نام پسر با ج

نام پسر ایرانی با حرف جیم

اسم پسر با حرف ج
اسم پسر ایرانی با ج

لیست کامل اسامی پسر با ج. صفحه بعدی را نیز ببینید.

ردیفاسم پسرریشه ناممعنی اسم
۱جابراوستایی، پهلویتسکین دهنده، آرامش بخش،تسلی دهنده، از نامهای حضرت حق، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق (ع).
۲جادییونانیطلب کننده بخشش، خواهنده عطا
۳جاراللاوستایی، پهلوی لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت و علوم بلاغی بود.
۴جاسماسم عبری عامیانه قاسم
۵جالینوسعبری نام پزشکی یونانی
۶جاماسبفارسیجاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۷جاماسپفارسیجاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۸جامشیدفارسی جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۹جان افروزفارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۰جان افزافارسی جان افزا
۱۱جان بخشانفارسی اسم پسر به معنی جان بخش
۱۲جان محمدعربیجان (روان) + محمد (ستوده شده)
۱۳جان مهرفارسی مهربان جان
۱۴جانعلیعربی جان ( بلند مرتبه) + علی (عربی)
۱۵جانلیفارسی ترکی جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۱۶جانوسیارجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۷جانوشیار معادل جانوسیار.
۱۸جانیعربی جاندار
۱۹جهانیارفارسی آنکه جهان یار اوست. مجازا قدرتمند.
۲۰جاهدعربی کوشا، ساعی.
۲۱جاویدفارسی همیشگی، ابدی، جاویدان.
۲۲جبارعربی، فارسی نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت
۲۳جندلفارسی، ترکی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۲۴جنیدعربی نام عارفی معروف در قرن سوم هجری
۲۵جوادعربی بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شیعیان
www.NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ج

اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج
اسم پسرانه با حرف جیم
ردیفاسممعنی
۱جاباننام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲جادیزعفران
۳جامشیدجمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴جان افروزاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵جان افزاجان افزا
۶جان بخشانجان بخش
۷جان مهرمهربان جان
۸جانلیجان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹جانوسیارجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰جانوشیارجانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱جانیجاندار
۱۲جانیاریاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳جاویدهمیشگی، ابدی
۱۴جاهدکوشا، ساعی
۱۵جستاننام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶جمشادپادشاه بزرگ و شاد
۱۷جمشیدجامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸جندلاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹جوانشیرنام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰جوانویاز شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱جویاجستجو کننده، جوینده
۲۲جویانجوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳جهانکیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴جهان آفرینآفریننده جهان
۲۵جهان بخشآن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶جهان فرشکوه جهان
۲۷جهانباننگهبان جهان، خداوند
۲۸جهاندارخداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹جهانسوزفتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰جهانشادآن که مردم جهان از او شادند
۳۱جهانشیدنور و روشنایی عالم
۳۲جهانشیردلاور در جهان
۳۳جهانفرکسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴جهانگشایتسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵جهانگیرفتح کننده جهان
۳۶جهانیاریاور و یاور مردم جهان
۳۷جهناز شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج