Boy name with Sh

نام پسر با ش

اسم پسر فارسی با حرف ش

شامل اسم های پسرانه زیبا با حرف شین

Boys Name with Sh
اسم پسر با ش شروع شود
ردیف نام فارسی معنی اسم
۱شابرزین  = شاه برزین
۲شابهار  نام دشتی است که در نواحی شهر کابل واقع شده است.
۳شاپور  = شاه پور، به معنی پسر شاه، شاهزاده، از شخصیت های شاهنامه فردوسی و نیز اسم دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه، اسم پسر فارسی.
۴شادان برزین  اسم دانشمندی از اهالی توس.
۵شادان هرمز  مرکب از شادان (به معنی شاد) + هرمز (اهورامزدا یا خدا)؛ الهه شادی.
۶شادبه  بهترین شادی
۷شادتگین  شاد (فارسی) + تگین (ترکی) به معنی پهلوان = پهلوان شاد، اسم یکی از امیران دربار خوارزمشاه. در واقع باید چنین نامی را ترکی دانست تا فارسی.
۸شادکان  کامیاب، خوشحال، شادمان، کامروا، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی.
۹شادمان  خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، اسم پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۰شادیار  شاد و خوشحال.
۱۱شارویه  شیرویه.
۱۲شاور  شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین اسم چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه.
۱۳شاوران  از شخصیت های شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در دوره کیکاووس پادشاه کیانی.
۱۴شاوگ  نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۵شاه برزین  اسم شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا).
۱۶شاه بهرام  نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر.
۱۷شاه پر  شهپر.
۱۸شاه سرور  نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر.
۱۹شاه موبد  شوهر ویس در منظومه ویس و رامین.
۲۰شاهباز  شهباز، باز سفید رنگ.
۲۱شاهپور  شاپور، پسر شاه، شاهزاده، نام چند تن از شاهان ساسانی.
۲۲شاهدیس  مانند شاه
۲۳شاهرخ  آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد، نام پسر امیرتیمور پادشاه تیموری.
۲۴شاهروز  نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر.
۲۵شاهسار  نام یکی از شاعران دربار سامانیان.
۲۶شاهفور  شاپور.
۲۷شاهقلی  شاه (فارسی) + قلی (ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه.
۲۸شاهک  شاه کوچک، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم یکی از بزرگان و مشاوران دربار هرمز پادشاه ساسانی.
۲۹شاهکار  کار شاهانه، برجسته، ممتاز.
۳۰شاهو  آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است، اسم یکی از رشته کوه‌های مهم در منطقه کردستان ایران نیز هست.
۳۱شاهوش  آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است.
۳۲شاهوی  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانان دوران اردشیر بابکان پادشاه ساسانی، نام یکی از راویان شاهنامه.
۳۳شاهویه  نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه.
۳۴شاهیار یار سلطان، ملازم شاه.
۳۵شاهین  نام پرنده شکاری.
۳۶شایان  سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور، نام زیبای فارسی.
۳۷شایگان مرد بزرگ، شایسته و شایان.
۳۸شایورد  شادورد.
۳۹شبان  چوپان، گله بان.
۴۰شباویز  مرغ حق.
۴۱شراکیم  نام یکی از سپهبدان مازندران.
۴۲شروان  نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز.
۴۳شروین در بعضی منابع از شروین به عنوان مخفف نام انوشیروان نام برده شده‌ است، همچنین شروین اسم تعدادی از شاهان در تبرستان بوده‌است. شروین به معنای کسی است که همه او را دوست دارند (معشوق مردمان) و همچنین به معنی همیشه پایدار، یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی؛ معنی اسم شروین را ببینید.
۴۳شعیا اشعیا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که نسبش به سلیمان نبی می رسد.
۴۴شغاد  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند.
۴۵شفروه  نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان
۴۶شکیب  تحمل، بردباری، آرام و صبر
۴۷شماخ  از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ایران در زمان کیخسرو پادشاه کیانی.
۴۸شماساس  از شخصیت های شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در سپاه توران زمان افراسیاب پادشاه تورانی.
۴۹شمیران  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی.
۵۰شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی.
۵۱شنطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۵۲شنگان  از شخصیت های شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی.
