نام دختر با ژ

اسم دختر فارسی با حرف ژ

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ژ

اسم دختر با ژ
اسم با ژ
ردیفاسم فارسی معنی نام
۱ژاله  قطره باران که روی برگ گیاهان می نشیند، شبنم.
۲ژامک  اسم باستانی به معنی آینه
۳ژانیا  از نامهای باستانی
۴ژاوا جاوه، نام قسمتی از اقیانوس هند که میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو قرار گرفته.
۵ژاییژ  شراره آتش
۶ژرفا  عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
۷ژرفی  = ژرفا، عمق
۸ژرفین  عمیق، دارای عمق زیاد
۹ژون  بت، صنم
۱۰ژیژیس  اسم ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی اسم دختر فارسی
۱۱ژیلا  ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ژ