girl name with Naz

اسم با ناز

لیست کامل اسم های دخترانه زیبا که با ناز شروع یا به ناز ختم می شوند (اسم با ناز Names end with Naz)

اسم های مختوم به ناز

اسم هایی که آخرش ناز است:

اسم های گلناز، پریناز، ماهناز، فریناز، بهارناز، بهناز، شهرناز، فرناز، لی لی ناز، مهناز، مهرناز (از اسم های دختر شاهنامه ای)، سروناز، آواناز، طناز، شهناز، نیکناز و هم چنین آتاناز، الناز، ساناز، آیناز و ایلناز که اسم دختر ترکی هستند، شاناز اسم دختر کردی هست. حورناز و درناز نیز از جمله نام های دخترانه با ناز هستند که از نظر لغوی متشکل از واژه عربی و فارسی هستند. در به معنی مروارید است.

names with Naz
اسم با ناز Names with naz

اسم های شروع شونده  با ناز

اسم های که با ناز شروع می شوند:

اسم ناز آفرین، نازآفرید، نازگل، نازنین، نازی اسم های فارسی دخترانه با ناز و هم چنین نازلی، نازیلا و نازلار که اسم ترکی دختر هستند.

اسم اخرش ناز
اسم آخرش ناز

همانطور که می بینید بسیاری از این نام ها ریشه ترکی دارند و دلیلش وجود واژه “ناز” مشترک بین فارسی زبانان و ترک زبانان ایران است.

به نظر شما کدام اسم ها، اسم های نازدارتر! و زیباتری هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.

Baluchi name

اسامی بلوچی

اسم های بلوچی دختر پسر

اسم های مرسوم در سیستان و بلوچستان Baluchi names

اسم بلوچی دختر

اسامی دخترانه بلوچی عبارت اند از:

 ایران ملک، بیگم، ماهو، ریحان، گل پری، مه پری، گنجی، گل بانو، گل دِرّ، دولُک، نوری، زیرّگ، پورچینک، پترونک، گران ملک، سنجران ملک، هیران، آهوگ، آشو، تاجکی، ماهَل، مگیر، لالین، سلطان ملک، مدو، هانی، گُلی، گَلی، غمناز، سنّاز، گراناز، ملک ناز، درناز، زرناز، سدو، سازین، گونجت، کلمپُر، شاه خاتون، کاتل، پَوران گیشو، پَتِرک، گرامُزگ، ماهان، زرّی، مَلّی، سنگین، روزان، روزَل، خداخیر، شرَپ ناز، شهری، روزی، کپوت، ماهی، روزان ملک، ماه ملک، شِمشُک، صدگنج، مه گنج، شه بی بی، مهر بی بی، روز بی بی، مه بی بی، صاحب خاتون. لازم به ذکر است اسم های هانی و ماهان، در حال حاضر بعنوان اسم پسرانه مورد تایید ثبت احوال هستند. یا مثلا آشو که شباهت زیادی با نام اشو (زردشت) دارد که اسم اوستایی است.

اسم بلوچی پسر

اسامی پسرانه بلوچی عبارت اند از:

دل وش، هامین، وش دل، کهور، هنگور، اعید، بالاچ، میرو، کمبر، صیدو، دوستین، آدو، آدینگ، دُرهان، دریهان، گمین، کیها، جییند، کریچ، شاهو، مسکین، شینزگ، تکو، رودین، دُرگوش، دلگوش، شهدوست، شحنه، دگاری، سَنَت، نکبهت، رگام، جنجال، زابد، داخدا، لشکری، سنجر، شهبینک، شهسوار، شهداد، شه دُرّ، درّک، میر بینک، ملک بینک، گل بینک، سیه مار، نُهود، دادُل، ولی محمد، گنگزار، درّا، شی مراد، شهمراد، دادین، میرین، میران، گدو، چاشک، هوبیار، ویدی، میرزا، لشکرهان، پتی محمد، کریمداد، پیرمحمد، جوانی ملک، بیبرگ، لادو.

همانطور که حتما متوجه شدید در لیست اسامی بلوچی، نام هایی به ریشه های عربی، فارسی و حتی کوردی هم به چشم می خورد. باید باز هم اشاره کنیم که بسیاری از نام ها در ایران مثل بسیاری از واژگان، ریشه مشترک، فارسی، کردی، لری، بلوچی و … دارند. این خود یکی از نشانه های نزدیکی اقوام مختلف در ایران عزیز است. این لیست به همت و پیشنهاد یکی از همراهان بلوچی عزیز، در اینستاگرام نام‌فارسی، آقای حمید، تهیه شده است. این اسامی بدون شک قسمتی از کلمات اصیل بلوچی هستند.

