نام پسر با ک

اسم پسر با ک

فهرست نام پسر ایرانی با حرف کاف

اسم های پسر با ک که بیشترشان ریشه عربی دارند و اسم پسر مذهبی محسوب می شوند. اما در این بین اسم کاوه را نیز مشاهده می کنید. اسمی که ریشه اوستایی دارد. در صفحه اول اسامی پسرانه با کاف دیدیم که خیلی از نام های پسر با ک برگرفته از نام کاوه هستند. یا ارتباطی با این اسم دارند. مثل اسم کاوان، کارن، کابی.

نام پسر با ک
اسم پسر ایرانی با ک

اسامی پسرانه ایرانی با ک

ردیفاسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱کادعبرینام پسر یعقوب (ع)
۲کارانوس یونانی از سرداران سپاه اسکندر مقدونی
۳کاروارمنینوید دهنده، اسم ارمنی برای پسر
۴کاظم عربی فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان
۵کافی الدینعربیلایق و کارآمد در دین
۶کال پارتی نام همسر شرمیون
۷کاملعربیبی عیب، بی نقص، به کمال رسیده
۸کاوه اسم اوستایی، پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش
۹کرام الدینعربیبزرگوار دین
۱۰کردعلی فارسی، عربی کرد (فارسی) + علی (عربی)؛ مرکب از کرد (نام طایفه ای) + علی (بلندمرتبه)
۱۱کرماسم عربیبزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان
۱۲کرم الله عربی بخشش و لطف خداوند
۱۳کریشناسنسکریترباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو
۱۴کریم عربی بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند
۱۵کساعربیعبای ضخیم
۱۶کلیم عربی هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
۱۷کلیم اللهعربیآن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)
۱۸کمال عربی بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی
۱۹کمال الدینعربیکامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد
۲۰کمال الملک عربی آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری
۲۱کمیلعربینام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد
۲۲کیسان نام عربی لقب مختار ثقفی 
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ک

که شامل اسم های پسرانه با حرف ک که ریشه فارسی دارند هست.

اسم پسر با ک

نام پسر با ک

اسم پسر فارسی با حرف ک

اسم های فارسی پسرانه با ک زیادی (حدود ۱۰۰ اسم) در زبان فارسی وجود دارند. اسم های پسر تاریخی که در فرهنگ ایران باستان جای داشته و دارند. نام های کاوه، کیان، کورش و … که از شخصیت های بزرگ تاریخ ایران هستند. البته خود اسم کاوه چون اسم اوستایی است در صفحه بعدی آمده است. نام های پسر در این قسمت نام های پارسی هستند و ادامه اسامی با حرف کاف در صفحه بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است زبان اوستایی از زبان های باستانی ایرانیان است.

اسم پسر با ک
اسم پسرانه فارسی با ک

در ادامه فهرست کامل اسامی پسر با ک با معنی دقیق قرار گرفته اند. جالب است که تعداد زیادی از اسم های پسرانه با حرف کاف نام شخصیت های کتاب شاهنامه فردوسی هستند. خودتان ببینید:

