  6
  0
 5. درود بر ایرانی و اریای اطلاع رسانیتون عالی هست سپاسگزارم اسپنتا رو عشقه ماه خودم

  4
  0
 6. LOVI اردیبهشت بهترین ماه جهان اردیبهشته بقیه ماه ها فقط ادای اردیبهشت رو در میارن. فقط اردیبهشت بقیه ماه ها خوب نیستن.

  3
  1
 7. بسیار عالی بود . متاسفم از اینکه مطالبی از این دست در کتب درسی ما نبود و نیست. شهریوری هستم ولی تمام ماه‌ها رو دوست دارم.

  4
  0
 8. جالب بود، بنده هم متولد روز ۱۱ تیشتر (تیر ماه) ۱۳۶۲ هستم

  1
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.