اسم هانل

هانل یعنی بیوه سردار. معادل هانی هست و در بلوچی اسم دخترانه است.

معنی اسم بالاچ

بالاچ یعنی با غیرت، غیور. اسم پسر بلوچی است.

معنی اسم بلوچی لالین

لالین را می توان دردانه، یکتا، تنها معنی کرد. دردانه از ترکیب در و دانه است و بعنی دانه ارزشمند.. به مجاز یعنی کمیاب، تک و با ارزش.

دیگر اسامي بلوچي

نام های بلوچی به ترتیب حروف الفبا به همراه معنی:

اشکام ( اَش-کَ ام) یعنی: آرام و قرار
امبارک ( اَم-بَ‌ا‌ر‌ک ) یعنی: یکسانیت. برابری.
امبشک ( اَم-بُ‌ش‌ک) یعنی: همراه، رفیق، دوست، یار.
امل (اَ‌مُ‌ل) یعنی: خوش ‌چهره، دوست.
اجام (اَج‌ا‌م) یعنی: آرام.
اترار (اَ‌ت‌رَ‌ا‌ر) یعنی: آرام، هم چنین بی غم
ایشتم (اِ‌ی‌ش‌تُ‌م) یعنی: هوشمند، منطقی، باهوش.
بشکند (بِ‌ش‌کَ‌ن‌د) یعنی: تبسم، لبخند.
بالاچ (بَ‌ا‌لَ‌ا‌چ) یعنی: یک اسم تاریخی و قدیمی به معنی عزت، غیرت، غیرتمند و غیور.
بامری یعنی: خوش چهره. اسم یک قوم در بلوچ هم هست.
بامیگ (بَ‌ا‌مِ‌ی‌گ) یعنی: صبح، سحرگاه، صبحدم.
بائیان (بَ‌ا‌ء‌ی‌آ‌ن) یعنی: ممد، کمک، یاری. اسم نواب مکران نواب بائیان گیجکی.

بجار یعنی: سوغات، تحفه. اسم یکی ازمردان تاریخی بلوچ هم بوده است.
بشام (بَ‌ش‌شَ‌ا‌م) یعنی: برسات (باران)
بوسل (بُ‌و‌س‌ل) یعنی: بوسه.
بهتی (بَ‌ه‌تِ‌ی) یعنی: خوش قسمت.
بهرام : حیران، رام، نشان. از نام های ایرانی در منظومه شمسی است.
بیبگر (بِ‌ی‌بَ‌ر): اسم یکی از فامیلان میرچاکر و داستان عاشق شدن با دختر حاکم قندهار و دزدیدن او مشهور است.
بیگت (بِ‌ی‌گ‌ت) یعنی: بی گمان.
بیل (بِ‌ی‌ل) یعنی: زفیق، دوست، یار.
باول (بَ‌ا‌وَ‌ل) یعنی: بازو، کمک، مدد، یاری.
بیگل (بِ‌ی‌گ‌ل) یعنی: غمگین، ناراحت.

بودو (بُ‌و‌دُو) یعنی: هوشمند، خردمند.
بودان (بُ‌‌و‌دَ‌ان) یعنی: هوشمند.
بودین (بُ‌و‌دِ‌ی‌ن) یعنی: هوشمند.
بوهیر (بُ‌و‌ه‌ِ‌ی‌ر) یعنی: با اصل و نسب، اصیل، اشراف زاده، بزرگزاده. معادل نام مهنیا در فارسی.

پاکند (پَ‌ا‌کَ‌ن‌د) یعنی: یاقوت.
پنتین (پَ‌ن‌تِ‌ی‌ن) یعنی: نصیحت کننده.
پلرک (پُ‌ل‌رَ‌ک) یعنی: نرم، ناز.
تاجل (تَ‌ا‌جَ‌ل) یعنی: تاج.
تاهیر (تَ‌ا‌هِ‌ی‌ر) یعنی: قرار، آرام، سکون.
ترانگ (تْ‌رَ‌ا‌نَ‌ک) یعنی: یاد رفتگان، خیال، یاد و خاطره.
تهتال (تَ‌ه‌تَ‌ا‌ل) یعنی: یاد، خیال.
تگام (تَ‌گَ‌ا‌م) یعنی: تیزگام. گام زن.