اسم پسر با ک

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱کابی  معرب منسوب به کاوه آهنگر
۲کاردار  وزیر پادشاه، والی، حاکم، اسم پسر بهرام گور پادشاه ساسانی.
۳کارن اسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد. توضیحات بیشتر: معنی اسم کارن
۴کارنگ  چرب زبان، زبان آور
۵کاروند  از اسامی پسرانه ایرانی
۶کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است؛ معنی اسم کارینا (اسم دخترانه) را نیز ببینید.
۷کاکله  از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی
۸کاکو نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه نیز هست.
۹کاکی  نام پدر ماکان دیلمی
۱۰کالو  از شخصیت های کتاب شاهنامه فردوسی، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۱۱کامبوزیا گویش امروزی کبوجیه، اسم پسر کوروش، شاه سلسله بزرگ ایرانی هخامنشی.
۱۲کامبیز گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی.
۱۳کامجوجوینده کام، کسی که در پی آرزوها و خواسته هایش است، آن که به دنبال عیش و خوشی است.
۱۴کامداد  نام وزیر و مشاور آبتین نام پارسی
۱۵کامدین  خواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت
۱۶کامران  آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط
۱۷کامروا  آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق
۱۸کامشاد  مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد؛ اسم پسر به معنی کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است.
۱۹کامکار  کامروا، موفق
۲۰کامگار کامکار
۲۱کاموس  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
۲۲کامیاب  آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز
۲۳کامیار کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز
۲۴کان بیدار  نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمی
۲۵کاوان کاویان، منسوب به کاوه
۲۶کاوک  کاوه
۲۷کاووس  از شخصیت های شاهنامه فردوسی. نام پسر کیقباد پادشاه کیانی، به معنی پادشاه توانا نیز آمده است.
۲۸کاووش  = کاوش. جستجو، بررسی، تحقیق.
۲۹کاویان  پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است.
۳۰کایوس  کیوس
۳۱کبوجیه  نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی.
۳۲کبوده  از شخصیت های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانی
۳۳کتماره  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
۳۴کدمان  نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
۳۵کراخان  نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی
۳۶کروخان  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی
۳۷کسرا  = کسری، معرب از فارسی، عربی شده اسم فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
۳۸کسری  = کسرا، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
۳۹کشواد  از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی
۴۰کلاهور  از شخصیت های کتاب شاهنامه است. نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۴۱کلباد  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
۴۲کمانگیر  کماندار
۴۳کمبوجیه  نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
۴۴کنارنگ  فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان
۴۵کندر  صمغی خوشبو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانی
۴۶کندرو  نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی
۴۷کوت  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۴۸کوچک  دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی
۴۹کورش = کوروش. نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش بزرگ یا کوروش کبیر، که کورش هم نوشته می‌شود، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که به مدت سی سال، در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. استوانه یا منشور کوروش لوحی از گل پخته است که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمانِ کوروش بزرگ هخامنشی نگاشته شده است.
۵۰کورنگ  نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی اسم دخترانه زیبا
۵۱کوروس  کوروش، اسم سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران. کوروش یکم نام نوه هخامنش است و کوروش دوم (کوروش بزرگ) نوه کوروش اول.
۵۲کوروش  نام سه تن از شاهان شاهنشاهی هخامنشی. برای مشاهده معنی کامل اسم کوروش به معنی اسم کوروش مراجعه نمایید.
۵۳کوش  اسم پسرانه به معنی کوشش و سعی.
۵۴کوشا  ساعی، تلاشگر.
۵۵کوشاد  ریشه گیاهی خوشرنگ.
۵۶کوشان = کوشا، ساعی، تلاشگر.
۵۷کوشیار  از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
۵۸کولیار  نام روستایی
۵۹کوهرنگ  نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری
۶۰کوهسار  جایی که دارای کوه های متعدد است.
۶۱کوهشاد  نام روستایی در استان هرمزگان
۶۲کوهیار  کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
۶۳کوهین  منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است
۶۴کهار  گهار، از شخصیتهای کتاب گرانقدر شاهنامه فردوسی پاکزاد. نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
۶۵کهرم  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۶۶کهیار  کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
۶۷کهیلا  از اسامی شاهنامه ای. نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۶۸کی آذر  مرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)؛ پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان.
۶۹کی آرمین آرمین
۷۰کی پیشین  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشاه کیانی.
۷۱کی راد  پادشاه بخشنده.
۷۲کی زاد  زاده پادشاه
۷۳کی گشتاسپ  گشتاسپ
۷۴کی منوش  از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان.
۷۵کیا اسم پسرانه به معنی پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
۷۶کیاجور  عاقل، فاضل و دانا
۷۷کیاچهر  آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.
۷۸کیاراد پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد.
۷۹کیارخ کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.
۸۰کیارزم  مرکب از کیا (پادشاه) + رزم (نبرد)؛ به معنی پادشاه نبرد و مبارزه
۸۱کیارس  = کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
۸۲کیارش  از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاه
۸۳کیارنگ  رنگ پاکیزه و لطیف
۸۴کیازند  پادشاه بزرگ
۸۵کیاشا شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)
۸۶کیان  پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران
۸۷کیانوش نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه. کیانوش از ترکیب دو واژه “کیا” + “نوش” ساخته شده است. کیا به معنی پادشاه، بزرگ، سلطان و نوش به معنی جاودان. پس کیانوش یعنی شاه جاویدان. اسم پسر فارسی اصیل با ک. هم چنین برای اسم کیانوش معنی بسیار شیرین نیز در برخی منابع آمده است.
۸۸کیانمهر مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) = دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، سرآمد پادشاهان، آنکه در میان سایر فرمانفرمایان موقعیت ویژه ای دارد، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است.
۸۹کیاوش  مانند پادشاه، بزرگوار، نام پدر کیقباد، کی + آوش، آوش شاه
۹۰کیخسرو  پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانی
۹۱کیسان  اسم پسرانه به معنی مانند پادشاه، دارای منش شاهانه
۹۲کیقباد، کیغباد  از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون
۹۳کیکاووس  از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد
۹۴کیوس  نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی
۹۵کیومرث  نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی
۹۶کیهان  جهان، دنیا، گیتی
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ک

که شامل نام پسر با حرف ک هستند و ریشه کردی، ترکی، لری و … دارند.

