آوین

معنی اسم آوین

معنی نام آوین

معنی و ریشه دقیق اسم آوین

همانطور که در قسمت اسم های دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آوین یک اسم دختر ایرانی اصیل و خاص با فراوانی خیلی کم است. نام آوین چون سال ها برای نامگذاری استفاده نشده امروز یک اسم دختر جدید از نظر خیلی پدر مادرها محسوب می شود.

آوین
اسم آوین

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آوین را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید