اسم پسرانه با حرف ک

نام پسر با گ

نام پسر ایرانی با حرف گاف

تنها سه اسم غیر فارسی پسرانه با حرف گ در این لیست هستند. بیشتر نام های پسرونه با گ، فارسی هستند. حتما ادامه اسم ها را ببینید (لینک پایین جدول).

نام پسر با گ
نام پسرانه با حرف گ
ردیف اسم ریشه معنی
۱ گارنیک اسم ارمنی پری کوچک.
۲ گایار کردی  یار بزرگ. یار قدرتمند (نگارش کردی : گایار).
۳ گوزل ترکی  زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو. گوزل در حال حاضر فقط برای فرزند دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است. در کشورهای دیگر نیز نام دخترانه بوده است. جالب است بدانید این نام در کشور های روسیه، ازبکستان و تاجیکستان نیز کاربرد دارد.
NameFarsi.com

 ◄ ادامه: مشاهده نام پسر با گ

اسم با حرف گاف
اسامی پسر با گ
اسم پسر با گ

اسم پسر با گ

اسم پسر فارسی با حرف گ

اسامی فارسی پسرانه با حرف گاف

لیست کامل نام های پسر فارسی با گ را در ادامه می بینید. بسیاری از نام های پسرونه شروع شونده با حرف گاف، از شخصیت های شاهنامه هستند. پیشنهاد می کنیم قسمت اسم های شاهنامه ای پسرانه را ببینید.

در بین اسم های پسرانه با گ اسم های زیر نام های شناخته شده تری هستند:

  1. گشتاسب
  2. گرشا: بررسی کامل اسم گرشا.
  3. گیو
  4. گودرز
  5. گرگین
  6. گرامی: که بیشتر به عنوان نام خانوادگی و یا در اصطلاح عزیز شنیده شده است.
نام پسرانه با گ
اسم پسر با گ

لیست نام فارسی با حرف گ

ردیف اسم معنی
۱ گرازه   از نظر لغوی به نوعی هم معنی شعله است. گرازه آتش. گرازه یعنی زبانه کشیدن. واَرزَدَن. شعله ور شدن. از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی.
۲ گرامی   محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه
کیانی.
۳ گرانخوار   از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی.
۴ گراهون   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی.
۵ گردآزاد   پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران.
۶ گرداب   از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان
نامدار.
۷ گردگیر   از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی.
۸ گردو   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی.
۹ گرزم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۰ گرزن   تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند.
۱۱ گرستون   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری.
۱۲ گرسیوز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران
سپاه وی.
۱۳ گرشاسب   دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان
شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی.
۱۴ گرگین   از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس
پادشاه کیانی.
۱۵ گرمانک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران
ضحاک.
۱۶ گرمایل   گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست
ماران ضحاک.
۱۷ گروخان   از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه
کیانی.
۱۸ گروی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی.
۱۹ گژدهم   از شخصیت های شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی.
۲۰ گستهم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار
ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی.
۲۱ گشتاسب   گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده. گشتاسب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی بوده است. جالب است که بدانید گشتاسب در برخی منابع دارنده‌ اسب آماده نیز معنی شده است. بر اساس لغت نامه دهخدا گشتاسب نام برزخی است که میان خلق و خالق باشد برای رسیدن فیض حق. منبع. علاوه بر این نام پدر داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی نیز بوده است.
۲۲ گشتاسپ   معادل اسم گشتاسب است.
۲۳ گشسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی.
۲۴ گشواد   گشواد نام پهلوان ایرانی پایتخت کیکاوس پادشاه ایران و چهارم سپاه به گودرز گشواد سپرد. معادل کشواد است. نام پهلوان پایتخت کیکاووس پادشاه ایران. (برهان). نام پدر گودرز که پسر قارن (کارن) بن کاوه سپهسالار فریدون فرخ بوده است. (آنندراج) (انجمن آرا) (رشیدی): چو بشنید گودرز کشواد تفت شب تیره از کوه سویش برفت. فردوسی. قباد و چو کشواد زرین کلاه بسی نامداران گیتی پناه. فردوسی (شاهنامه ج ۱ ص ۸۷). چاکرانند بر در تو کنون برتر از طوس نوذر و کشواد. فرخی. منبع: لغت نامه دهخدا: گشواد.
۲۵ گل بالا  کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.
۲۶ گلباد   کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی.
۲۷ گلشاه   نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان.
۲۸ گلگله   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان
افراسیاب تورانی.
۲۹ گلینوش   از شخصیت های شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی. از نظر ترکیب واژه معنی گل جاودان و نامیرا نیز می دهد. گلینوش نام طبیب یونانی است که جالب است بدانید که معرب آن جالینوس است. اسم این شخص به یونانی کلدیوس گلینوس بوده است. گذشته از کتب اسلامی در اسکندرنامهٔ منثور هم از او داستان هایی آمده است. با نام گلنوش که اسم دخترانه است اشتباه نشود. باید اشاره کنیم که در حال حاضر در ثبت احوال ایران به عنوان اسم دختر به ثبت می رسد. گلینوش: (گُلی + نوش = جاوید)، یعنی سرخی ماندگار، گل گونه‌ پایدار. به مجاز زیبا رو و لطیف (همیشه).
۳۰ گودرز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و
همزمان با رستم پهلوان شاهنامه.
۳۱ گورنگ   نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان.
۳۲ گوشیار   نام حکیمی از فارس.
۳۳ گهار   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی.
۳۴ گیارنگ   کیارنگ، سردار و فرمانده.
۳۵ گیلو   نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین.
۳۶ گیو   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان
کیکاووس پادشاه کیانی. بررسی کامل: اسم گیو.
NameFarsi.com

