Baluchi name

اسامی بلوچی

اسم های بلوچی دختر پسر

اسامی مرسوم در سیستان و بلوچستان Baluchi names

اسم بلوچی دختر

اسامی دخترانه بلوچی عبارت اند از:

ایران ملک، بیگم، ماهو، ریحان، گل پری، مه پری، گنجی، گل بانو، گل دِرّ، دولُک، نوری، زیرّگ، پورچینک، پترونک، گران ملک، سنجران ملک، هیران، آهوگ، آشو، تاجکی، ماهَل، مگیر، لالین، سلطان ملک، مدو، هانی، گُلی، گَلی، غمناز، سنّاز، گراناز، ملک ناز، درناز، زرناز، سدو، سازین، گونجت، کلمپُر، شاه خاتون، کاتل، پَوران گیشو، پَتِرک، گرامُزگ، ماهان، زرّی، مَلّی، سنگین، روزان، روزَل، خداخیر، شرَپ ناز، شهری، روزی، کپوت، ماهی، روزان ملک، ماه ملک، شِمشُک، صدگنج، مه گنج، شه بی بی، مهر بی بی، روز بی بی، مه بی بی، صاحب خاتون. لازم به ذکر است اسم های هانی و ماهان، در حال حاضر بعنوان اسم پسرانه مورد تایید ثبت احوال هستند. یا مثلا آشو که شباهت زیادی با نام اشو (زردشت) دارد که اسم اوستایی است.

اسم بلوچی پسر

اسامی پسرانه بلوچی عبارت اند از:

دل وش، هامین، وش دل، کهور، هنگور، اعید، بالاچ، میرو، کمبر، صیدو، دوستین، آدو، آدینگ، دُرهان، دریهان، گمین، کیها، جییند، کریچ، شاهو، مسکین، شینزگ، تکو، رودین، دُرگوش، دلگوش، شهدوست، شحنه، دگاری، سَنَت، نکبهت، رگام، جنجال، زابد، داخدا، لشکری، سنجر، شهبینک، شهسوار، شهداد، شه دُرّ، درّک، میر بینک، ملک بینک، گل بینک، سیه مار، نُهود، دادُل، ولی محمد، گنگزار، درّا، شی مراد، شهمراد، دادین، میرین، میران، گدو، چاشک، هوبیار، ویدی، میرزا، لشکرهان، پتی محمد، کریمداد، پیرمحمد، جوانی ملک، بیبرگ، لادو.

همانطور که حتما متوجه شدید در لیست اسامی بلوچی، نام هایی به ریشه های عربی، فارسی و حتی کوردی هم به چشم می خورد. باید باز هم اشاره کنیم که بسیاری از نام ها در ایران مثل بسیاری از واژگان، ریشه مشترک، فارسی، کردی، لری، بلوچی و … دارند. این خود یکی از نشانه های نزدیکی اقوام مختلف در ایران عزیز است. این لیست به همت و پیشنهاد یکی از همراهان بلوچی عزیز، در اینستاگرام نام‌فارسی، آقای حمید، تهیه شده است. بعدتر نیز مورد بررسی دوستان دیگر بلوچ قرار گرفت. این اسامی بدون شک قسمتی از کلمات اصیل بلوچی هستند.

اسم هانل

هانل یعنی بزرگ زاده، خان زاده. بر اساس دیدگاه دوست عزیز بلوچ ما، آقای حسین، “هان” در بلوچی معادل خان و بزرگ است که جالب است در ترکی هم هان به همین معناست (چیزی که در اسامی ترکی چون آیهان نیز به چشم می خورد). هانل با تلفظ هانُل بر اساس دیدگاه ایشان اسم دخترانه و به معنی بزرگ زاده (اصیل) است. در برخی منابع هانل معادل هانی هم آمده است.

معنی اسم بالاچ

بالاچ یعنی با غیرت، غیور. اسم پسر بلوچی است.

معنی اسم بلوچی لالین

لالین را می توان دردانه، یکتا، تنها معنی کرد. دردانه از ترکیب در و دانه است و بعنی دانه ارزشمند.. به مجاز یعنی کمیاب، تک و با ارزش.

