Baluchi name

اسامی بلوچی

اسم های بلوچی دختر پسر

اسامی مرسوم در سیستان و بلوچستان Baluchi names

اسم بلوچی دختر

اسامی دخترانه بلوچی عبارت اند از:

ایران ملک، بیگم، ماهو، ریحان، گل پری، مه پری، گنجی، گل بانو، گل دِرّ، دولُک، نوری، زیرّگ، پورچینک، پترونک، گران ملک، سنجران ملک، هیران، آهوگ، آشو، تاجکی، ماهَل، مگیر، لالین، سلطان ملک، مدو، هانی، گُلی، گَلی، غمناز، سنّاز، گراناز، ملک ناز، درناز، زرناز، سدو، سازین، گونجت، کلمپُر، شاه خاتون، کاتل، پَوران گیشو، پَتِرک، گرامُزگ، ماهان، زرّی، مَلّی، سنگین، روزان، روزَل، خداخیر، شرَپ ناز، شهری، روزی، کپوت، ماهی، روزان ملک، ماه ملک، شِمشُک، صدگنج، مه گنج، شه بی بی، مهر بی بی، روز بی بی، مه بی بی، صاحب خاتون. لازم به ذکر است اسم های هانی و ماهان، در حال حاضر بعنوان اسم پسرانه مورد تایید ثبت احوال هستند. یا مثلا آشو که شباهت زیادی با نام اشو (زردشت) دارد که اسم اوستایی است.

اسم بلوچی پسر

اسامی پسرانه بلوچی عبارت اند از:

دل وش، هامین، وش دل، کهور، هنگور، اعید، بالاچ، میرو، کمبر، صیدو، دوستین، آدو، آدینگ، دُرهان، دریهان، گمین، کیها، جییند، کریچ، شاهو، مسکین، شینزگ، تکو، رودین، دُرگوش، دلگوش، شهدوست، شحنه، دگاری، سَنَت، نکبهت، رگام، جنجال، زابد، داخدا، لشکری، سنجر، شهبینک، شهسوار، شهداد، شه دُرّ، درّک، میر بینک، ملک بینک، گل بینک، سیه مار، نُهود، دادُل، ولی محمد، گنگزار، درّا، شی مراد، شهمراد، دادین، میرین، میران، گدو، چاشک، هوبیار، ویدی، میرزا، لشکرهان، پتی محمد، کریمداد، پیرمحمد، جوانی ملک، بیبرگ، لادو.

همانطور که حتما متوجه شدید در لیست اسامی بلوچی، نام هایی به ریشه های عربی، فارسی و حتی کوردی هم به چشم می خورد. باید باز هم اشاره کنیم که بسیاری از نام ها در ایران مثل بسیاری از واژگان، ریشه مشترک، فارسی، کردی، لری، بلوچی و … دارند. این خود یکی از نشانه های نزدیکی اقوام مختلف در ایران عزیز است. این لیست به همت و پیشنهاد یکی از همراهان بلوچی عزیز، در اینستاگرام نام‌فارسی، آقای حمید، تهیه شده است. بعدتر نیز مورد بررسی دوستان دیگر بلوچ قرار گرفت. این اسامی بدون شک قسمتی از کلمات اصیل بلوچی هستند.

اسم هانل

هانل یعنی بزرگ زاده، خان زاده. بر اساس دیدگاه دوست عزیز بلوچ ما، آقای حسین، “هان” در بلوچی معادل خان و بزرگ است که جالب است در ترکی هم هان به همین معناست (چیزی که در اسامی ترکی چون آیهان نیز به چشم می خورد). هانل با تلفظ هانُل بر اساس دیدگاه ایشان اسم دخترانه و به معنی بزرگ زاده (اصیل) است. در برخی منابع هانل معادل هانی هم آمده است.

معنی اسم بالاچ

بالاچ یعنی با غیرت، غیور. اسم پسر بلوچی است.

معنی اسم بلوچی لالین

لالین را می توان دردانه، یکتا، تنها معنی کرد. دردانه از ترکیب در و دانه است و بعنی دانه ارزشمند.. به مجاز یعنی کمیاب، تک و با ارزش.

