اسم دختر با ف

نام دختر با ف

اسم دختر فارسی با حرف ف

شامل اسم های دخترانه اصیل فارسی با حرف ف

اسم دختر با ف
اسم دخترانه با ف

اسم دخترانه فارسی با ف

برای دوستانی که به دنبال اسم با ف برای فرزند دختر خود هستند. اسم های پارسی زیبایی از حرف ف وجود دارند که می توانند برای انتخاب اسم دختر استفاده شوند. در زیر فهرست نام های فارسی دخترانه با ف با معنی قرار گرفته اند و در صفحه بعدی نام های دخترانه با ف با ریشه های دیگر لیست شده اند.

ردیف اسم فارسی معنی نام
۱فاتن  فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می کند.
۲فارا  نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.
۳فاسیروس  نام دختر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی
۴فام گل  به رنگ گل
۵فانیذ  قند، شکر
۶فایدیم  به معنای گل نیلوفر است، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی
۷فرآذر  شکوه آتش
۸فراچهر  مرکب از فرا (بالاتر) + چهر (صورت) = آنکه صورتی زیباتر از دیگران دارد.
۹فرارنگ  فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
۱۰فرازنده  بالابرنده و افرازنده
۱۱فرانک  پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
۱۲فرانه  فرانک
۱۳فربو  مرکب از فر (شکوه) + بو = بو و عطر شکوه و منزلت
۱۴فرپرک  شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می نامند.
۱۵فرتوک  پرستو
۱۶فرجهان  شکوه دنیا
۱۷فرخ بانو  بانوی بزرگوار و فرخنده
۱۸فرخ بخش  بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتاد و هشت یزگردی می زیسته است.
۱۹فرخ تاج  فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاج
۲۰فرخ چهر  دارای چهره فرخنده و مبارک
۲۱فرخ ماه  ماه خجسته و مبارک
۲۲فرخ ناز  مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)
۲۳فرخروز  نام یکی از الحان باربد
۲۴فرخنده  مبارک، میمون، خجسته، آنکه یا آنچه وجودش سبب شاده و آرامش است.
۲۵فرخنده چهر  دارای چهره مبارک و خجسته
۲۶فردخت  مرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر)
۲۷فردوس  معرب از فارسی، پردیس بهشت
۲۸فردیس  پردیس = بهشت
۲۹فرزان دخت  دختر فرزانه و دانا
۳۰فرزانه  خردمند، دانا
۳۱فرستو  پرستو
۳۲فرشته  موجودی آسمانی، عاقل و برتر از انسان، مَلک
۳۳فرشیده  فر+ شیده = نور آفتاب، شکوه آفتاب
۳۴فرغانه  نام شهری در ترکستان قدیم
۳۵فرگل  دارای شکوه و زیبایی گل
۳۶فرمهر  کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر
۳۷فرناز  دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
۳۸فرنگار  دارای نقش و نگار، با شکوه و زیبا
۳۹فرنگیز  فرنگیس
۴۰فرنگیس  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی
۴۱فرنواز  مرکب از فر (شکوه) + نواز (ریشه نواختن)
۴۲فرنوشا  شکوه و عظمت ابدی
۴۳فرنیا  اصیل، دارنده اصل و نسب
۴۴فرنیان  پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست.
۴۵فروردین  نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۴۶فروز  تابش و روشنی و فروغ
۴۷فروزا  تابان، درخشان
۴۸فروزاتون  فروز (فارسی) + خاتون (فارسی) بانوی روشنایی
۴۹فروزان  شعله ور، روشن، مشتعل، درخشنده
۵۰فروزجهان  روشنایی جهان
۵۱فروزنده  روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده
۵۲فروزینه  آتش زنه، چخماق
۵۳فروشنک  نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی
۵۴فروغ  روشنی که از آتش، پرتو، خورشید و دیگر منابع نورانی می تابد، شعله آتش
۵۵فروغ بانو  بانوی روشنایی
۵۶فروغ دخت  دختر روشنایی
۵۷فروهنده  نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است.
۵۸فره وش  مرکب از فره (شکوه) + وش (پسوند شباهت)، شکوهمند
۵۹فرهور  دارای شکوه و جلالی چون خورشید
۶۰فریار  دارنده شکوه و جلال
۶۱فریال  دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
۶۲فریانه  نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی
۶۳فریبا  بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند
۶۴فریدخت  دختر زیبا و محبوب نام های اصیل پارسی
۶۵فریر  گیاهی خوشبو
۶۶فریرخ  زیبارخ
۶۷فریرو  دارای چهره زیبا و با شکوه
۶۸فریسا  پریسا، زیبا چون پری
۶۹فریشا  = فریسا = پریسا، دختری که چون پری زیباست.
۷۰فریما  زیبا و دوست داشتنی
۷۱فوژان  بانگ بزرگ، فریاد عظیم
۷۲فولاد  پولاد، نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
۷۳فیروزخاتون  بانوی پیروز
۷۴فیروزه  پیروزه، نام سنگی قیمتی که به رنگ آبی یا سبز می باشد.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ف

نام دختر با ف
اسم دختر با ف