نام دختر با ا

اسم دختر با ا

نام دختر ایرانی با حرف ا

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، اسم ترکی، یونانی و …) با حرف الف

اسم دختر با ا
اسم دختر ایرانی با ا

در ادامه فهرست کامل اسم دختر با الف را ببینید. اسم های دختر شامل اسم ترکی دختر با الف، اسم کردی با الف، اسم لری، اسامی عربی (مذهبی) با ا و سایر نام های دخترانه با الف.

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱ابتسامعربی  لبخند، تبسم
۲ابریشمعبری حریر، تاری درخشان و نازک اما بسیار محکم که کرم ابریشم به دور خود می تند، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید.
۳ابریشمکردی تاری بسیار محکم، نازک و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر (نگارش کردی : ههورێشم)
۴احترامعربی  بزرگ داشتن، حرمت را نگه داشتن.
۵احلامعربی جمع حلم، صبوری ها، بردباری ها، وقارها.
۶ادریناآشوری  تکیه گاه.
۷ارتاشاسم ترکی  مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
۸ارغنوننام یونانی  اسم یک ساز می باشد.
۹ارغوناسم یونانی مخفف ارغنون (نام ساز)
۱۰ارمغاناسم دختر ترکی  رهاورد، سوغات، هدیه.
۱۱ارنوازاوستایی، پهلوی  مرکب از ارنه (سزاوار) + واز (واژه)، به معنای دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
۱۲اروساوستایی، پهلوی  سفید، درخشان، زیبا نام دخترانه فارسی
۱۳اروسنام فرانسوی  در اساطیر یونان، خدای عشق
۱۴اروشااوستایی، پهلوی اروشه، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید.
۱۵اروناسم عربی (به فتح الف) شاد و شادمان
۱۶اریحااسم عبری  مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است.
۱۷اریدیسترکی (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه، در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۱۸ارینعربی به فتح الف، شادی، شادان شدن، به وجد آمدن.
۱۹اریناکردی، فارسی آرینا ، آریایی نژاد، از نسل آریایی.
۲۰استرعبری  ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی.
۲۱اسرینکردی  اشک.
۲۲اسماعربی نام نهادن، نامگذاری کردن، همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی.
۲۳اسناعربی بزرگوار کردن، بلندمرتبه کردن.
۲۴اشتارآشوری  الهه عشق و برکت
۲۵اصیلاعربی با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس.
۲۶اطلسیونانی  پارچه ابریشمی، دیبا
۲۷اطلسییونانی، فارسی  اطلس (معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگ های سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ.
۲۸اطهرعربی پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
۲۹اعظمعربی  بزرگوارتر، بزرگ تر.
۳۰افقعربی  خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد.
۳۱اقاقیاسم یونانی  = اقاقیا
۳۲اقاقیایونانی  درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد.
۳۳اقدسعربی  پاک تر، مقدس تر
۳۴اقلیمایونانی نام دختر آدم (ع)
۳۵اقلیمیایونانی  اقلیما، نام دختر آدم (ع).
۳۶اکرمعربی  بزرگوار، گرامی
۳۷اکلیلعربی  تاج
۳۸الاههعربی  الهه
۳۹الحانعربیبه فتح الف، آوازهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوشایند.
۴۰الکاترکی  سرزمین، ناحیه.
۴۱الله نظرفارسی، عربی کسی که نظرکرده خداست.
۴۲المااسم ترکی سیب
۴۳الماس خاتونیونانی، فارسی  الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس.
۴۴المیرافارسی، ترکی  ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
۴۵المیناترکی
۴۶النایونانی  نورانی نام دختر
۴۷النازفارسی، ترکی  ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
۴۸الهامنام عربی  فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود.
۴۹الههاسم عربی  در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است..
۵۰الیساعربی، فارسی دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی.
۵۱الیکاسنسکریت مال بسیار، دارایی فراوان
۵۲ام البنینعربی  نام همسر علی (ع) و مادر عباس (ع)
۵۳اماندانام دختر ترکی آماندا، در امان، در پناه تو
۵۴امانهعربی به فتح الف، اطمینان و آرامش قلب، دختری که وجودش مایه قوت قلب است.
۵۵املعربی به فتح الف، آرزو، امید
۵۶امیراعربی، فارسی  امیر (عربی) + ا (فارسی) امیره
۵۷امیردختعربی، فارسی  دختر پادشاه، شاهدخت
۵۸امیرهعربی  مؤنث امیر  اسامی زیبای عربی
۵۹امیلسنسکریت، عربی معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
۶۰امیلهسنسکریت، عربی امیل، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
۶۱امین دختعربی، فارسی  امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
۶۲امینهنام عربی  مؤنث امین
۶۳انسیهعربی  مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
۶۴انوشکاعبری زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است.
۶۵انیسعربی  همدم
۶۶انیساعربی، فارسی بانوی همدم، دختری که مونس انسان است.
۶۷انیسونیونانی آنیس، مقاومت و اعتراض
۶۸انیسهنام عربی  همدم، مونس
۶۹اورانوسفرانسه  نام هفتمین سیاره منظومه شمسی
۷۰اورنینایونانی  ربه النوع فراوانی نعمت
۷۱اوریساسنسکریت نام یکی از ایالتهای هندوستان
۷۲اورینایونانی در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی
۷۳اولدوزنام ترکی  ستاره
۷۴اویتااوستایی، پهلوی بی همتا، تک
۷۵اویناسم کردی عشق
۷۶ایداترکی آیدا، شاد خوشحال
۷۷ایدهفرانسه  فکر و اندیشه، رأی
۷۸ایراناوستایی، پهلوی مکان سکنای آریائیان (قوم اری)، نام کشور باستانی ما، محل مردمان شجاع و شریف، حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح طوایفی سفید پوست از راه جیحون و کوههای قفقاز وارد منطقه ایران شدند. این طوایف به دو دسته تقسیم می شدند دسته ای که خودرا زورمند می دانستند و به نام سک (به فتح س) ها شناخته می شدند و دسته ای دیگر که متمدن تر از دسته اول بودند خود را اری (به فتح الف و کسر ر) به معنای شجاع و شریف می نامیدند و وجه تسمیه ایران نیز همین است.
۷۹ایسیهعبری آسیه
۸۰ایل نازفارسی، ترکی  ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، الناز، کسی که ایل به او می نازد.
۸۱ایلار اسم ترکی مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
۸۲ایلاناعبری دختر سرزنده، نام نوعی درخت نیز هست.
۸۳ایلیارترکی کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
۸۴ایلیمترکی طایفه من، قبیله ام
۸۵ایلینعربی فتنه انگیز، برپا کننده آشوب
۸۶ایماعربی  اشاره
۸۷ایمنهعربی  آمنه
۸۸اینازترکی آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
۸۹ایناسعربی دوستی و محبت، همچنین دیدن یا شنیدن آواز
۹۰ایوانکردی ایوان، تراس (نگارش کردی : ههیوان) اسم اصیل ایرانی
۹۱ایپکترکی (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ا

نام دختر با ا
اسم دخترانه با حرف ا
اسم دختر با ا

نام دختر با ا

اسم دختر فارسی با حرف الف

اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ا

اسم دختر با ا

اسم های دخترانه زیبای زیادی در زبان فارسی هستند که برای نامگذاری فرزند دختر استفاده می شوند. طبق نظر مشاور اسم نام فارسی، اسامی دختر با الف از نظر آوایی زیبا هستند. نام های دختر با الف به دلیل حرف الف در ابتدایش به دلیل زیبایی آوایی که دارد نام هایی محبوب بین افراد هستند.

خیلی از نام های شروع شونده با ا، مترادف با اسم های با آ هستند. مثل نام های ارشیدا، انوشا، ارشین که به ترتیب معادل اسم های آرشیدا، آنوشا و آرشین هستند (که البته در مورد اسم آرشین اختلاف نظر وجود دارد). این امر در مورد اسم های پسر با ا نیز وجود دارد.

از نام های فارسی زیبا و محبوب با حرف ا می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

در ادامه لیست کامل نام پارسی دخترانه با حرف ا را ببینید. اسامی اصیل ایرانی که ریشه فارسی دارند.

اسم دختر با ا
اسم دخترانه با حرف الف
ردیفاسم فارسی معنی نام
۱ابناساسم خواهر حضرت یعقوب (ع) و عمه حضرت یوسف (ع) و همچنین نام قریه ای در مصر است.
۲اختر گلی است که به شکل خوشه روی گیاه می شکفد و رنگ های سرخ، صورتی، نارنجی و زرد دارد، هم چنین به معنای ستاره، طالع، بخت، اقبال
۳اخگرپاره آتش
۴ادلیا شکر و سپاس خدا، تشکر از خدا
۵
۶اردیبهشت نام ماه دوم از سال شمسی، اسم فرشته ای که نماینده پاکی است و وظیفه نگهبانی آتش با اوست، نام روز سوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۷ارزندهمحترم، دارای احترام
۸ارزینه ارزنده، گرانبها
۹ارساارس
۱۰ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی
۱۱ارشااز نام های ایران باستان. که البته بیشتر برای نامگذاری فرزند پسر انتخاب می شده. در حال حاضر نیز به عنوان اسم پسر از نام های مورد تایید ثبت احوال است.
۱۲ارشامه آرشامه
۱۳ارشیداآرشیدا، بانوی درخشان و آراسته آریایی، مرکب از آر + شید + الف تانیث، آر به دو معنی به کار می رود: اول: مخفف آریایی و دیگری: مرخم آرا به معنای آراینده.
۱۴ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)، نام یکی از شاهدختهای هخامنشی، مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین (پسوندتفضیلی)، به معنی عاقلترین هوشمند ترین.
۱۵ارغوانگلی قرمزرنگ
۱۶ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است.
۱۷ارمنام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه
۱۸ارناز از نامهای باستانی
۱۹اروشهاروشا، به فتح الف، روشن، سفید، دختری با روی سپید
۲۰اریکا نام روستایی در استان مازندران
۲۱اریناآرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
۲۲اسپانتا سپنتا، مقدس و قابل ستایش نام فارسی
۲۳اسپنتاسپنتا ، پاک و مقدس
۲۴اسپنوی از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی.
۲۵استاتیراهمسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
۲۶اسرا در گویش سمنان اشک
۲۷اسفند دختمرکب از اسفند (نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت (دختر)
۲۸اشک آبی که از چشم می‌ریزد.
۲۹اشلینام کوهی در مازندران
۳۰افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد.
۳۱افروزریشه افرختن
۳۲افروغ تابش، روشنی، شعاع آفتاب تابش ماه، نام یکی از شارحان اوستا که در اواخر عهد ساسانیان می زیسته است.
۳۳افرینانام دختر سیامک پیشدادی
۳۴افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده، زیبا اسم فارسی دختر