اسم های بلوچی
اسم بلوچی دختر پسر

دیگر اسامي بلوچي

نام های بلوچی به ترتیب حروف الفبا به همراه معنی:

اشکام ( اَش-کَ ام) یعنی: آرام و قرار
امبارک ( اَم-بَ‌ا‌ر‌ک ) یعنی: یکسانیت. برابری.
امبشک ( اَم-بُ‌ش‌ک) یعنی: همراه، رفیق، دوست، یار.
امل (اَ‌مُ‌ل) یعنی: خوش ‌چهره، دوست.
اجام (اَج‌ا‌م) یعنی: آرام.
اترار (اَ‌ت‌رَ‌ا‌ر) یعنی: آرام، هم چنین بی غم
ایشتم (اِ‌ی‌ش‌تُ‌م) یعنی: هوشمند، منطقی، باهوش.
بشکند (بِ‌ش‌کَ‌ن‌د) یعنی: تبسم، لبخند.
بالاچ (بَ‌ا‌لَ‌ا‌چ) یعنی: یک اسم تاریخی و قدیمی به معنی عزت، غیرت، غیرتمند و غیور.
بامری یعنی: خوش چهره. اسم یک قوم در بلوچ هم هست.
بامیگ (بَ‌ا‌مِ‌ی‌گ) یعنی: صبح، سحرگاه، صبحدم.
بائیان (بَ‌ا‌ء‌ی‌آ‌ن) یعنی: ممد، کمک، یاری. اسم نواب مکران نواب بائیان گیجکی.

بجار یعنی: سوغات، تحفه. اسم یکی ازمردان تاریخی بلوچ هم بوده است.
بشام (بَ‌ش‌شَ‌ا‌م) یعنی: برسات (باران)
بوسل (بُ‌و‌س‌ل) یعنی: بوسه.
بهتی (بَ‌ه‌تِ‌ی) یعنی: خوش قسمت.
بهرام : حیران، رام، نشان. از نام های ایرانی در منظومه شمسی است.
بیبگر (بِ‌ی‌بَ‌ر): اسم یکی از فامیلان میرچاکر و داستان عاشق شدن با دختر حاکم قندهار و دزدیدن او مشهور است.
بیگت (بِ‌ی‌گ‌ت) یعنی: بی گمان.
بیل (بِ‌ی‌ل) یعنی: زفیق، دوست، یار.
باول (بَ‌ا‌وَ‌ل) یعنی: بازو، کمک، مدد، یاری.
بیگل (بِ‌ی‌گ‌ل) یعنی: غمگین، ناراحت.

بودو (بُ‌و‌دُو) یعنی: هوشمند، خردمند.
بودان (بُ‌‌و‌دَ‌ان) یعنی: هوشمند.
بودین (بُ‌و‌دِ‌ی‌ن) یعنی: هوشمند.
بوهیر (بُ‌و‌ه‌ِ‌ی‌ر) یعنی: با اصل و نسب، اصیل، اشراف زاده، بزرگزاده. معادل نام مهنیا در فارسی.

پاکند (پَ‌ا‌کَ‌ن‌د) یعنی: یاقوت.
پنتین (پَ‌ن‌تِ‌ی‌ن) یعنی: نصیحت کننده.
پلرک (پُ‌ل‌رَ‌ک) یعنی: نرم، ناز.
تاجل (تَ‌ا‌جَ‌ل) یعنی: تاج.
تاهیر (تَ‌ا‌هِ‌ی‌ر) یعنی: قرار، آرام، سکون.
ترانگ (تْ‌رَ‌ا‌نَ‌ک) یعنی: یاد رفتگان، خیال، یاد و خاطره.
تهتال (تَ‌ه‌تَ‌ا‌ل) یعنی: یاد، خیال.
تگام (تَ‌گَ‌ا‌م) یعنی: تیزگام. گام زن.