جیهند. گمان، اندازه
جمار (جَ‌م‌مَ‌ا‌ر) یعنی: ابد، همیشه.
چگرد: نام یک نوع درخت و اسم چند شهر در بلوچستان.
حانک، هانل، هانی معنی هر سه میشه بیوه سردار و اسم معشوقه شیخ مرید. افسانه هانی و شیخ مرید.
حنگ (حِ‌ن‌گ) یعنی: جوان، خوش ‌چهره، زیباروی.
حداست (حُ‌دَا‌سَ‌هَ‌ت) یعنی: خداداد، داده خدا.

دراتون (دُرا‌تُ‌و‌ن) یعنی: خانم محترم.
درک (دُ‌ر‌رُک) یعنی: گوهر.
درناز: زیبای ارزشمند. در به معنی مروارید است و مجازا یعنی ارزشمند و ناز نیز یعنی مایه افتخار، مجازا زیبا.
دلپل (دِ‌ل‌پُ‌ل) یعنی: نرم دل.
دلجم: یقین، محکم.
دوستین یعنی: دوست داشتنی.
دودا ( دُودَا): اسم تاریخی و قدیمی بلوچی
دیمل (دِ‌ی‌م‌مَ‌ل) یعنی: واضح، روشن.
دربانک (دُر‌بَ‌ا‌نُ‌ک) یعنی: محترمه، عزیز، عزت.
درشان (دَر‌ش‌ا‌ن) یعنی: اظهار، ظاهر، بیان

راد (رَاد) یعنی: راست، صحیح، اعتبار، یقین، اعتماد. راد در فارسی یعنی جوانمرد و ترکیب های اسمی بسیاری برای نام پسر از واژه راد وجود دارد. اسم های پسرانه مثل رادین، رادوین، رادمهر و … از این دسته نام ها هستند.

رامین: اسم قدیمی بلوچی و طبق گفته ها اسم پسر میرگهرام لاشاری بوده است. رامین در فارسی نیز بسیار برای نامگذاری فرزند پسر استفاده شده است.

رگام (رَگَ‌ا‌م) یعنی: موسم، دور.
روهن (رُو‌هِ‌ن) و روهنا (رُ‌و‌هِ‌نَ‌ا) یعنی: روشن.رودین چندین معنی داره، بزرگ. معنی مثل رود، پویا و جاری و سرشار از زندگی نیز از آن قابل برداشت است.

زباد (زَ‌بَ‌ا‌د) یعنی: شخص خوش بو.
زرال گل (زَررَ‌ا‌ل‌گُ‌ل) یعنی: قیمتی و ارزشمند.
زهیر : از یاد رفتگان، از یاد رفته.

اسم های گراناز، دورناز و ملک ناز نیز از اسامی دخترانه بلوچی هستند و به معنی عزیز.

دوستان بلوچ زبان اگر پیشنهادات دیگری درباره نام های سیستان و بلوچستانی دارند حتما در قسمت نظرات بنویسند، در اسرع وقت به این فهرست اسم های بلوچی دختر و پسر اضافه می کنیم.

نام‌فارسی | مرجع نام های زیبای ایرانی

Yalda night

معنی اسم یلدا

یلدا

یکی از شب های خاص یا بهتر است بگوییم خاص ترین شب سال ایرانیان از گذشته تا به امروز شب یلدا بوده و است. همه ساله ایرانیان سراسر دنیا و چه بسا پارسی زبانان، در این شب بخصوص را با جمع شدن کنار خانواده جشن می گیریند. شبی که بلندترین شب سال است و به نوعی یادآور اهمیت لحظات، مخصوصا لحظه های دور هم بودن و قدر یکدیگر دانستن است. قبل از اینکه مشخصا به سراغ معنی اسم یلدا برویم، بهتر است در مورد این شب بزرگ (بهتر است بگوییم بلند!) صبحت کنیم و کمی از رسم و رسوم این شب بگوییم.

آداب و رسوم و آیین های شب یلدا

رسم دیرینه ایرانیان و پارسی زبانان است که در آخرین شب پاییز گرد هم می آیند تا در کنار هم و با انجام آیین زیبای باستانی شب یلدا، این شب طولانی را به نیکی سپری کنند. شب در ادبیات ایران و خیلی از کشورها مظهر تاریکی، ظلم، بدی و ناراحتی است و چه زیباست در یلدا که شب از همیشه بلندتر است همگان تا صبحدم با شادی کنار هم باشند و به خوشی سپری کنند تا تاریکی و سردی شب روحشان را تضعیف نکند و با تولد دوباره خورشید در صبح از نو خوبی ها آغاز شود.

