Boy names with J

نام پسر با ج

نام پسر ایرانی با حرف جیم

لیست کامل اسامی پسر با ج. صفحه بعدی را نیز ببینید.

ردیف اسم پسر ریشه نام معنی اسم
۱ جابر اوستایی، پهلوی تسکین دهنده، آرامش بخش،تسلی دهنده، از نام های حضرت حق، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق (ع).
۲ جادی یونانی طلب کننده بخشش، خواهنده عطا.
۳ جارالل اوستایی، پهلوی لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت و علوم بلاغی بود.
۴ جاسم اسم عبری شکل عامیانه اسم قاسم است.
۵ جالینوس عبری نام پزشکی یونانی.
۶ جاماسب فارسی جاماسپ، از شخصیت های شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی.
۷ جاماسپ فارسی معادل جاماسب است که در بالا اشاره شد، از شخصیتهای کتاب شاهنامه فردوسی هم هست.
۸ جامشید فارسی جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی.
۹ جان افروز فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین.
۱۰ جان افزا فارسی حیات بخش، زندگی بخش، او که وجودش سبب طولانی شدن عمر است.
۱۱ جان بخشان فارسی اسم پسرانه به معنی جان بخش.
۱۲ جان محمد عربی ترکی جان (روان) + محمد (ستوده شده)
۱۳ جان مهر فارسی = جانمهر یعنی مهربان جان، مجازا مهربان دوست داشتنی.
۱۴ جانعلی عربی جان ( بلند مرتبه) + علی (عربی).
۱۵ جانلی فارسی ترکی جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده.
۱۶ جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی.
۱۷ جانوشیار معادل جانوسیار.
۱۸ جانی عربی جاندار.
۱۹ جهانیار فارسی آنکه جهان یار اوست. مجازا قدرتمند.
۲۰ جاهد عربی کوشا، ساعی.
۲۱ جاوید فارسی همیشگی، ابدی، جاویدان.
۲۲ جبار عربی، فارسی نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت.
۲۳ جندل فارسی، ترکی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی.
۲۴ جنید عربی نام عارفی معروف در قرن سوم هجری.
۲۵ جواد عربی بخشنده، از نام های خداوند، لقب امام نهم شیعیان.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

نام پسر فارسی با ج

اسم پسر با حرف ج
اسم پسر ایرانی با ج
Girl name with J

نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

لیست کامل اسم دخترانه فارسی با ج. شامل نام هایی پارسی که با حرف جیم شروع می شوند. توجه کنید اسامی دخترانه ایرانی با ج با سایر ریشه ها نیز در انتهای این جدول قابل دسترسی هستند. در لیست این پست، نام های جانا و جانان در دهه اخیر جز محبوب ترین اسم های دخترانه بودند و هستند.

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ جاسمین  = یاسمین (یاسمن). گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز.
۲ جان نواز   آرامش دهنده جان، نوازشگر جان، نوازش کننده جان، آرام جان، آنکه وجودش موجب آرامش روح و روان است، محبوب نام فارسی
۳ جان‌آرام   آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان.
۴ جانا   جان + ا = ای جان، ای عزیز. بررسی دقیق تر: اسم جانا.
۵ جانان   محبوب، معشوق. بررسی دقیق تر: اسم جانان.
۶ جانانه   محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان. در اصطلاح عامیانه به عنوان صفت به معنی آچه باعث لذت جان می شود، لذت بخش. ضمنا در تصوف به مجاز خداوند را گویند.
۷ جانبانو   بانویی که همانند جان عزیز است.
۸ جاندخت   دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
۹ جریره   از شخصیت های شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود. از اسم های شاهنامه ای دختر.
۱۰ جمدخت   جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده.
۱۱ جوانه   اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان.
۱۲ جوهر  گوهر  اسم دخترانه
۱۳ جهان آذر   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش).
۱۴ جهان آسا   موجب آسایش و آرامش مردم جهان.
۱۵ جهان آوا   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ).
۱۶ جهان افروز   روشن کننده جهان، نور دنیا.
۱۷ جهان بانو   بانوی جهانیان.
۱۸ جهان خاتون   خاتون جهانیان، بانوی جهانیان. نام بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم. درباره جهان ملک خاتون بیشتر بدانید در: جهان خاتون.
۱۹ جهان ماه   آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا.
۲۰ جهان ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
۲۱ جهانتاب   روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم.
۲۲ جهاندخت   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر).
۲۳ جهانرخ   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت).
۲۴ جیحون   نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ج

نظرسنجی اسم دختر با ج

به نظر شما زیباترین اسم های دخترانه فارسی با ج کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.