اسم با ه

نام دختر با ه

اسم دختر فارسی با حرف ه

شامل اسم های زیبای دخترانه با ه

girl name with H
اسم دختر با حرف ه
ردیفنام فارسی معنی اسم
۱هرانوش دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی
۲هستی  زندگی، وجود، زندگانی
۳هما  پرنده ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد. هما از شخصیتهای شاهنامه بوده و نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد بوده است.
۴همایون بخت  خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت.
۵همایون چهر  خوشروی، خوش سیما و زیبا
۶همتا  نظیر، مانند. آنچه یا آن‌كه در صفتی با دیگری وجه اشتراك داشته یا كاملاً به او شبیه باشد، نظیر، مثل؛ اما همتا در قدیم مفاهیم روبرو را نیز داشته است: همسر، جفت؛ همنشین، همدم، رفیق و همچنین متناسب، در خور.
۷همیشه بهار  گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود.
۸همیلا  نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۹هنگامه  فوق العاده، شگفت انگیز، عالی، فتنه، آشوب.
۱۰هوبخت  خوشبخت.
۱۱هوتس به ضم ت، = آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا.
۱۲هوتوس = آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
۱۳هوده  راست، درست
۱۴هور خور، خورشید، از شخصیت های شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۱۵هورآفرین  آفریننده خورشید.
۱۶هورتاش  (فارسی,ترکی) هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
۱۷هورتن  آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد.
۱۸هورچهر  آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد.
۱۹هورخش  آفتاب عالمتاب
۲۰هورداد  داده خورشید
۲۱هوردخت  دختری زیبا چون خورشید
۲۲هوردیس  زیبا و روشن چون خورشید
۲۳هوررخ هورچهر
۲۴هورزاد  زاده خورشید
۲۵هورزاد  خوب زاده، اصیل، شریف.
۲۶هورشاد  مرکب از هور (خورشید) + شاد
۲۷هورشید  خورشید، آفتاب
۲۸هورمهر  مهر به معنی خورشید و همچنین مهربان. هورمهر به مجاز یعنی زیباروی مهربان. اسامی زیبای پارسی
۲۹هورناز  خورشید زیبا
۳۰هوروش  درخشان و زیبا چون خورشید.
۳۱هوزان  نرگس نو شکفته
۳۲هومهر  دوست، یار. در حال حاضر فقط برای فرزند پسر مورد تایید ثبت احوال است و اسم پسرانه محسوب می شود. هومهر یعنی نیک مهر. آنکه مهربان و خوب است.
۳۳هویار  یار خوب و خوش
۳۴هیلا  پرنده ای شکاری کوچکتر از باز را گویند. شبیه اسم هلیا که اسم یونانی دختر است و در صفحه بعدی اسامی دخترانه با حرف ه قرار دارد.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ه

اسم دخترانه با ه
اسم دختر با ه
اسم با ه
اسم دختر با ه