اسم دختر با ج

لیست نام دختر ایرانی با حرف ج

فهرست کامل اسامی دخترانه با حرف جیم. نام های ایرانی رایج در ایران که لزوما ریشه فارسی ندارند. اسم های دختر با “ج” که ریشه کردی، عربی یا گیلکی دارند. اسم دختر فارسی با ج در صفحه قبلی قرار گرفته اند.

اسم دخترانه با جیم Girl’s name with J

ردیفاسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱جانامکردی ضمیر دستوری (نگارش کردی: جێناو)
۲جلوهعربی   حالت دلپذیر در کسی یا چیزی، زیبایی، نما، ظاهر جذب کننده، نمایان شدن، آشکار کردن
۳جمیلهعربی  زیبا، زن زیبا
۴جنانعربی   بهشت
۵جنتاسم عربی  بهشت، باغ، پردیس
۶جواهرعربی   جمع جوهر، سنگ گران بها مثل یاقوت یا زمرد اسامی اصیل
۷جیرانمغولی  آهو
۸جیلانام گیلکی   = ژیلا، ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ج