اسم های بلوچی
اسم بلوچی دختر پسر

دیگر اسامي بلوچي

نام های بلوچی به ترتیب حروف الفبا به همراه معنی:

اشکام ( اَش-کَ ام) یعنی: آرام و قرار
امبارک ( اَم-بَ‌ا‌ر‌ک ) یعنی: یکسانیت. برابری.
امبشک ( اَم-بُ‌ش‌ک) یعنی: همراه، رفیق، دوست، یار.
امل (اَ‌مُ‌ل) یعنی: خوش ‌چهره، دوست.
اجام (اَج‌ا‌م) یعنی: آرام.
اترار (اَ‌ت‌رَ‌ا‌ر) یعنی: آرام، هم چنین بی غم
ایشتم (اِ‌ی‌ش‌تُ‌م) یعنی: هوشمند، منطقی، باهوش.
بشکند (بِ‌ش‌کَ‌ن‌د) یعنی: تبسم، لبخند.
بالاچ (بَ‌ا‌لَ‌ا‌چ) یعنی: یک اسم تاریخی و قدیمی به معنی عزت، غیرت، غیرتمند و غیور.
بامری یعنی: خوش چهره. اسم یک قوم در بلوچ هم هست.
بامیگ (بَ‌ا‌مِ‌ی‌گ) یعنی: صبح، سحرگاه، صبحدم.
بائیان (بَ‌ا‌ء‌ی‌آ‌ن) یعنی: ممد، کمک، یاری. اسم نواب مکران نواب بائیان گیجکی.

بجار یعنی: سوغات، تحفه. اسم یکی ازمردان تاریخی بلوچ هم بوده است.
بشام (بَ‌ش‌شَ‌ا‌م) یعنی: برسات (باران)
بوسل (بُ‌و‌س‌ل) یعنی: بوسه.
بهتی (بَ‌ه‌تِ‌ی) یعنی: خوش قسمت.
بهرام : حیران، رام، نشان. از نام های ایرانی در منظومه شمسی است.
بیبگر (بِ‌ی‌بَ‌ر): اسم یکی از فامیلان میرچاکر و داستان عاشق شدن با دختر حاکم قندهار و دزدیدن او مشهور است.
بیگت (بِ‌ی‌گ‌ت) یعنی: بی گمان.
بیل (بِ‌ی‌ل) یعنی: زفیق، دوست، یار.
باول (بَ‌ا‌وَ‌ل) یعنی: بازو، کمک، مدد، یاری.
بیگل (بِ‌ی‌گ‌ل) یعنی: غمگین، ناراحت.

بودو (بُ‌و‌دُو) یعنی: هوشمند، خردمند.
بودان (بُ‌‌و‌دَ‌ان) یعنی: هوشمند.
بودین (بُ‌و‌دِ‌ی‌ن) یعنی: هوشمند.
بوهیر (بُ‌و‌ه‌ِ‌ی‌ر) یعنی: با اصل و نسب، اصیل، اشراف زاده، بزرگزاده. معادل نام مهنیا در فارسی.

پاکند (پَ‌ا‌کَ‌ن‌د) یعنی: یاقوت.
پنتین (پَ‌ن‌تِ‌ی‌ن) یعنی: نصیحت کننده.
پلرک (پُ‌ل‌رَ‌ک) یعنی: نرم، ناز.
تاجل (تَ‌ا‌جَ‌ل) یعنی: تاج.
تاهیر (تَ‌ا‌هِ‌ی‌ر) یعنی: قرار، آرام، سکون.
ترانگ (تْ‌رَ‌ا‌نَ‌ک) یعنی: یاد رفتگان، خیال، یاد و خاطره.
تهتال (تَ‌ه‌تَ‌ا‌ل) یعنی: یاد، خیال.
تگام (تَ‌گَ‌ا‌م) یعنی: تیزگام. گام زن.

جیهند یعنی گمان، اندازه
جمار (جَ‌م‌مَ‌ا‌ر) یعنی: ابد، همیشه.
چگرد: نام یک نوع درخت و اسم چند شهر در بلوچستان.
حانک یعنی بیوه سردار.
هانی به معنی شیرین و اسم معشوقه شیخ مرید. افسانه هانی و شیخ مرید.
حنگ (حِ‌ن‌گ) یعنی: جوان، خوش ‌چهره، زیباروی.
حداست (حُ‌دَا‌سَ‌هَ‌ت) یعنی: خداداد، داده خدا.