۵۳شنگل  شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی.
۵۴شه موبد شاه موبد.
۵۵شهباز  = شاه باز، نوعی باز سفید رنگ و شکاری.
۵۶شهبال  بزرگترین پر پرنده. بزرگ بال. شاه پر.
۵۷شهبان  برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن. به معنی محافظ شاه است.
۵۸شهبد شهبد (به ضم ب) مرکب از شه (شاه) + بد (صاحب،خداوند)؛ ترکیب مرخم و به معنای شاه بزرگ و صاحب اختیار است.
۵۹شهداد  داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در کرمان نیز هست.
۶۰شهرآزاد  اسم یکی از پادشاهان ساسانی.
۶۱شهرآگیم  حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران.
۶۲شهراد  شاه بخشنده.
۶۳شهرام  شاه شاد و خوشحال. معانی مطيع شاه، رام شاه و هم چنین آرام شاه، موجب آرامش شاه نیز برایش آمده است. تعبیر پادشاه آرام و صلحجو نیز شاید درست باشد.
۶۴شهران  از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از خردمندان ایرانی در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۶۵شهربان  حاکم شهر. محافظ شهر.
۶۶شهرتاش  شهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری.
۶۷شهرخ = شاهرخ، شاه منظر، کسی که رخساری همچون شاه دارد.
۶۸شهرخواست  نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طبرستان.
۶۹شهرداد  نام قدیم شهر اهواز؛ (شهر + داد = داده، آفریده)، زاده‌ شهر، شهری.
۷۰
۷۱شهرسپ  از شخصیت های شاهنامه، نام وزیر طهمورث که مردی دانا و پارسا بود و شاه را به نیکی راهنمایی می کرد.
۷۲شهرگان  شهری، اهل شهر
۷۳شهرگیر  فاتح شهر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و سالار اردشیر بابکان پادشاه ساسانی.
۷۴شهرو  آن که چهره ای چون چهره شاه دارد ، نام یکی از اعیان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی؛ در حال حاضر در ثبت احوال اسم دختر است.
۷۵شهروان  شهربان، نگهبان شهر
۷۶شهرود  نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی
۷۷شهروز  شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد، به معنی روز شاهان نیز هست.
۷۸شهروین  شهنام ، از نامهای باستانی
۷۹شهریار  پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
۸۰شهرین  نام یکی از نجبای ایرانی در زمان ساسانیان
۸۱شهریور  نام ماه ششم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز چهارم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۸۲شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه
۸۳شهفور  شه (فارسی) + فور (معرب پور)، شاهپور پسر شاه، شاهزاده.
۸۴شهمردان  نام پسر ابولخیر، اخترشناس و ریاضیدان ایرانی.
۸۵شهمیر مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان، مرکب از شه مخفف شاه بعلاوه میر مخفف امیر ، سلطان و فرمانروا
۸۶شهنام  دارای نام شاهانه
۸۷شهنوش  مرکب از شه (شاه) + نوش (یاد، جاویدان، عسل)؛ به معنی شاه جاویدان.
۸۸شهیاد  مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره)
۸۹شهیار  یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم یزگردی.
۹۰شیانا پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
۹۱شیداب  نام حکیمی که خاک را خدا می دانست، برساخته فرقه آذرکیوان است.
۹۲شیدرنگ  نام پهلوانی دانشمند و فاضل، برساخته فرقه آذرکیوان است
۹۳شیدسب  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۹۴شیدوش  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری جنگاور در دربار فریدون پادشاه پیشدادی، نیز نام پسر گودرز پهلوان ایرانی
۹۵شیرآزاد  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان رستم هرمزان سردار ساسانی.
۹۶شیراک  نام پدر هرمزد، کنده‌کار کتیبه کعبه زرتشت
۹۷شیران  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۹۸شیرخون  از شخصیتهای شاهنامه، نام مرد زابلی و راهنمای بهمن پسر اسفندیار تورانی به شکارگاه رستم پهلوان شاهنامه.
۹۹شیرزاد  زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام جارچی انوشیروان پادشاه ساسانی، اسم زیبای پسرانه
۱۰۰شیرزیل  از شخصیت های شاهنامه فردوسی است، نام پهلوانی ایرانی در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی.
۱۰۱شیرو  از شخصیت های شاهنامه و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از پسران گشتاسپ پادشاه کیانی، پهلوان معاصر با گشتاسب، نام سردار فریدون.
۱۰۳شیرویه  شکوهمند و صاحب شأن و شوکت، شجاع و دلیر، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۰۴شیوه راه، روش
www.NameFarsi.com
نام پسر با ش
اسم پسرانه با ش