اسم با ف

اسم پسر با ف

لیست نام پسر ایرانی با حرف ف

Boy names with F
اسم پسرانه با ف

فهرست کامل اسامی پسرانه با حرف ف که ریشه اوستایی، پهلوی، عربی و هندی دارند.

ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم
۱فؤادعربیدل، قلب.
۲فائز عربی فایز، نایل، رستگار.
۳فائضعربیفایض، آنکه فیض و منفعت می آورد.
۴فاتح عربی پیروز. معادل نام پیروز که اسم پسرانه فارسی است می باشد.
۵فاتکاوستایی، پهلویمعرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی.
۶فاران عبری معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.
۷فاردعربییگانه، تنها، تک، یکه. به نوعی معادل اسم فرید است که بیشتر در ایران شناخته شده است.
۸فاروق عربی تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم.
۹فاضلعربیدارای فضیلت و برتری در علم.
۱۰فاطر عربی آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم.
۱۱فاطنعربیزیرک، دانا، آگاه.
۱۲فایز عربی نایل، رستگار.
۱۳فایضعربیفیض رسان، فایده بخش.
۱۴فایق عربی فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده.
۱۵فتاحعربیگشاینده، از نام های خداوند.
۱۶فتح الدین عربی پیروزی در دین.
۱۷فتح اللهعربیپیروزی خدا
۱۸فتحعلی عربی مرکب از فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار.
۱۹فتوتعربیاسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت.
۲۰فخرالدین عربی سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم: فخرالدین اسعد گرگانی.
۲۱فخرالملکعربیمایه سربلندی و افتخار سرزمین.
۲۲فداک عربی نام روستایی در حجاز.
۲۳فراستعربیزیرکی، هوشیاری، درک و فهم.
۲۴فرام عبری معرب از عبری، تندرو
۲۵فرانسیسانگلیسیآزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی. در حال حاضر این نام مورد تایید ثبت احوال ایران نیست.
۲۶فراییم عبری معرب از عبری نام پسر یوسف (ع).
۲۷فرجعربیگشایش در کار
۲۸فرج الله عربی گشایشی از جانب خداوند
۲۹فرجاداوستایی، پهلویفاضل و دانشمند.
۳۰فرحان عربی شادان، خندان.
۳۱فرحتعربیشادی، شادمانی.
۳۲فرخ زات اوستایی، پهلوی صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت.
۳۳فرخ یسارفارسی,عربیفرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک.
۳۴فردان عربی یکتا، یگانه. معادل اسم فرید که آن هم اسم عربی است، می باشد.
۳۵فرش آوردفارسی,عربیفرش (عربی) + آورد (فارسی)، فرشید ورد.
۳۶فرشاسب اوستایی، پهلوی دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه.
۳۷فرصتعربیزمان، وقت.
۳۸فرض عربی آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان.
۳۹فرقانعربیجداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۰فرقد عربی هر یک از دو ستاره فرقدین.
۴۱فروهراوستایی، پهلویدر دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.
۴۲فرهام اوستایی، پهلوی نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت.
۴۳فرهودعربیپسر زیبا، مرد درشت هیکل، شتابزده، این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است.
۴۴فرید عربی یکتا، یگانه، بی نظیر.
۴۵فریدالدینعربیآن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشابوری.
۴۶فریدالزمان عربی آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است.
۴۷فریدوناوستایی، پهلویاز شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)
۴۸فصیح عربی دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام اسم دخترانه
۴۹فصیح الدینعربیدارای روشنی و فصاحت در دین
۵۰فصیح الزمان عربی آن که در زمان خود در فصاحت از همه والاتر است.
۵۱فصیح الملکعربیآن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است.
۵۲فضل عربی برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت.
۵۳فضل اللهعربیلطف و توجه خداوند.
۵۴فضیل عربی دارای فضل.
۵۵فکرعلیعربیآن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است.
۵۶فلق عربی سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم.
۵۷فلک الدینعربینام طایفه ای از کردان
۵۸فور هندی از شخصیته ای کتاب شاهنامه، اسم پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی.
۵۹فیاضعربیجوانمرد و بخشنده.
۶۰فیض الله عربی لطف و محبت خداوند.
www.NameFarsi.com
اسم با ف
نام پسر با ف

لیست کامل اسم های فارسی پسرانه با حرف ف را نیز در ادامه ببینید. شامل فهرست جامعی از اسامی پارسی پسر با ف.

◄ ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ف

به نظر شما کدامیک از اسم های پسرانه با حرف ف زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.