دراتون (دُرا‌تُ‌و‌ن) یعنی: خانم محترم.
درک (دُ‌ر‌رُک) یعنی: گوهر.
درناز: زیبای ارزشمند. در به معنی مروارید است و مجازا یعنی ارزشمند و ناز نیز یعنی مایه افتخار، مجازا زیبا.
دلپل (دِ‌ل‌پُ‌ل) یعنی: نرم دل.
دلجم: یقین، محکم.
دوستین یعنی: دوست داشتنی.
دودا ( دُودَا): اسم تاریخی و قدیمی بلوچی
دیمل (دِ‌ی‌م‌مَ‌ل) یعنی: واضح، روشن.
دربانک (دُر‌بَ‌ا‌نُ‌ک) یعنی: محترمه، عزیز، عزت.
درشان (دَر‌ش‌ا‌ن) یعنی: اظهار، ظاهر، بیان

راد (رَاد) یعنی: راست، صحیح، اعتبار، یقین، اعتماد. راد در فارسی یعنی جوانمرد و ترکیب های اسمی بسیاری برای نام پسر از واژه راد وجود دارد. اسم های پسرانه مثل رادین، رادوین، رادمهر و … از این دسته نام ها هستند.

رامین: اسم قدیمی بلوچی و طبق گفته ها اسم پسر میرگهرام لاشاری بوده است. رامین در فارسی نیز بسیار برای نامگذاری فرزند پسر استفاده شده است.

رگام (رَگَ‌ا‌م) یعنی: موسم، دور.
روهن (رُو‌هِ‌ن) و روهنا (رُ‌و‌هِ‌نَ‌ا) یعنی: روشن.رودین چندین معنی داره، بزرگ. معنی مثل رود، پویا و جاری و سرشار از زندگی نیز از آن قابل برداشت است.

زباد (زَ‌بَ‌ا‌د) یعنی: شخص خوش بو.
زرال گل (زَررَ‌ا‌ل‌گُ‌ل) یعنی: قیمتی و ارزشمند.
زهیر : از یاد رفتگان، از یاد رفته.

اسم های گراناز، دورناز و ملک ناز نیز از اسامی دخترانه بلوچی هستند و به معنی عزیز.

دوستان بلوچ زبان اگر پیشنهادات دیگری درباره نام های سیستان و بلوچستانی دارند حتما در قسمت نظرات بنویسند، در اسرع وقت به این فهرست اسم های بلوچی دختر و پسر اضافه می کنیم.

نام‌فارسی | مرجع تخصصی نام های زیبای ایرانی
از سال ۱۳۸۸

4.7/5 - (44 امتیاز)

123 نظر برای “اسامی بلوچی”

  1. نام اصیل بلوچی مثل کیچی بجار مزار چمل کهندل حبش شکر سندگل کریچ کینگی گمگذار یلان میردر

   0
   0
 1. سپاس از شما هر دو عزیز آقای علی خطیبی و جناب بامری گرامی.

  3
  0
 2. بعضی اسامی بشدت اشتباه نوشته شده اند. مثلا بائیان ک بهایی‌خان است و آشو درواقع عاشک ب ضم شین است ک مصغر عائشه است ک در اصل اسمی عربی و همنام یکی از زنان پیامبر اسلام می‌باشد .‌‌یا نوهان که‌ در اصل نوح‌خان است و در تلفظ سریع عوام الناس نوهان و نوحان تلفظ میشه، شایسته است بدانیم أغلب افراد ملت بلوچ حرف (خ) را ( ح ٫ ه) تلفظ میشود .

  3
  2
  1. ممنون از پیام شما. اما همانطور که نوشته ایم، این لیست به کمک دو نفر از هموطنان بلوچی که از همراهان وبسایت نام فارسی بوده اند تهیه شده است.
   باز هم سپاس از توضیحات شما.

   3
   0
 3. سلام، اسم پسر: میاداد، مَندا، سوبان
  اسم دختر: مُلوکان، ماهِکان

  0
  0
  1. دوستان با عرض پوزش ولی این اشتباه رایج بین ھم میهنامون رو باید اصلاح کنم بلوچی اسم زبان هست نه اسم قوم دقیقا مثل فارسی و بلوچ اسم قوم و بلوچستان اسم منطقه است نه سیستان، استان سیستان و بلوچستان که در قدیم بلوچستان و سیستان بود که بخاطر راحتی تلفظ تغییر دادن❤️

   0
   0
 4. براهَندگ: اسم زیبای بلوچی است که معنی خوش خنده میدهد

  0
  0
 5. سلام خسته نباشید اگه میشه اسم هایی و بزارید که اصن ریشه عربی نباشه توشون

  1
  0
  1. این لیست با همکاری عزیزان بلوچی تهیه شده و در متن بالا هم اشاره کرده ایم. اگر اسمی مدنظرتون هست می فرمودید بهتر بود.