Iranian boy name

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با گ

اسم با گ
اسم پسرانه با حرف گ
اسم دختر با گ

نام دختر با گ

اسم دختر فارسی با حرف گ

اسم دختر با گ

در مورد اسم های دخترانه یا پسرانه با حرف گ (گاف)، باید گفت زمانی که شما یکی از این نام ها را برای فرزند خود انتخاب می نمایید، اطمینان خواهید داشت اسم انتخابی شما یک نام فارسی و در مواردی گیلکی و کردی است. اما عربی نخواهد بود (مثل اسم های با حرف پ). اسم های دختر با گ که شامل نام های فارسی دخترانه هستند و از نام های اصیل ایرانی محسوب می شوند در ادامه به همراه معنی دقیق نوشته شده اند.

اسم های محبوب با حرف گ

به طور کلی بر اساس تعاملات ده سالی که با همراهان نام فارسی در وبسایت و شبکه های اجتماعی داشتیم، چند اسم با گ خیلی بیش از سایرین شناخته شده و در چند سال اخیر محبوب هستند. اسم هایی که به طبع معنی زیبا داشته اند. کوتاه و خوش آوا نیز هستند. نام هایی مثل گلاره، گیلدا، گلسا، گیسو، گلارا و گندم که در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم دختر قرار گرفته اند. بد نیست اشاره کنیم بسیاری از نام های دخترانه با حرف گاف، اسم هایی هستند که با واژه گل آغاز می شوند. طبیعتا تمامی این اسم ها به نوعی مجازا معنی دختر زیبا و لطیف را در بر خواهند داشت.

اسم دختر با گ
اسم دختر فارسی با گ

لیست کامل اسم دختر فارسی با حرف گ

Girls’ name with G

حتما بعد از مشاهده نام های جدول زیر، اسامی صفحه بعد را نیز ببینید. که شامل اسم های ایرانی دختر با حرف گ هستند. یعنی نام های کردی، ترکی، لری، عبری و … با حرف گاف.