 

◄ مشاهده ادامه: اسم پسر ایرانی با ش

اسم فارسی با ش
اسم پسر با ش
نام پسر با ر

اسم پسر با ر

لیست نام پسر ایرانی با حرف ر

شامل اسامی پسر ایرانی با حرف ر

نام پسر با ر
نام پسر با حرف ر اسم پسرانه از ر

به طور کلی اسامی پسرانه با حرف ر از نام های محبوب هستند. و همانطور که در صفحه قبلی دیدید اسامی زیبایی برای پسر با حرف ر وجود دارند. (به خصوص نام های فارسی که در صفحه قبل هستند) پایین این جدول ادامه نام های زیبای پارسی با “ر” را نیز ببینید.

ردیفاسم پسرریشه نام معنی اسم
۱رئوفعربیبسیار مهربان، بخشنده و با محبت، از نامهای خداوند مهربان
۲رادعلیفارسی، عربیراد (فارسی) + علی (عربی)، علی جوانمرد ، کسی که همانند علی (ع) جوانمرد است.
۳رازاوهاسم کردیآراسته شده
۴راستین فارسیدر نهایت صداقت و راستی و درستی؛ حقیقی، واقعی؛ در قدیم معنی راست قامت هم می داده است.
۵راشدعربیآن که در راه راست است، دیندار، اسم یکی از خلفای عباسی
۶راشنعربیآرامنده، ثابت
۷راشینکردیتوشه، هم چنین به معنی سبز و خرم اسم کردی دخترانه است.
۸راماسنسکریت یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
۹رایاعبریآن که مورد توجه خداوند است، نام مردی از بنی اسرائیل؛ اسم دختر و پسر است و در حال حاضر ثبت احوال به عنوان اسم دختر می پذیرد.
۱۰رایکاگیلکیمحبوب و معشوق
۱۱رایمونفارسی، گیلکیپسر باهوش
۱۲ربنکردییکدست، یک اندازه (نگارش کردی: رهبهن)
۱۳ربیععربیبهار
۱۴رجاعربیامیدواری، امید
۱۵رجبعربینام ماه هفتم از سال قمری
۱۶رحمانعربیمهربان، بخشاینده، از نام های خداوند
۱۷رحمتعربیمهربانی، رحم، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
۱۸رحمت اللهعربیبخشش خداوند
۱۹رحیمعربیمهربان، از نام های خداوند
۲۰رزاقعربیروزی دهنده، از اسامی خداوند
۲۱رزق اللهعربیروزی ای که خداوند می دهد
۲۲رزینعربیمحکم، استوار، متین، باوقار
۲۳رسامعربیرسم کننده، نقاش
۲۴رسولعربیپیغمبر، قاصد، پیک
۲۵رشیدعربیهدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نام های خداوند
۲۶رشیدافارسی، عربی رشید (عربی) + ا (فارسی) ؛ اسم یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بوده است.
۲۷رشیدالدینعربیآن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
۲۸رضاعربیخشنودی، رضایت، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان اسم پسر ایرانی
۲۹رضیعربیراضی و خشنود
۳۰رضی الدینعربیپسندیده دین، نام دانشمند و شاعر قرن ششم
۳۱رعدعربیصدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، سوره ایی در قرآن کریم نیز به همین نام است.
۳۲رفیععربیمرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۳۳رفیع الدینعربیدارای مقام و مرتبه بلند در دین
۳۴رکن الدینعربیپایه و اساس دین
۳۵رمضانعربیسنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
۳۶روجیارکردیروژیار
۳۷روح الامینعربینام دیگر جبرئیل
۳۸روح الدینعربیآن که روح دین است.
۳۹روح اللهعربیروح خداوند، لقب عیسی (ع)
۴۰روژمانکردیروشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.
۴۱ریاضاسم عربیروضه ها، باغها
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ر

اسم پسر با ر

نام پسر با ر

اسم پسر فارسی با حرف ر

لیست کامل اسم پسر با ر به همراه معنی و توضیح کامل

اسم پسر با ر
اسم پسرانه با ر

فهرست اسامی پسرانه با ر که ریشه فارسی دارند یعنی اسم ایرانی اصیل محسوب می شوند.