   2
   0
 6. هیپتان و اَمیتان هم اسم (پسرانه) بلوچی ان؟ اکه اره معنی خاصی هم دارن؟ اخه خیلی وقت پیش شنیده بودم و هرچی میگردم جایی معنی خاصی براش پیدا نمیکنم.. به دلم نشسته و میخام اگه اسمن و دارای معنا هستن بکار ببرمشون

  0
  0
  1. هیبتان صحیح است به معنی بزرگ منش
   امیتان هم به معنی آرزوها ست

   0
   0
 7. سلام. اسم های دیگری مثل سنگین، لشکران، بلوچ، صیداملک، ضلفی، ضلفقار، تنگهی، لال ملک، حمل، سبزآلی و… رو هم لطفاً اضافه کنید

  0
  0
 8. با سلام و درود…لطفا در معنی اسم هانل تجدید نطر کنید…بنده با پیگیریهایی که در ثبت واحوال زاهدان انجام دادم،به این نتایج رسیدم
  هانل با قرائت ضمّه بر روی نون::هانول
  در فرهنگ بلوچی به جای حرف خ از حرف ه استفاده میکنن
  هان به معنای خان،بزرگ….
  هانل نامی دخترانه در فرهنگ بلوچ به معنای خان زاده
  در واقع آنچیزی که به معنای بیوه ی سردار می باشد اسم هانک میباشد
  هانک با قرائت فتحه برروی نون :::: هانَک
  باز هم خواهش میکنم جهت آگاهی و عدم اشتباه مراجعین به این سایت،در معنای هانل اصلاحات لازم را انجام دهید.

  1
  2
  1. درود بر شما. ممنون از پیامتون دوست گرامی و سپاس از دقت نظرتون
   به روی چشم.

   3
   0
 9. سلام. چرا توضیحات بنده رو راجع به نام هانل در سایتتون قرار ندادید؟

  0
  1
 10. بی تفاوتی شما به معانی درست اسامی ،گمراهی و تشویش مخاطبینتون رو باعث میشه….چرا این رویه رو اصلاح نمیکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  0
  1
  1. اگر معنی اسمی از نظرتون اشتباهه یا مشکل دیگری دارید مثل دیگر دوستان، واضح و با ادبیات مناسب تر بفرمایید، بررسی می کنیم و دیگر دوستان بلوچ اگر با شما موافق بودند اصلاحی لازم باشه انجام می پذیرد. این روال ۱۳ ساله وبسایت ما بوده.
   ضمنا این لیست نام ها به همراهی و درخواست دوستان بلوچ تهیه شده.

   2
   0
 11. بزرگوار ،هیچ مشکلی نیست،یک نقد ساده در پیام بنده دارای چه الفاظی بوده که شما میفرمایید که با ادبیات مناسب تر بیان کنم؟؟؟؟در پیام های دیگر دوستان هم آمده که معانی بعضی اسم ها اشتباه هست ولی شما با همکاری دوست عزیزی به نام حمید اصرار به عدم اصلاح این رویه دارید….به طور مثال بیوه ی سردار در بلوچی معنی اسم حانک هستش،چطور شما نام هانل و هانی رو به این معنی نسبت میدید؟؟؟؟متوجه ی این خطا میشید که میتونه همین تفسیر شما بر کسانی که این نام رو برای فرزندانشون گذاشتن چه اثرات مخربی داشته باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟کافی هستش با همکاری دوستانتون و لینک شدن با ثبت و احوال زاهدان در اصالت معانی به یک اشتراک نظری برسید…..البته اگر باز هم از نقد من با این شیوه ی نگارش مکدر نشده باشید.

