نام دختر با ژ

اسم دختر فارسی با حرف ژ

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ژ

اسم دختر با ژ
اسم با ژ
ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ ژاله   قطره باران که روی برگ گیاهان می نشیند، شبنم.
۲ ژامک   اسم باستانی به معنی آینه
۳ ژانیا   از نامهای باستانی
۴ ژاوا  جاوه، نام قسمتی از اقیانوس هند که میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو قرار گرفته.
۵ ژاییژ   شراره آتش
۶ ژرفا   عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
۷ ژرفی   = ژرفا، عمق
۸ ژرفین   عمیق، دارای عمق زیاد
۹ ژون   بت، صنم
۱۰ ژیژیس   اسم ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی اسم دختر فارسی
۱۱ ژیلا   ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ژ