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱راتین  رادترین، بسیار جوانمرد، هم چنین اسم یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
۲راد  اسم پسر به معنی جوانمرد، سخاوتمند، بخشنده، بزرگمنش، خردمند، دانا
۳رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد + پسوند نسبت، کسی که منسوب به جوانمردی است، همچنین یکی از توابع اصفهان
۴رادبرزین  از شخصیت های شاهنامه فردوسی،  اسم فرماندار زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۵رادبه  مرکب از راد (بخشنده یا خردمند) + به (خوبتر، بهتر)
۶رادفرخ  از شخصیت های شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی
۷رادمان  دارمان، از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۸رادمهر  مرکب از راد (بخشنده) + مهر (خورشید)، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
۹رادنوش  مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
۱۰رادوین جوانمرد
۱۱رادین  بخشنده، جوانمرد
۱۲راشا  راه عبور
۱۳رام  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۴رام برزین  از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۵رامان  نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
۱۶رامبد  اسم پسرانه به معنی نگهبان و پاسدار آرام.
۱۷رامشاد  مرکب از رام (آرام یا مطیع) + شاد (خوشحال)، آنکه شخصیتی آرام و شاد دارد.
۱۸رامی  رامتین اسم پسر ایرانی
۱۹رامیاد  زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
۲۰رامیار  رمه یار چوپان، شبان  نام زیبای فارسی
۲۱رامین  عاشق ویس در منظومه ویس و رامین
۲۲رایان اندیشمند، فکر کننده، فکور، مرکب از راه (فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی؛ هم چنین ذکر شده است: از واژه اوستایی (Raonat/رینت)؛ این اسم یک اسم بین المللی است و در کشورهای مختلف برای نامگذاری پسر این نام را انتخاب می کنند. رایان در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان “رایان” میشد. رایان Rian یا Ryan در زبان انگلیسی و ایرلندی به معنی شاه کوچولو میدهد. معنی اسم رایان را نیز ببینید و نظر دهید.
۲۳رایبد به ضم ب، به معنی حکیم، دانا، دانشمند، خداوندگار خرد، مرکب از رای (به معنای دانش و خرد) + بد (پسوند ملکیت)
۲۴رایین  نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
۲۵رایان راهنما
۲۶رزمان  نام یکی از سرداران دیلمیان
۲۸رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است (به گوش می رسد) گفته می شود، موزون و بلند، هم چنین به معنی آنچه به راحتی قابل درک است، ونیز به معنی توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی، بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت نیز هست.
۲۹رستار  نجات یافته، رها شده
۳۰رستم  در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان)، نام پهلوان اسطوره ای شاهنامه فردوسی
۳۱رستهم = رستم، در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر،دلاور، پهلوان)، نام پهلوان شاهنامه
۳۲رشنواد  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
۳۳رغمان  از شخصیت های شاهنامه فردوسی است و نیز اسم یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
۳۴رکسار پهلوان، قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام
۳۵رمیار  رامیار
۳۶روزبه  به معنی بهروز، خوشبخت، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص)، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
۳۷روزبهان  نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح
۳۸روزک  روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی
۳۹روزمهر  اسم پسرانه به معنی خورشید روز، درخشان
۴۰روشاک  نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی
۴۱روماک  در گویش مازندران راست و منظم
۴۲روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی
۴۳روهان نیک سیرت و پارسا، زاهدان دین زرتشت را گویند، مرکب از روه به معنای (سیرت نیک) + پسوند نسبت
۴۴رهام  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۴۵رهان  نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر
۴۶رهی  غلام، بنده
۴۷ریو  ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران
۴۸ریونیز  = ریو، از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران
www.NameFarsi.com

رامند هم اسم فارسی پسرانه است و نام نوایی و لحنی در موسیقی ایرانی. از روستاهای خارج از محوطه ی بخارا در عهد رودکی. یکی از بخش های شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین.

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ر