  0
  2
  1. هر آنچه دیگر دوستان بیان داشته اند به دور از حواشی بوده و اصلاحاتی اگر لازم بوده، انجام شده
   شما هم به جای پرداختن به حواشی، از ابتدا نظرتون رو در مورد اسم حانک می فرمودید نه اینکه در مورد رویه و … ما رو متهم کنید.
   اکنون هم بدون پرداختن به حواشی و بدگویی، سه اسم رو از نظرتون معنی کنید به این صورت:
   حانک:
   هانی:
   هانل:
   تا دیگر دوستان بلوچ مراجعه کننده به سایت هم تایید نمایند صحبت شما رو.

   3
   0
   1. در ادامه باید سپاسگزار باشم که بدون اغماض پیامها رو ثبت و در رویت خوانندگان قرار میدید….ولی مگر در توضیحاتی که برای معانی اسامی قرار دادید ،جواب های مخاطبینتون رو ملاک عمل خودتون میزارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینطوری باشه که هر کسی با کمترین اطلاعات میتونه معانی رو تحریف کنه!!!!!!!چه به عمد چه غیر عمد…..دوست عزیز و گرامی و بی حاشیه،لطفا ،خواهشاً،حتماً در بیان و اظهاراتتون به منابع موثق مورد تایید ارگان های رسمی استناد کنید….من در مورد اسامی که گذاشتید ،نظر خودم را با استناد به اداره ی ثبت زاهدان به عنوان مرجع رسمی گزینش نام عنوان کردم…چه نام حانک و چه نام هانل……حانک به معنی بیوه ی سردار….هانل به معنی بزرگ زاد…خانزاد…هانی هم که کاملا مشهود و مشخص هستش که در عربی به چه معناست …در زبان پهلوی به چه معناست و در روایت های عاشقانه ی شیخ مرید…..حال با همه ی این تفاسیر از شما دعوت میکنم به جای جواب های خارج از بحث،کمی هم معقولانه ودر چهارچوب اسناد و مدارک قانونی به شرح و توصیف اسامی بپردازید…وظیفه ی خطیری که به عنوان گرداننده ی این سایت بر دوش شماست،میتونه با کاهلی و سستی باعث رنجش فردی در جامعه به دلیل توضیحات اشتباهتون در معانی اسم ها بشود….پیروز و پایدار باشید

    0
    1
   2. باز هم بحث های بی مورد و حاشیه…
    دوست عزیز و گرامی، خیر به ثبت احوال زاهدان دسترسی نداریم، اگر داشتیم چند سال قبل می پرسیدیم نه منتظر شما باشیم. ضمن اینکه متاسفانه اطلاعات ثبت احوال هیچگاه به روز نبوده.
    شما که به ظاهر انقدر یک اسم برایتان مهم هست و احساس خطر کردید، به ثبت احوال زاهدان مراجعه کنید و پیگیری بفرمایید اسم مورد نظرتان را در وبسایت ثبت احوال وارد کنند و معنی نمایند.
    چون اصلا در وبسایت شان که شما منبعتان هست، این اسم ها وجود ندارند چه برسد معنی شده باشند.
    زمانی که در وبسایت شان قرار گرفت کوتاه و بدون حاشیه همینجا پیام دهید، بررسی می کنیم. در غیر اینصورت دیگر پاسخی برای شما نخواهیم داشت.

    3
    0
 12. درود و سپاس از این لیست زیبا و پیگیری های شما در قبل فرهنگ همه جای ایران زمین

  3
  0
 13. الان که پیامها رو میخونم دیدم دوستی راجع به نام هانل توضیحاتی دادند….شما حتی به اون توضیحات هم توجه نکردید و در ذیل پیامشون دوباره شروع به تفسیر اشتباه کردید….تا وقتی این موضوع اسامی حانک….هانی…و هانل رو اصلاح نکنید…بنده به شما پیام میدم….ور اینستاگرامتون هم این موضوع رو با دیگر مخاطبینتون به اشتراک میزارم…البته اگر به آزادی اندیشه باور داشته باشید و پیامهای بنده رو حذف نکنید.

  0
  2
  1. کلا به نظر میاد از جای دیگر عصبانی هستید و این عصبانیت چشمانتان رو بسته.
   ویرایشی که دوست دیگر هم خواسته بود همان زمان انجام شده بود.

   2
   0
   1. جالبه شما همونی که خواست رو گذاشتید باز داره اینجوری حرف میزنه!

    1
    0
 14. درود و صد درود و سپاس از گرداوری این اسامی
  سیستان از سرزمین های باستانی خاورمیانه است

  3
  0

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.