اسم پسرانه با و

اسم پسر با و

اسم پسر فارسی با حرف و

اسم پسرانه با و
اسم پسر با و

اسامی پسرانه با و نسبت به سایر اسم های پسر با حروف دیگر تعداد زیادی ندارند. و با وجود اینکه بخش بزرگی از این نام ها از اسامی شاهنامه هستند، به دلیل اینکه معنی قابل اتکایی برای آن ها در منابع وجود ندارد و یا تلفظ روانی ندارند خیلی محبوبیت ندارند. این را بر اساس تعاملات و دیدگاه های فارسی زبانان در این ۱۱ سال فعالیت وبسایت عرض می کنیم. در میان اسم های پسر با و، اسم ویهان از جمله اسم های محبوب پسرانه در ۵ سال اخیر به شمار می رود. که شاید بتوان این اسم پسر را در میان ۱۰ اسم جدید و محبوب پسرانه قرار داد. علاوه بر اسامی فارسی پسرانه با حرف واو، در صفحه بعدی اسامی پسرانه ایرانی غیر فارسی، که بیشترشان اسم پسر کردی و عربی هستند قرار دارند. نکته دیگری که بد نیست اضافه کنیم این است که در برخی از اسم های شروع شونده با حرف و، و ابتدایی معادل حرف ب هست. مثل اسم وهرام، یا وهمن که به ترتیب معادل اسم های بهرام و بهمن هستند. اسامی زیبای اصیل ایرانی که در دهه ۴۰ و ۵۰ بسیار محبوب بودند و طبق نظر مشاور اسم ما انتظار می رود این اسم ها در دهه های بعدی مجدد محبوب شوند.

اسم پسرانه با و

ردیفنام فارسی معنی اسم
۱وادان  نام روستایی در نزدیکی دماوند
۲وادگان  نام شخصی در وندیداد
۳واردان  نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۴واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵واسپوهر واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۶وانان  نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی.
۷وانتیار  نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
۸وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم ایرانی
۹وخش  روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند.
۱۰وخش داد  داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
۱۱وراز  گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.
۱۲ورازاد  از شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.
۱۳ورازبنده  بنده نیرومند، از نام های ساسانیان.
۱۴ورازپیروز  آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.
۱۵ورازتیرداد  نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
۱۶ورازداد  دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ورازمهر  از نام های زمان ساسانیان.
۱۸ورازنرسی  از نامهای زمان ساسانیان.
۱۹وردانشاه  نام جد مرداویج
۲۰ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی.
۲۱ورزاک  نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی.
۲۲ورزگمهر  بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۳ورشاد  وظیفه و مقرری
۲۴ورنا  برنا جوان، برنا، خوب و نیک. برنا نیز خود اسم پسرانه فارسی زیباست.
۲۵وژاسپ وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی.
۲۶وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی.
۲۷وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۸وسپوهر واسپور و معادل وسپور.
۲۹وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان. اسم وستا در برخی منابع نام دخترانه ذکر شده است. ضمنا از جمله نام های دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۳۰وستوی  از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۱وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۳۲وشمگیر  صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار.
۳۳وه پناه  نام یکی از دادوران مشهور ساسانی. به نظر می رسد ترکیب وه + پناه باشد و معنی آن نگهبان نیک باشد.
۳۴وه وران  بهوران، آنکه دارای روح و روان نیکوست.
۳۵وهامان  نام پدر سلمان فارسی.
۳۶وهبرز  نام یکی از دادوران ساسانی.
۳۷وهرام  بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۳۸وهرام شاپور  نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۳۹وهرام گشسب  نام پدر بهرام چوبین
۴۰وهزاد  بهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام اسب ‏سیاوش، زاده خوب و نیکو.
۴۱وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
۴۲وهشاپور  نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی.
۴۳وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیت های شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی. معنی ماه های ایرانی را نیز ببینید.
۴۴وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
۴۵وهمهر  نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۴۶وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
۴۷وهومن  بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۴۸ویارش بیارش، دو دلیر  اسم فارسی
۴۹ویراب  از نامهای امروزی زرتشتیان
۵۰ویسپار  از نجبای پارس
۵۱ویستهم  وستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۲ویسه  از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران.
۵۳ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
۵۴ویناسب  نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
۵۵ویو  گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۵۶ویوان  نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
۵۷ویهان  نام یکی از سرداران دیلمی. توضیحات بیشتر: اسم ویهان
۵۸ورونیکا نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است. ورونیکا اسم دخترانه یونانی است و معنی ورونیکا Veronica آورنده پیروزی و هم چنین راستگو آمده است.
۵۹وریا قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ.
۶۰ویریا همت – یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.
۶۱ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی.
۶۲ونن ونون، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی.
www.NameFarsi.com

در ادامه اسم های پسر عربی، کردی، ارمنی و … با حرف و را ببینید:

ادامه نامها با و: اسم پسر ایرانی با و

اسم پسرانه با و
اسم با حرف و
اسم دخترانه با و

نام دختر با و

اسم دختر فارسی با حرف و

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف و

اسم دخترانه با حرف و
اسم دختر با و
ردیفنام فارسی معنی اسم
۱وانیا  هدیه با شکوه خداوند
۲ودابه کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندو ها که به زبان سانسکریت نوشته شده است. این چهار کتاب عبارت اند از ریگ، یاجو، ساما، آتاروان. این مجموعه کتاب در زمان اورنگ گورکانی به فارسی ترجمه شده است.
۳ورتاج  گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد.
۴ورجا  بلندمرتبه، ارجمند
۵وردآفرید  آفریده گل
۶وردآور  مرکب از ورد (گل) + آور(آورنده) نام دختر پارسی
۷ونوشه  در گویش مازندران گل بنفشه
۸وه آفرید  (وه = خوب) آفریده خوب
۹وه آفرین  آفریننده خوب یا آفریننده خوبی
۱۰وه نوش بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
۱۱وهان جمع خوبان، بهان (وه = خوب). به نوعی معادل اسم ویهان است. وهان در حال حاضر برای اسم دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.
۱۲وهرو  خوبروی
۱۳ویدا  آشکار و هویدا. اما حتما بررسی دقیقی اسم ویدا را ببینید: ویدا
۱۴ویرونام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین.
۱۵ویستا  دانش و فرهنگ.
۱۶ویشکا  نام روستایی نزدیک رشت.
۱۷وینا رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار. علاوه بر این وینا معادل بینا هست.بینا. از ریشه‌ «وین» /vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» و در زند «ویتن» /vitan/ به آرش دیدن. (از فرهنگ پاشنگ)؛ همچنین در كردی، wenā به معنی شناخت و شناسایی است که مشابه معنی فارسی آن “بینا” هم هست.
۱۸ویوگ عروس نامهای اصیل ایرانی
۱۹ویونا  نام روستایی نزدیک شهر کاشان.
نام‌فارسی ❤️ مرجع تحصی نامها : www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با و

اسم دخترانه با و
اسم دختر با و