اسم دخترانه با و

نام دختر با و

اسم دختر فارسی با حرف و

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف و

اسم دخترانه با حرف و
اسم دختر با و
ردیفنام فارسی معنی اسم
۱وانیا  هدیه با شکوه خداوند
۲ودابه کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندو ها که به زبان سانسکریت نوشته شده است. این چهار کتاب عبارت اند از ریگ، یاجو، ساما، آتاروان. این مجموعه کتاب در زمان اورنگ گورکانی به فارسی ترجمه شده است.
۳ورتاج  گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد.
۴ورجا  بلندمرتبه، ارجمند
۵وردآفرید  آفریده گل
۶وردآور  مرکب از ورد (گل) + آور(آورنده) نام دختر پارسی
۷ونوشه  در گویش مازندران گل بنفشه
۸وه آفرید  (وه = خوب) آفریده خوب
۹وه آفرین  آفریننده خوب یا آفریننده خوبی
۱۰وه نوش بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
۱۱وهان جمع خوبان، بهان (وه = خوب). به نوعی معادل اسم ویهان است. وهان در حال حاضر برای اسم دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.
۱۲وهرو  خوبروی
۱۳ویدا  آشکار و هویدا. اما حتما بررسی دقیقی اسم ویدا را ببینید: ویدا
۱۴ویرونام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین.
۱۵ویستا  دانش و فرهنگ.
۱۶ویشکا  نام روستایی نزدیک رشت.
۱۷وینا رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار. علاوه بر این وینا معادل بینا هست.بینا. از ریشه‌ «وین» /vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» و در زند «ویتن» /vitan/ به آرش دیدن. (از فرهنگ پاشنگ)؛ همچنین در كردی، wenā به معنی شناخت و شناسایی است که مشابه معنی فارسی آن “بینا” هم هست.
۱۸ویوگ عروس نامهای اصیل ایرانی
۱۹ویونا  نام روستایی نزدیک شهر کاشان.
نام‌فارسی ❤️ مرجع تحصی نامها : www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با و

اسم دخترانه با و
اسم دختر با و