جیهند یعنی گمان، اندازه
جمار (جَ‌م‌مَ‌ا‌ر) یعنی: ابد، همیشه.
چگرد: نام یک نوع درخت و اسم چند شهر در بلوچستان.
حانک یعنی بیوه سردار.
هانی به معنی شیرین و اسم معشوقه شیخ مرید. افسانه هانی و شیخ مرید.
حنگ (حِ‌ن‌گ) یعنی: جوان، خوش ‌چهره، زیباروی.
حداست (حُ‌دَا‌سَ‌هَ‌ت) یعنی: خداداد، داده خدا.

دراتون (دُرا‌تُ‌و‌ن) یعنی: خانم محترم.
درک (دُ‌ر‌رُک) یعنی: گوهر.
درناز: زیبای ارزشمند. در به معنی مروارید است و مجازا یعنی ارزشمند و ناز نیز یعنی مایه افتخار، مجازا زیبا.
دلپل (دِ‌ل‌پُ‌ل) یعنی: نرم دل.
دلجم: یقین، محکم.
دوستین یعنی: دوست داشتنی.
دودا ( دُودَا): اسم تاریخی و قدیمی بلوچی
دیمل (دِ‌ی‌م‌مَ‌ل) یعنی: واضح، روشن.
دربانک (دُر‌بَ‌ا‌نُ‌ک) یعنی: محترمه، عزیز، عزت.
درشان (دَر‌ش‌ا‌ن) یعنی: اظهار، ظاهر، بیان

راد (رَاد) یعنی: راست، صحیح، اعتبار، یقین، اعتماد. راد در فارسی یعنی جوانمرد و ترکیب های اسمی بسیاری برای نام پسر از واژه راد وجود دارد. اسم های پسرانه مثل رادین، رادوین، رادمهر و … از این دسته نام ها هستند.

رامین: اسم قدیمی بلوچی و طبق گفته ها اسم پسر میرگهرام لاشاری بوده است. رامین در فارسی نیز بسیار برای نامگذاری فرزند پسر استفاده شده است.

رگام (رَگَ‌ا‌م) یعنی: موسم، دور.
روهن (رُو‌هِ‌ن) و روهنا (رُ‌و‌هِ‌نَ‌ا) یعنی: روشن.رودین چندین معنی داره، بزرگ. معنی مثل رود، پویا و جاری و سرشار از زندگی نیز از آن قابل برداشت است.

زباد (زَ‌بَ‌ا‌د) یعنی: شخص خوش بو.
زرال گل (زَررَ‌ا‌ل‌گُ‌ل) یعنی: قیمتی و ارزشمند.
زهیر : از یاد رفتگان، از یاد رفته.

اسم های گراناز، دورناز و ملک ناز نیز از اسامی دخترانه بلوچی هستند و به معنی عزیز.

دوستان بلوچ زبان اگر پیشنهادات دیگری درباره نام های سیستان و بلوچستانی دارند حتما در قسمت نظرات بنویسند، در اسرع وقت به این فهرست اسم های بلوچی دختر و پسر اضافه می کنیم.

نام‌فارسی | مرجع تخصصی نام های زیبای ایرانی
از سال ۱۳۸۸

4.7/5 - (44 امتیاز)

120 نظر برای “اسامی بلوچی”

 1. سپاسگزارم از اسامی بلوچی
  زنده باد سیستان و بلوچستان مظلوم و با غیرت

  75
  3
  1. من خیلی از این اسم هارو که سرچ میکنم یا نوشته ریشه فارسی یا عربی یا … . کاش مردم شجاع و فوق العاده سیستان و بلوچستان هم یک روزی صدا داشته باشن و بیان بهمون بگن اسمای اصیل شون رو. من خودم کرد هستم ولی خیلی دوست دارم اسم یکی از بچه هامو حتما از اسم های قشنگ مردم عزیز بلوچم بذارم :)

   103
   3
   1. سلام داداش با افتخار میگم بلوچم
    اسم بلوچی میخای رو یکی از دخترت بزاری اسم دختر است ذاکره اونیسا اگه اسم خیلی خیلی قدیمی می خوای براری شمس خاتون لال بی بی مه بی بی دُروک سازین ناز خاتون و اسم پسر بلوچ جدید مسلم محمد امیر حمزه سام_مهریار سلام گلاب عمران و اسم قدیمی بلوچ سکندر مولابخش البخش نیکبخت دُرجمال رحمت بلوچ دُرمحمد_کریم بخش واحد
    وسلام برادر عزیزم

    30
    12
   2. میشه خواهش کنم تلفظ اسم هانل رو بنویسید ممون

    21
    3
   3. ممنون از این سایت که اسامی بلوچی رو قرار داده. سال ها پیش اسم خواهر زاده عزیزم رو از همین سایت نام فارسی انتخاب کردیم.