در شب چله اقوام و خویشاوندان گرد هم می آیند و شب نشینی می کنند. بزرگترها و افراد مسن خانواده از خاطرات و قصه های کهن می گویند. در گذشته در این شب آتش هم روشن می کردند. از دیگر رسوم در این شب فال حافظ است که معمولا بزرگ خانواده برای تک تک افراد تفال می زند و پس از خواندن شعری از حافظ به تفسیری از آن می پردازد که این شب را بسیار زیبا و جذاب تر می کند. علاوه بر این شاهنامه خوانی نیز از رسوم شب یلدا است.

شب یلدا
شب یلدا Yalda يلدا

خوراکی های شب یلدا

میوه ها، آجیل و شیرینی از خوراکی های شب یلدا هستند. اما هندوانه و انار از نماد های این شب محسوب می شوند. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند، انار و هندوانه به دلیل رنگ سرخشان مظهر خورشید در شب را دارد. انار نیز به دلیل دانه های زیادش، در بین گذشتگان نماد برکت و باروری بوده است. از دیگر خوراکی ها انواع تنقلات و آجیل ها هستند. مثل پسته و بادام و گردو، فندق، تخمه آفتاب گردان، توت و انجیر خشک، نقل و نبات و … است.

میوه های مرسوم در شب یلدا

انار و هندوانه، از مهم ترین میوه های شب چله هستند.

دلیل نامگذاری شب چله

از نظر واژه شناسی یلدا ریشه سریانی دارد. اما از گذشته در میان پارسی زبانان این واژه و آداب رسوم این شب وجود داشته است. برای یلدا معانی تولد و زایش آمده است. ابوریحان بیرونی شب یلدا را میلاد خورشید دانسته است. چرا که از صبح پس از یلدا به بعد، طول شب کم شده و رفته رفته روز ها (مدت زمان حظور خورشید در آسمان) طولانی تر می شود.

تاریخ شب یلدا (شب چله)

شب یلدا کی هست؟

شب یلدا یا همان شب چله ۳۰ آذر است که در سال ۱۳۹۹ یکشنبه و در سال ۱۴۰۰ سه شنبه است. به تعبیر بهتر، یلدا به زمان بین غروب آفتاب ۳۰ آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در یکم دی (نخستین روز زمستان) می گویند. در مورد “چل” نیز باید بگوییم که شب چله هم که مترادف شب یلداست به این دلیل چله (چهل) نامیده می شود که چهل روز اول زمستان را “چله بزرگ” و بیست روز بعد از آن را “چله کوچک” نامیده‌اند.

معنی اسم یلدا

در قسمت اسامی دخترانه با ی معنی نام يلدا را گفتیم. یلدا نام بلندترین شب سال است، نام آخرین شب فصل پاییز در نیمکره شمالی کره زمین که همزمان با میلاد مسیح است. همانطور که گفتیم از نظر لغوی یلدا یعنی زایش و تولد.

اسم یلدا در ثبت احوال ایران

اسم یلدا به عنوان اسم دخترانه مورد تایید ثبت احوال است. در ثبت احوال نیز ریشه اسم یلدا سریانی (از زبان های باستانی) ذکر شده است.

Yalda name meaning
معنی اسم یلدا Yalda name meaning

معنی اسم یلدا در ثبت احوال

یلدا: آخرین شب پاییز در نیم‌كره شمالی و بلندترین شب سال (مقارن میلاد حضرت عیسی). در قدیم به مجاز تاریک و بلند یا تاریک و عمیق نیز معنی شده است.

فراوانی اسم یلدا در ثبت احوال

تعداد اسم یلدا در ایران حدود ۵۳٫۰۰۰ نفر است (طبق آمار ثبت احوال تا اوایل ماه جاری) که البته این آمار از سال ۱۳۹۶ به روز نشده است.

اسم یلدا به انگلیسی برای پروفایل

Yalda profile
اسم یلدا برای پروفایل

اسم یلدا به انگلیسی در تصویر بالا و اسم یلدا به کره ای به صورت مقابل است: 얄다

یلدا در اشعار شاعران

سعدی: روز رویش چون برانداخت نقاب از سر زلف / گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست.

حافظ: صحبت حکام ظلمت شب یلداست / نور ز خورشید جو بو که بر آید

اوحدی مراغه‌ای: شب هجرانت ای دلبر شب یلداست پنداری / رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری

سنایی: به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی / که از پیوند با عیسی چنان معروف شد یلدا

Yalda

شاد باشید و خوشنام  | نام‌فارسی دات کام