اسم پسر با ش

اسم پسر با ش

لیست نام پسر ایرانی با حرف ش

اسم با ش
اسم پسر ایرانی با ش

شامل اسم های پسرانه زیبا (ترکی، عربی و …) با حرف ش

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱شادتگینفارسی، ترکیشاد (فارسی) + تگین (ترکی) = پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه.
۲شادلی عربی نام چندتن از بزرگان عرب
۳شادنعربیاسم پسرانه به معنی بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو، بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادر است.
۴شار عربی عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (منطقه ای در عربستان کنونی).
۵شارایلآشوریخدای پادشاه.
۶شارو کردی بازمانده یا پنهان.
۷شاروسینآشوریپادشاه مقدس.
۸شاعی عربی شیعی.
۹شاکرعربیشکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است.
۱۰شاکل عربی شبیه و مانند
۱۱شاملعربیحاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز.
۱۲شانلی عربی، ترکی شان (عربی) + لی (ترکی)، مشهور، پرافتخار، شایان تحسین و مایه افتخار. توجه کنید که در حال حاضر این اسم برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است. شانلی یعنی افتخار آمیز. معروف.
۱۳شانیاهندیاسم پسر به معنی کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم، ثابت قدم.
۱۴شاویس فارسی، عربی شا (فارسی) + ویس (عربی) مرکب از شاه + اویس (نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است).
۱۵شاه محمدفارسی، عربیشاه (فارسی) + محمد (عربی)، اسم نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه نیز بوده است.
۱۶شاه مراد فارسی، عربی شاه (فارسی) + مراد (عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو .
۱۷شاه هژبرفارسی، عربیشاه (فارسی) + هژبر (از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن .
۱۸شاهارا آشوری حافظ شب های روزه داران 
۱۹شاهدعربیزیبارو، محبوب، معشوق
۲۰شاهر عربی مشهور، معروف، نامی
۲۱شاهسوناسم ترکیشاه (فارسی) + سون (ترکی) = شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران.
۲۲شاهقلی فارسی، ترکی شاه (فارسی) + قلی (ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه.
۲۳شاهمیرفارسی، عربیشاه (فارسی) + میر (عربی)، امیرشاه، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی.
۲۴شایار کردی وزیر (نگارش کردی: شایار)
۲۵شایرایاآشوریستاره ناهید
۲۶شبلی عربی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
۲۷شبناعبریجوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
۲۸شبیر عربی اسم پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
۲۹شجاع الدینعربیآن که در دفاع از دین شجاع است.
۳۰شجاع الملک عربی آن که در دفاع از کشور شجاع است.
۳۱شدادعبرینام فرزند عاد (ع)
۳۲شرف عربی بزرگواری، برتری 
۳۳شرف الدینعربیموجب آبروی دین و آیین
۳۴شرف الزمان عربی موجب بزرگی عصر و روزگار 
۳۵شریفعربیارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان .
۳۶شریف الدین عربی دارای دین و آیین پاک 
۳۷شعبانعربینام ماه هشتم از سال قمری
۳۸شعیب عبری توشه دان، نام پدر همسر موسی (ع)، نام کوهی در یمن 
۳۹شفاعربیبهبود یافتن از بیماری، تندرستی
۴۰شفیع عربی شفاعت کننده، پایمرد 
۴۱شقیقعربینام یکی از سرداران علی (ع)
۴۲شکرالله عربی سپاس خد ارا 
۴۳شکرعلیعربی(به ضم شین) عربی مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه)
۴۴شکور عربی بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند 
۴۵شکیلعربیزیبا، پسر خوش چهره
۴۶شلیخا عبری سریانی نام یکی از حواریون عیسی (ع) 
۴۷شماسسریانیخادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی.
۴۸شمس عربی خورشید، اسم بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۹شمس الدیناسم عربیآفتاب دین، نام دو تن از پادشاهان آل کرت.
۵۰شمس الهدی عربی خورشید هدایت 
۵۱شمعونعبریشنونده، نام یکی از برادران یوسف (ع)
۵۲شمیل عربی باد شمال، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس.
۵۳شمینهآشوریحاصلخیز، برکت یافته.
۵۴شوان کردی گله بان، چوپان
۵۵شورعلیفارسی، عربیشور (فارسی) + علی (عربی) مرکب از شور (هیجان ) + علی (بلندمرتبه)
۵۶شوق علی عربی مرکب از شوق (هیجان) + علی (بلند مرتبه)، آنکه شوق دیدن حضرت علی (ع) را دارد.
۵۷شهابعربیشعله آتش، سنگ آسمانی، ستاره دنباله دار، شهاب معنی پادشاه آبها نیز می‌دهد.
۵۸شهاب الدین عربی آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی.
۵۹شهرتاشفارسی، ترکیشهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری.
۶۰شهیر عربی معروف، نام آور، نامدار
۶۱شیبانعربیاز قبایل عرب
۶۲شیبت عربی سفیدی مو، پیری
۶۳شیثعبرینام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت.
۶۴شیراحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + احمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + احمد (ستوده).
۶۵شیرعلیفارسی، عربیشیر (فارسی) + علی (عربی) ، مرکب از شیر (شجاع) + علی (بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه.
۶۶شیرمحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + محمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + محمد (ستوده).
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ش

اسم پسر با ش
نام پسرانه با حرف ش
اسم دختر با ش

نام دختر با ش

اسم دختر فارسی با ش

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ش

لیست کامل اسم دختر فارسی با حرف شین. اسامی ایرانی دخترانه با ش که ریشه پارسی دارند. از اسم های پر کاربرد در دهه ۶۰ و ۷۰ مثل شیوا، شبنم، شهرزاد، شیما و شیدا گرفته تا اسم های به اصطلاح جدیدتر. که البته شیما ریشه عربی دارد و در صفحه بعدی اسامی با ش قرار دارد. به نظر شما کدام اسم با ش زیباترین اسم دختر با حرف شین است؟

اسم دختر با ش
اسم دخترانه با حرف شین
ردیف اسم فارسی معنی نام
۱شاپرک  نوعی پروانه بزرگ که معمولا در شب پرواز می کند.
۲شاپری  شاه پری
۳شاخ شمشاد  کنایه از قد بلند و رعنا
۴شاخسار  محل انبوهی شاخه های درخت  نام زیبای دخترانه
۵شادآفرید  شاد آفریده شد، آفریده شاد
۶شاداب  با طراوت، تازه، شاد
۷شادان بانو  بانوی شاد
۸شادانه  شاهدانه
۹شادبانو  بانوی شاد
۱۰شادبهر  آن که از شادی بهره دارد، شاد، خوشحال
۱۱شادپری  پری شاد
۱۲شادخاتون بانوی شاد
۱۳شاددخت  دختر شاد
۱۴شادرخ  کسی که چهره ای شاد و متبسم دارد، خنده رو
۱۵شادرو  شادرخ، آنکه سیمای شاد دارد.
۱۶شادروز  نیکروز، خوشبخت
۱۷شادفر  آن که دارای شکوه و شادی است.
۱۸شادک  نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
۱۹شادکامه  کامروا، خوشحال، شادمان
۲۰شادگل  آن که چون گل شاداب است.
۲۱شادگون  شاد و خوشحال.
۲۲شادلین  مرکب از شاد + لین، نرمی و ملایمت، آرام و خوش چهره، شاد روی نرمخو.
۲۳شادمانه  خشنود، شاد.
۲۴شادناز  مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور.
۲۵شادنوش  نوشنده شادی، شاد و خوشحال.
۲۶شادور  شادمان، خوشحال
۲۷شادی  خوشحال، شادمانی
۲۸شادیا بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی.
۲۹شادیان از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور. در حال حاضر در ثبت احوال ایران به عنوان اسم پسر مورد تایید است. شادیان (شادیانه) یعنی از روی شادی. آهنگ و نوای شادی آور.
۳۰شادیانه = شادیان، از سر شادی و خوشی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور.
۳۱شارک  سار (پرنده)
۳۲شارمینا خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
۳۳شاریس نام یکی از توابع قزوین
۳۴شارین متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت)، نام دهی در قزوین
۳۵شارینا معادل شارین است. شارین + الف تانیث. متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت) + الف تانیث.
۳۶شاسپرم ریحان
۳۷شانو  نمایش، خودنمایی، نشان دادن، تئاتر خیابانی.
۳۸شاه آذر  شاه آتش
۳۹شاه آفرید  آفریده شاه، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسانی.
۴۰NameFarsi.com
۴۱شاه بانگ  گیاهی با میوه زرد رنگ و معطر.
۴۲شاه پرک  شاپرک.
۴۳شاه پرند  نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی.
۴۴شاه پری  شاه پریان، عنبر.
۴۵شاه پسند  گیاهی کاشتنی و زینتی که گل های رنگارنگ چتری دارد.
۴۶شاه پونه  نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی.
۴۷شاه جهان  مَلِک و سرور عالم، نام یکی از مهمترین قله های رشته کوه آلاداغ در شمال خراسان، نام چندتن از پادشاهان مغول هند (تیموریان)، نام پسر جهانگیر پادشاه بابری.
۴۸شاه خاتون بانوی پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه ترکستان در دوره غزنوی.
۴۹شاه فرید  شاه آفرید
۵۰شاه ناز  نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
۵۱شاهبانو  ملکه، شهبانو، نام دختر فخرالدوله دیلمی
۵۲شاهجان  عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است.
۵۳شاهدانه  نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند.
۵۴شاهدخت  شاه دختر، دختر شاه
۵۵شاهفرند  شاه پرند
۵۶شایا شایان
۵۷شایان دخت  دختر شایسته
۵۸شایسته  سزاوار، لایق و درخور
۵۹شب آرا  آراینده شب
۶۰شب افروز  ماه، زیباروی، درخشنده
۶۱شب بو  گلی معطر و زینتی در رنگ های متفاوت.
۶۲شب پره  پروانه، خفاش
۶۳شب دخت  دختر شب
۶۴شب ناز  زیبایی شب، ناز شب
۶۵شباهنگ  مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند.
۶۶شبدیس  مانند شب
۶۷شبگون  به رنگ شب، شبرنگ
۶۸شبنم  قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله
۶۹شرمین  با شرم، با حیا، محجوب
۷۰شرمین دخت  دختر باحیا و محجوب
۷۱شرمینه  شرمین
۷۲شروانه  نام دایه مه پری در داستان سمک عیار نام های اصیل فارسی
۷۳شری منطقه‌ای در همدان
۷۴شرین  در گویش سمنان شیرین
۷۵شکال  در گویش مازندران آهو
۷۶شکرناز (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر.
۷۷شکرین (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین.
۷۸شکفته  باز شده، شاداب، خندان، تازه
۷۹شکوفا  شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته
۸۰شکوفه  گل درخشان میوه دار
۸۱شکوه  شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار
۸۲شکوه دخت  دختر باوقار
۸۳شکوه ناز  آن که دارای شکوه و زیبایی است.
۸۴شکوهنده  با شکوه، دارنده شکوه و جلال.
۸۵شکوهه  جمال، زیبایی.
۸۶شکیبا  صبور و بردبار.
۸۷شکیبه  معادل شکیب و شکیبا، بردبار و صبور.
۸۸شکیلا  (فارسی ، عربی) شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا.
۸۹شمشاد  درختی همیشه سبز، شخص خوش قد و قامت
۹۰شمیرا  نام عمه شیرین در منظومه خسروشیرین  اسم دختر
۹۱شمیلا  (فارسی، عربی) شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال.
۹۲شناز  شیناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
۹۳شناسا  آگاه و مطلع
۹۴شنبلید  نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دختر برزین، یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی.
۹۵شوخ شنگ  نام دختری در رمان تبریز مه آلود.
۹۶شورآفرین  ایجاد کننده هیجان و شوق
۹۷شورانگیز  هیجان انگیز
۹۸شوشا  نام قدیم شوش
۹۹شوق انگیز  شوق (عربی) + انگیز (فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتیاق آور.
۱۰۰شوکا  در گویش مازندرانی: آهو
۱۰۱شه گل  شاهگل
۱۰۲شهبانو  شاه بانو ملکه، همسر شاه
۱۰۳شهپر  شاه پر، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ، شهبال.
۱۰۴شهدخت  شاهدخت.
۱۰۵شهددخت  شهد (عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین.
۱۰۶شهدیس  درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خانم.
۱۰۷شهرآرا  آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است.
۱۰۸شهراز  راز بزرگ، راز شکوهمند.
۱۰۹شهربانو  ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر امام حسین.
۱۱۰شهرزاد  زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است.
۱۱۱شهرگل  گل شهر
۱۱۲شهرناز  از شخصیت های شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی.
۱۱۳شهرو  نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و اداره کننده ایران در زمان کودکی شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی.
۱۱۴شهرویه  نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۱۵شهزادشاهزاده، فرزند شاه یا از نسل شاه، عنوانی برای امام زاده ها
۱۱۶شهنازموجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی  انتخاب اسم
۱۱۷شهنواز  مورد نوازش شاه قرار گرفته
۱۱۸شهین  مرکب از شه (شاه) + ین (پسوند نسبت)
۱۱۹شیبا  شیوا، پریشان، آشفته
۱۲۰شیدخت  دختر خورشید
۱۲۱شیدر  آن که چهره ای زیبا و درشان دارد.
۱۲۲شیدرخ خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است.
۱۲۳شیده  روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
۱۲۴شیرزن  زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان افراسیاب تورانی و کیخسرو پادشاه کیانی
۱۲۵شیرین  مطبوع، دلنشین، عزیز، زیبا، گرامی، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۲۶شیرین بانو  بانوی زیبا و دلنشین
۱۲۷شیرین جهان  مرکب از شیرین (مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
۱۲۸شیرین دخت  دختر زیبا
۱۲۹شیرین گل  گل زیبا
۱۳۰شیفته  عاشق، دیوانه، مجذوب، مجنون
۱۳۱شیلان چیلان، عناب
۱۳۲شینا شناوری، سعی و کوشش و تلاش
۱۳۳شیناب شینا، شناوری، سعی و کوشش
۱۳۴شیناز شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
۱۳۵شیوا  فصیح، بلیغ، رسا
۱۳۶شیوه  روش، قاعده، حالت، وضع، طریقه
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ش

اسم دختر فارسی با ش
اسم دختر با ش