اسم دخترانه با شین

اسم دختر با ش

نام دختر ایرانی با حرف شین

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (عربی، سنسکریت، گیلکی و …) با حرف ش

اسم دخترانه با ش
اسم دختر ایرانی با ش
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ شاخ نبات فارسی، عربی ترکیب شاخ (فارسی) + نبات (عربی)، شاخ شکر، نام افسانه ای معشوقه حافظ شیرازی شاعر گرانقدر ایرانی
۲ شالیزار گیلکی برنجزار، کشتزار برنج
۳ شامیرام آشوری نامش بلند باد
۴ شاه صنم فارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۵ شاه نبات فارسی، عربی شاه (فارسی) + نبات (عربی): نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۶ شایلی ترکی اسم دختر ترکی به معنی بی همتا
۷ شراره عربی جرقه، درخشش، روشنی
۸ شرافت عربی بزرگ منشی، ارزشمندی، بزرگی
۹ شریفه عربی مؤنث شریف، عالی، ارجمند، ارزشمند
۱۰ شعری عربی نام ستاره ای است.
۱۱ شعله عربی زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی
۱۲ شفیعه عربی مؤنث شفیع، شفاعت کننده
۱۳ شفیقه اسم عربی مؤنث شفیق، مهربان
۱۴ شقاقل یونانی گیاهی پایا با برگ های معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی
۱۵ شقایق اسم عربی گل سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرگ هایش لکه سیاهی هست.
۱۶ شکر سنسکریت ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصفهانی خسروپرویز پادشاه ساسانی در منظومه خسرو و شیرین
۱۷ شکرانه فارسی، عربی شکر (عربی) + انه (فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری
۱۸ شکربانو سنسکریت، عربی (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شیرین و زیبا
۱۹ شکردخت سنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین
۲۰ شکرناز سنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
۲۱ شکرین سنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) = هر چیز شیرین
۲۲ شکیلا فارسی، عربی شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا، دختر زیباروی
۲۳ شلاله اسم ترکی آبشار
۲۴ شمایل نام عربی فضایل اخلاقی نیکو، خوبی ها و خصلت های نیکو و پسندیده، محاسن، شکل و صورت
۲۵ شمس الملوک عربی خورشید شاهان، نام یکی از پادشاهان ایلک خانی ترکستان
۲۶ شمس ایران عربی، فارسی شمس (عربی) + ایران (فارسی) خورشید ایران
۲۷ شمسا عربی، فارسی شمس (عربی) + ا (فارسی)، منسوب یه خورشید
۲۸ شمسی عربی، فارسی شمس (عربی) + ی (فارسی) مرکب از شمس (خورشید) + یای نسبت فارسی
۲۹ شمیس عربی مصغر شمس
۳۰ شمیسه عربی مؤنث شمیس، مصغر شمس
۳۱ شمیلا عربی، فارسی شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
۳۲ شمیم عربی بوی خوش
۳۳ شمیمه عربی واحد شمیم، یک بوی خوش
۳۴ شمیمه آشوری بوی خوش
۳۵ شوانه نام کردی گله بان، چوپان
۳۶ شهره عربی مشهور، نامدار و نامور
۳۷ شهلا اسم عربی دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و فریبنده (چشم)، نوعی نرگس که حلقه وسط آن سرخ یا بنفش است.
۳۸ شیدا آرامی عاشق، دلداده، شیفته
۳۹ شیرات آشوری آواز، ترانه
۴۰ شیلا اسم هندی از نامهای متداول هندی نام فارسی
۴۱ شیلان مغولی مهمانی، سور
۴۲ شیما عربی زنی که روی چانه اش خال دارد، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر (ص)، زن زیبای عرب
۴۳ شایلین اسم ترکی بی همتا
۴۴ شینا اسم کردی قدرتمند
۴۵ شرمیلا سنسکریت، هندی محافظت، نوعی گل (به فتح ش)
۴۶ شارمین سنسکریت خجسته فرخنده
۴۷ شارمینا سنسکریت،
فارسی
خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
۴۸ شانا اسم کردی باد ملایم
۴۹ شاران اسم ترکی گردنبند مروارید. البته اسم شاران در فارسی و در برخی منابع این چنین معنی شده است: شاران = شار + ان. شار = شهر + ان (پسوند مکان). پس شاران یعنی شهرستان. همچنین نام جایی که کراسوس (kerāsus) از اشکانیان شکست خود. شاران مرکز استان پَکتیا در شرق افغانستان. علاوه بر این شاران نام روستایی در شهرستان کرمانشاه نیز هست.
۵۰ شمه عربی بوی خوش
۵۱ شامان هندی اندازه و پیمانه، نام دهی در شهر دامغان.
۵۲ شلیر کردی به فتح شین، شلیل، میوه ای خوشبو، گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو.
۵۳ شمیسا اوستایی، پهلوی شمسا، خورشید، نور و روشنایی در زند و پازند.
۵۴ شاین کردی بر وزن فاعل، شاهدانه. شاینا هم اسم دختر است.
۵۵ شیلر کردی ناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کردستان ایران.
۵۶ شهیره عربی بانوی مشهور، دختر نامدار، معروف
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر با ش

شامل اسم های دخترانه فارسی با حرف شین. برای دوستانی که به دنبال اسم پارسی دختر با ش هستند.

اسم دخترانه با شین
نام دختر با ش