    18
    1
   4. با درود. از بابت اسامی زیبای بلوچی از سایت خوب نام فارسی تشکر می کنم. اولین منبعی بودید که اسامی رو در قالب منظم معرفی کردید.

    13
    0
   5. خدا به شما عمر بده دوست عزیز خوشحالیم که هموطنی مثل شما داریم

    8
    0
   6. اکثر این اسم ها بلوچی هستند و اگر سرچ کردید و نوشته ریشه عربی دارند دروغه چون کل فرهنگ و تاریخ و تمدن بلوچ مصادره شد هست

    15
    0
   7. سلام اسم بلوچی پسرونه اسا ارسان نوهان زادین جیهند بالاچ هامین اسم دخترانه ماهگل هانل هیران هانی سازین روزان

    3
    0
   8. سپاس گزارم از اسامی بلوچی
    زنده باد سیستان و بلوچستان مظلوم و با غیرت

    1
    0
   1. چه متناقض نما هس
    حرفت عالیه ولی اسم های قشنگ نداره

    16
    3
   2. دیکتاتور نمیگذاره اسم قشنگی که دلمون میخواد روی فرزندمون بگذاریم، هر چیزی در محل خودش قشنگه،سامر منو یاد گوساله پرستی بنی اسراییل میندازه، اما اجازه به خودم نمیدم توهین کنم، هرکسی هر چی عشقشه انجام بده تا زمانیکه توهین یا تحدید نباشه

    16
    0
   3. اسم پسر بلوچی به نظرتون کدوم قشنگ تره؟ من تهرانی هستم، اما میخوام به افتخار بلوچ های با غیرت اسم پسرم رو بلوچی بذارم

    17
    0
   4. اسم بلوچی دختر: زیبا خنسا مهجان گلجان دُربخت
    اسم پسر بلوچی: یحیی ذکریا جبار قهار مالک جلال

    6
    6
   5. از نظر کسی که بلوچ نیست شاید این اسم ها قشنگ نباشن وای هیچ بلوچی پیدا نمیشه بگه که این اسم ها رو قشنگ ندونه.
    احتمالا شما فقط وزن و در نظر میگیرید ولی معنی رو بیخیالید

    7
    0
   6. خخخخخخخ خیلی هم قشنگه من خودم بلوچ هستم

    1
    0
   1. اسم حلما دخترونه جدید عربی هس خیلی هم قشنگن بنظرم

    0
    0
   1. بلوچ از زمان حضرت نوح ع است تا الآن هم استوار بوده و خواهد بود و فرهنگ او تا الآن هم استوار هستند و زنده باد مزارین بلوچستان

    3
    0
 2. من بلوچم و افتخار می‌کنم به بلوچ بودن… این اسم های بلوچی قشنگ دلم رو برد. از بین اسامی دختر، ماهو و لالین حسابی به دلم نشست. الان فهمیدم اسم های پرطرفدار مثل شاهو و رامین هم اسم بلوچی‌اند.

  18
  0
  1. سلام. تلفظ اسم هانل، ها + ن با فتحه و لام با ساکن که می شود ها‌نَل

   3
   1
  2. خوب معلومه دیگه گلم باید افتخار کنی بلوچ بودن خودش ارزوی خیلی هاست…….