۳۵افسرکلاه پادشاهی، تاج
۳۶افسرخاتون افسر (فارسی) + خاتون (فارسی)، تاج بانو، سر‌آمد همه زنان
۳۷افسردختافسر (تاج) + دخت (دختر) سرآمد همه دختران
۳۸افسون سحرانگیزی، جاذبه
۳۹افشانآشفته و پریشان (در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه افشاندن
۴۰افشید روشنایی خورشید
۴۱
۴۲السا اسم السا یک اسم بین المللی بوده و در زبان های مختلف معنی های زیبایی دارد. مثلا السا در زبان آلمانی به معنی دختر نجیب و پاکدامن، السا در زبان عبری و یونانی به معنای قسم خدا، در زبان انگلیسی: قو، دختری که مانند قو خرامان راه می رود و بخشنده و سخاوتمند است، السا در زبان اسپانیایی و سوئدی و امریکایی به معنی حقیقت است. در برخی منابع آمده است اسم السا ترکیب دو نام دختر الیزابت و آلیس است. در زبان فارسی اسم السا به معنای نان خواه، دانه ای خوشبو است که بر روی خمیر نان می پاشند و شفای نیش عقرب است. اطلاعات بیشتر در: (معنی اسم السا)
۴۳الماس خاتونالماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس
۴۴المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
۴۵النازال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
۴۶الوا ستاره
۴۷الیسادیدو، دختر شاه صدر و بنیانگذار افسانه ای کارتاژ، کارتاژ از سرزمینهای شمالی آفریقاست که مهاجرانی از فنیقیه بنا نهادند.
۴۸الیکا نام روستایی در مازندران
۴۹الیکاتغییر یافته الی کاک یا الیکک، آلبالوی جنگلی که در جنگلهای مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می شود. طبق دیدگاهی الیکا یک اسم شمالی دختر است.
۵۰الیما سرزمین کوهستانی و بر گرفته از نام ایلام و قوم ایلامیان است که احتمالا کهن ترین نژاد سرزمین بختیاری ها بوده است.
۵۱الینانام روستایی در نزدیکی رودیار. Elena اسم بین المللی برای دختر هم هست.
۵۲امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی
۵۳امیدهامید
۵۴
۵۵انارگلگل انار
۵۶اندیشه آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر
۵۷انگیزهآنچه یا آن که کسی را وادار به کار کند، محرک، باعث، سبب.
۵۸انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی، همچنینن ماندنی و جاودانه، صورتی از نغوشا، پیرو مانی.
۵۹انوشکنام زنی در زمان ساسانیان
۶۰انوشکزاد انوش زاد
۶۱انوشهجاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده ای ساسانی در تیسفون و نام دختر نرسی، نام بانوی ایرانی، اولین کسی که به عنوان گردشگر ۱۰ روز در فضا بود.
۶۲انوشه دخت دختر جاویدان، دختر شادمان
۶۳انوشه روانانوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر (ص) در زمان این پادشاه متولد شد.
۶۴انیتا آنیتا، آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
۶۵اوراندر گویش سیستان
۶۶اویسا آویسا، پاک و تمیز مانند آب.
۶۷ایران دختدختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی.
۶۸ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران.
۶۹ایرانامرکب از ایران + الف اطلاق.
۷۰ایرانشید خورشید ایران.
۷۱ایرانمهرخورشید ایران. مهربان ایرانی.
۷۲ایرانه منسوب به ایران.
۷۳ایرساآلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
۷۴ایرن نام ملکه روم شرقی.
۷۵ایزدچهردارای چهره ای چون فرشتگان.
۷۶ایل ناز ایل (ترکی) +ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، الناز.
۷۷ایلیکاالیکا، هل، گیاهی از تیره زنجبیلیان.
۷۸ایواز آراسته و پیراسته.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ا

اسم دختر فارسی با الف
اسم دختر با ا