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ گرامیدخت   گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم.
۲ گرانمهر   آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان.
۳ گردآفرید  دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم. درباره گردآفرید بیشتر بدانید: گردآفرید.
۴ گردیه  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی).
۵ گشتا  بهشت، پردیس.
۶ گل آذین  زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه.
۷ گل آرا  زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه.
۸ گل آسا   مانند گل.
۹ گل آویز   مرکب از گل + آویز (آویخته شده).
۱۰ گل افروز   مرکب از گل + افروز (افروزنده).
۱۱ گل اندام   دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل.
۱۲ گل بهار   گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل.
۱۳ گل پر   دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است.
۱۴ گل پرست   دوستدار گل.
۱۵ گل پری   زیبا چون گل و پری.
۱۶ گل پناه   پناه گل. مجازا یعنی ستایشگر زیبایی.
۱۷ گل تاج  تاجی پر از گل.
۱۸ گل جهان   گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان persian girl names
۱۹ گل دانه   دانه گل.
۲۰ گلاب   مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید.
۲۱ گلابتون   رشته های نازک طلا و نقره که همراه تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.
۲۲ گلاسا  مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت.
۲۳ گلاله   کاکل مجعد، موی پیچیده.
۲۴ گلایول   گلایل، گلی زینتی و زیبا در رنگ های مختلف.
۲۵ گلباران  برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود.
۲۶ گلبان   نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم.
۲۷ گلبانو   بانویی زیبا چون گل
۲۸ گلبر   آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است.
۲۹ گلبرگ   هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار.
۳۰ گلبن   گلبن یعنی بوته یا درخت گل. مجازا یعنی دختر زیبا و لطیف.  اسم دختر
۳۱ گلبوته   بوته گل.
۳۲ گلبیز   گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو.
۳۳ گلپاد   نگهبان گل.
۳۴ گلپونه   گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه.
۳۵ گلچهر   گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو.
۳۶ گلچهره  گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو نام دختر فارسی
۳۷ گلچین   آن که گل می چیند، چیننده ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده.
۳۸ گلدیس  زیبا مانند گل.
۳۹ گلرخ  زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۴۰ گلرنگ   به رنگ گل.
۴۱ گلرو   گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو.
۴۲ گلریز   گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی می باشد.
۴۳ گلزاد   زاده گل.
۴۴ گلزار   گلستان.
۴۵ گلسا   گلسان، مانند گل.
۴۶ گلسان   = گلسا، مانند گل.
۴۷ گلستانه   نام روستایی در نزدیکی کاشان.
۴۸ گلسر   آن که سر و رویی چون گل دارد.
۴۹ گلشا   بهترین و زیباترین گل، شاه گل  ها.
۵۰ گلشاد   گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.
۵۱ گلشن   گلستان
۵۲ گلشهر   از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی   اسم دختر ایرانی
۵۳ گلشید   گلی که چون خورشید می درخشد.
۵۴ گلفام   به رنگ گل سرخ، گلگون
۵۵ گلفشان   گل افشان
۵۶ گلگون   به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز (پهلوان ایرانی)، همچنین نام اسب لهراسپ (پادشاه کیانی).
۵۷ گلگونه   گلگون
۵۸ گلنار   گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه و نیز اسم همسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۵۹ گلناز   دارای ناز و عشوه ای چون گل.
۶۰ گلنام   دارای نامی زیبا چون گل.
۶۱ گلندام   گل اندام.
۶۲ گلنواز   نوازش کننده گل.
۶۳ گلنوش   مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی.
۶۴ گلی   منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
۶۵ گلیا  منسوب به گل، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت
۶۶ گلیار   یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
۶۷ گلین   منسوب به گل، به رنگ گل
۶۸ گندمک   گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی. گندم نیز به تنهایی اسم دخترانه است. بررسی کامل و نظرات درباره این اسم را ببینید: اسم گندم.
۶۹ گوهر   سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد.
۷۰ گوهرآرا   آراینده گوهر، آراینده جواهر
۷۱ گوهرافروز   افروزنده گوهر.
۷۲ گوهربانو   بانوی گرامی و اصیل.
۷۳ گوهرتاب   تابنده چون گوهر.
۷۴ گوهرتاج  تاجی از گوهر.
۷۵ گوهرشاد   دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.
۷۶ گوهرشید   گوهری درخشان چون خورشید. ترکیب گوهر در اینجا به معنی سنگ قیمتی است و شید مخفف و معادل خورشید.
۷۷ گوهرناز   مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا).
۷۸ گوهرنگار   مرصع.
۷۹ گوهره   نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان.
۸۰ گوهرین   جواهرنشان، مرصع.
۸۱ گهردخت   دختر دارای اصالت.
۸۲ گهرناز   گوهرناز.
۸۳ گیتا   گیتی.
۸۴ گیتی   جهان، عالم.
۸۵ گیتی ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
۸۶ گیسو   موی بلندسر. بررسی کامل: اسم گیسو.
۸۷ گیلنار   مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار). شاید بهتر باشد این اسم را یک نام گیلکی دانست.
۸۸ گیهان   کیهان، جهان، دنیا، گیتی. توجه شود که کیهان اسم پسرانه است.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دخترانه با گ

نظر شما چیست؟ کدام اسم دختر با حرف گ را بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید. اگر هم اسم دختر فارسی با حرف گاف می شناسید که در جدول اسامی بالا نیست در قسمت نظرات بنویسید تا در اسرع وقت به لیست اسامی وبسایت اضافه کنیم.

شاد باشید و خوشنام ❤️ نام فارسی دات کام