   7
   0
  3. اسم های بلوچی
   اسم پسر: هامین به معنای گرمابخش ، تابستان ، فصل برداشت خرما
   اسم دختر: هانی به معنای عزیز ، برگرفته از داستان اساطیری عشق هانی و شی مرید

   3
   0
   1. سلام اسامی بلوچی خیلی قشنگی گذاشتن ولی کاش معنی اسم ها رو هم کنارشون می نوشتین

    2
    0
 3. در مملکتی که همه چیزش فرمایشیه اجازه نداری اسم چند جد قبلت رو روی فرزندت بگذاری، اشکانیان بلوچ بودند برای همینه ریشه ی فارسی و بلوچی به هم امیخته، صفاریان، تالپور،اولین ساکنان این فلات مستاجر شدند و مهاجران تعیین میکنند چه اسمی بر فرزندانمون بگذاریم.

  14
  0
 4. “خدانور” فرزند “عیسی” و “صنبور” اسطوره ی ایرانی از بلوچستان

  18
  1
  1. بلوچستان همیشه به یاد خدا نور هست
   چه معصومانه و مظلومانه شهید شد

   10
   1
 5. ممنون از سایت خوب تون مهم تر از همه برخلاف ۹۹ درصد سایت های دیگر ایرانی وقتی واردش میشیم تبلیغ فیلم های سلریتی ها یا تبلیغ های زرد و کلاهبرداری پولدار شوید و … نداره.
  و تشکر ویژه از اسم های بلوچی دختر و پسر.

  2
  0
 6. اسم بلوچی جیهند ب معنی زندگی
  جیهند یکی از اسطوره های بلوچستان بوده

  3
  0
 7. سلام چند اسم دیگه به نظرم به اسامی تون اضافه کنین اسمهای مردانه بلوچی مثل لَواری، خَزين الله…. پَکیر، مَزار‌

  1
  0
 8. مثلاً اسم پسرونه ماجد یا‌ صر‌امان‌ کمال‌ سمیر‌‌ محمد حمل‌ نعمان‌‌ صابر‌ حنبل‌ جابر‌‌ جابد‌ پرویز‌ عمران‌ ادریس‌‌ سَود سعید سجاد‌ جنید حفیظ معبوب‌ مصدق‌ سلمان‌ صدیق‌ جاسم‌ میرزا‌ اَرشد اسم دخترونه‌ ساجده‌‌ صابره‌ ساحره‌ سما‌ ٕ‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌اسما فاطمه‌ فائزه‌ بسمه‌ مها‌ طاهره‌ نجمه‌ نایله‌ عالمه‌ صدرا سَوده‌ سعیده‌‌ پروین‌‌ زرگل‌ نوری‌ انا‌ ماریا‌ سلیمه‌ سولماز‌ نادیا‌ سادیا‌ تمنا‌ طهورا‌ نازگل‌ آمنه‌ زینت معصوم بهناز بوشرا نعیمه‌ آسیه‌ فریده‌‌ جمیله‌ ندا‌ ستون‌‌ کژور سمینه‌ آمینه‌ هاجره‌ رکسانه‌ رقیه‌ حمیرا‌ صدیقه‌ صفیه‌ وخیده‌

  1
  0
 9. اسم بلوچی پسر شبیر زرین‌ اُنیس‌ صمد‌ دلامراد‌‌ ابوبکر‌
  اسم بلوچی دخترونه‌ زهیره‌ سکینه‌ شکیله‌ نازی‌خیر‌ نسا‌ صبرا‌ پریخاتون‌

  1
  0
 10. من خودم بلوچم و افتخار میکنم که بلوچم من عاشق اسم های بلوچی هستم

  0
  0
 11. اسم های بلوچی زیبا: بایناز ، درناز، گراناز، مهناز، شهناز، دُربخت، عزیز بخت، دِرَنی، پورچینک، صداپ، بی بی گل، گل بی بی
  شدت (نام پسرانه)
  مِهلَب، بالاچ، بوری، تاج محمد، شمشک، دُری و دُرگوش

  0
  0
 12. کسی می دونه معنی اسم حَمَّل و جیهند یعنی چی؟
  هرجا میگردم معنیش رو پیدا نمیکنم

  0
  0
 13. اسم بلوچی تامی بلوچیوه واکی ناکوزرک میررند وشین جوابیه دا

  0
  0
 14. سلام لطفا اسم بلوچی دخترونه شَدری رو اضافه کنید

  0
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.