اسامی مذهبی دخترانه

اسم مذهبی دختر

اسامی مذهبی دختر

بنا به درخواست خیلی از دوستان عزیز

در این قسمت اسم های مذهبی دخترانه که ریشه عربی دارند را قرار می دهیم. بعضی از این نام ها اسامی معصومین هستند و برخی دیگر از القاب معصومین. خیلی از اسم ها نیز در قرآن آمده اند و به قولی اسامی قرآنی دخترانه هستند.

اسم مذهبی جدید

خیلی از دوستان و همراهان نام فارسی درخواست اسم مذهبی جدید دارند. البته منظور ایشان نام های مذهبی خاص تر است که فراوانی کمتری دارند و کمتر برای نامگذاری انتخاب شده اند. چرا که اسم جدید تولید نشده است!

در ادامه لیست نام های مذهبی دخترانه را مشاهده می نمایید:

بیشتر بخوانید