مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم با حرف ه

نام دختر با ه

اسم دختر فارسی با حرف ه

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ه

اسم با ه

اسم دختر با ه

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ هرانوش  دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی
۲ هستی   زندگی، وجود، زندگانی
۳ هما   پرنده ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد. هما از شخصیتهای شاهنامه بوده و نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و همچنین نام دختر بهمن
اسفندیار ملقب به چهرزاد بوده است.
۴ همایون بخت   خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت
۵ همایون چهر   خوشروی، خوش سیما و زیبا
۶ همتا   نظیر، مانند
۷ همیشه بهار   گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود.
۸ همیلا   نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۹ هنگامه   فوق العاده، شگفت انگیز، عالی، فتنه، آشوب
۱۰ هوبخت   خوشبخت
۱۱ هوتس  به ضم ت، = آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
۱۲ هوتوس  = آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
۱۳ هوده   راست، درست
۱۴ هور  خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۵ هورآفرین   آفریننده خورشید
۱۶ هورتاش   (فارسی,ترکی) هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
۱۷ هورتن   آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد.
۱۸ هورچهر   آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد.
۱۹ هورخش   آفتاب عالمتاب
۲۰ هورداد   داده خورشید
۲۱ هوردخت   دختری زیبا چون خورشید
۲۲ هوردیس   زیبا و روشن چون خورشید
۲۳ هوررخ  هورچهر
۲۴ هورزاد   زاده خورشید
۲۵ هورزاد   خوب زاده، اصیل، شریف
۲۶ هورشاد   مرکب از هور (خورشید) + شاد
۲۷ هورشید   خورشید، آفتاب
۲۸ هورمهر   خورشید اسامی زیبای پارسی
۲۹ هورناز   خورشید زیبا
۳۰ هوروش   درخشان و زیبا چون خورشید
۳۱ هوزان   نرگس نو شکفته
۳۲ هومهر   دوست، یار
۳۳ هویار   یار خوب و خوش
۳۴ هیلا   پرنده ای شکاری کوچکتر از باز را گویند.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ه

اسم دخترانه با ه

اسم دختر با ه