اسم آرسام

معنی اسم آرسام

نام آرسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم آرسام در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آرسام اسم پسرانه فارسی است. یک اسم پسر ۵ حرفی، نامی خوش آواست. به سبب وجود آوای “آ” در دو هجای آن؛ اسم آرسام چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

معنی دقیق اسم آرسام و توضیحات تکمیلی درباره آرسام را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید