نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

 

ردیف اسم فارسی معنی نام
1جاسمین = یاسمین (یاسمن)؛ گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز
2جان نواز  آرامش دهنده جان، نوازش کننده جان، محبوب نام فارسی
3جان‌آرام  آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان
4جانا  جان + ا = ای جان، ای عزیز
5جانان  محبوب، معشوق
6جانانه  محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان
7جانبانو  بانویی که همانند جان عزیز است.
8جاندخت  دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
9جریره  از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
10جمدخت  جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده
11جوانه  اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان
12جوهر گوهر  اسم دختر
13جهان آذر  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش)
14جهان آسا  موجب آسایش و آرامش مردم جهان
15جهان آوا  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
16جهان افروز  روشن کننده جهان، نور دنیا
17جهان بانو  بانوی جهانیان
18جهان خاتون  خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم
19جهان ماه  آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
20جهان ناز  آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
21جهانتاب  روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم
22جهاندخت  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر)
23جهانرخ  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
24جیحون  نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ج

نام دختر با ث

اسم دختر با حرف ث

اسم فارسی اصیل دختر که با حرف ث شروع شود در لیست نام های وبسایت نام فارسی موجود نیست و فقط اسامی دختر عربی با ث وجود دارند.

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱ثریاعربی  پروین (نام ستاره ای در منظومه شمسی) اسامی ایرانی در منظومه شمسی را ببینید.
۲ثمرعربی   = ثمره، نتیجه.
۳ثمرهعربی میوه، نتیجه، حاصل، محصول.
۴ثمینعربی   گران بها، ارزشمند، قیمتی.
۵ثمینافارسی، عربی  ثمین (عربی) + ا (فارسی) گرانبها، قیمتی، با ارزش.
۶ثنانام عربی  سپاس، ستایش، شکر، دعا.
۷ثمینهعربی گران بها، قیمتی.
www.NameFarsi.com
اسم دختر با ت

اسم دختر با ت

لیست نام دختر ایرانی با حرف ت

شامل اسم دختر با ت (با ریشه های عربی، اوستایی، ترکی، لری و سایر ریشه ها)

اسم های دخترانه فارسی با ت در صفحه قبلی قرار دارد و در این قسمت اسامی دختر با ت با ریشه های عربی، عبری، اوستایی، ترکی، گلیکی و لری قرار گرفته اند. اسم های زیبای دختر مرسوم در ایران عزیز، که لزوما فارسی نیستند. چرا که ایران را قومیت های مختلف تشکیل می دهد و هم چنین بسیاری از نام های دخترانه و پسرانه در ایران و جهان ریشه عبری، لاتین و … دارند.

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱تابیتاعبری   آهو
۲تاپیکاوستایی، پهلوی   درخشان، تابنده، نورانی
۳تاج الزمانعربی   کسیکه چون تاج در رأس عصر و دوره زمان است.
۴تاج الملکعربی   تاج پادشاهی
۵تاج الملوکعربی   تاج شاهان، افسر پادشاهان، هم چنین به معنی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گل های زیبای واژگون
۶تاج بی بیفارسی، ترکی   ملکه، شاهزاده
۷تارلااسم ترکی دختر
  کشتزار
۸تارمیتاآشوری   بنیان، اساس، پایه
۹تالیافارسی، عربی  تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی (به معنای تلاوت کننده) + الف تانیث فارسی = بانویی که قرآن می خواند.
۱۰تاماراآشوری   اسم حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم.
۱۱تامیلااسم ترکی   بخشنده.
۱۲تامیماآشوری   منزه، پاک.
۱۳تانسوترکی  تمیزی، زلالی چشمه، پاکی، زیبایی، شبنم صبحگاهی.
۱۴تانیافرانسه  ملکه مهربان.
۱۵تانیانام کردی  تالار، تهنیا، دختر تنها.
۱۶تايمازاسم ترکی  بی نظیر، بی همتا، بیتا.
۱۷تبسمعربی  لبخند، خنده بدون صدا، حالتی که لبها هنگام احساس خوشایند می گیرد.
۱۸تحفهعربی   شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه.
۱۹تحفه گلفارسی، عربی   تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند.
۲۰ترکانترکی   در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه.
۲۱ترلانترکی   پرنده ای از خانواده باز شکاری
۲۲ترنمعربی   زمزمه کردن یک نغمه، آواز، نغمه نام دختر ایرانی
۲۳تسنیمعربی   نام چشمه ای در بهشت
۲۴تکتمعربی  نام چاه زم زم، اصرار در کتمان، پنهانکاری زیادی، نام مادر امام رضا (ع).
۲۵تلمالاتین،  انگلیسی  امید و آرزو. Telma
۲۶تلنازنام ترکی   موی قشنگ.
۲۷تمناعربی  آرزو، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند.
۲۸تمیمعربی   مهره چشم زخم
۲۹تندرفارسی، عربی   تن (فارسی) + در (عربی- به معنی: مروارید) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.
۳۰توتیانام هندی   جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند. نام اصیل ایرانی
۳۱توراکینانام مغولی   نام همسر اکتای قاآن مغول
۳۲توراناوستایی، پهلوی   نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است.
۳۳توفانآرامی   طوفان، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا، “توفان” معرب از زبان آرامی است.
۳۴تی تیاسم گیلکی   گیلکی شکوفه
۳۵تی تی ساگیلکی، فارسی  تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، همانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت. اسم شمالی دختر.
۳۶تی تی گلگیلکی، فارسی  گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
۳۷تی تی نارگیلکی، فارسی   گیلکی شکوفه انار
۳۸تیارالری، فارسی  تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا، چشم نواز.
۳۹تیدااوستایی، پهلوی  دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده.
۴۰تیناآرامی   گِل، هم ریشه با “طین” عربی است.
۴۱تینوشگیلکی   نوش تو
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ت