نام پسر با ر

اسم پسر با ر

لیست نام پسر ایرانی با حرف ر

شامل اسامی پسر ایرانی با حرف ر

نام پسر با ر
نام پسر با حرف ر اسم پسرانه از ر

به طور کلی اسامی پسرانه با حرف ر از نام های محبوب هستند. و همانطور که در صفحه قبلی دیدید اسامی زیبایی برای پسر با حرف ر وجود دارند. (به خصوص نام های فارسی که در صفحه قبل هستند) پایین این جدول ادامه نام های زیبای پارسی با “ر” را نیز ببینید.

ردیفاسم پسرریشه نام معنی اسم
۱رئوفعربیبسیار مهربان، بخشنده و با محبت، از نامهای خداوند مهربان
۲رادعلیفارسی، عربیراد (فارسی) + علی (عربی)، علی جوانمرد ، کسی که همانند علی (ع) جوانمرد است.
۳رازاوهاسم کردیآراسته شده
۴راستین فارسیدر نهایت صداقت و راستی و درستی؛ حقیقی، واقعی؛ در قدیم معنی راست قامت هم می داده است.
۵راشدعربیآن که در راه راست است، دیندار، اسم یکی از خلفای عباسی
۶راشنعربیآرامنده، ثابت
۷راشینکردیتوشه، هم چنین به معنی سبز و خرم اسم کردی دخترانه است.
۸راماسنسکریت یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
۹رایاعبریآن که مورد توجه خداوند است، نام مردی از بنی اسرائیل؛ اسم دختر و پسر است و در حال حاضر ثبت احوال به عنوان اسم دختر می پذیرد.
۱۰رایکاگیلکیمحبوب و معشوق
۱۱رایمونفارسی، گیلکیپسر باهوش
۱۲ربنکردییکدست، یک اندازه (نگارش کردی: رهبهن)
۱۳ربیععربیبهار
۱۴رجاعربیامیدواری، امید
۱۵رجبعربینام ماه هفتم از سال قمری
۱۶رحمانعربیمهربان، بخشاینده، از نام های خداوند
۱۷رحمتعربیمهربانی، رحم، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
۱۸رحمت اللهعربیبخشش خداوند
۱۹رحیمعربیمهربان، از نام های خداوند
۲۰رزاقعربیروزی دهنده، از اسامی خداوند
۲۱رزق اللهعربیروزی ای که خداوند می دهد
۲۲رزینعربیمحکم، استوار، متین، باوقار
۲۳رسامعربیرسم کننده، نقاش
۲۴رسولعربیپیغمبر، قاصد، پیک
۲۵رشیدعربیهدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نام های خداوند
۲۶رشیدافارسی، عربی رشید (عربی) + ا (فارسی) ؛ اسم یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بوده است.
۲۷رشیدالدینعربیآن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
۲۸رضاعربیخشنودی، رضایت، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان اسم پسر ایرانی
۲۹رضیعربیراضی و خشنود
۳۰رضی الدینعربیپسندیده دین، نام دانشمند و شاعر قرن ششم
۳۱رعدعربیصدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، سوره ایی در قرآن کریم نیز به همین نام است.
۳۲رفیععربیمرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۳۳رفیع الدینعربیدارای مقام و مرتبه بلند در دین
۳۴رکن الدینعربیپایه و اساس دین
۳۵رمضانعربیسنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
۳۶روجیارکردیروژیار
۳۷روح الامینعربینام دیگر جبرئیل
۳۸روح الدینعربیآن که روح دین است.
۳۹روح اللهعربیروح خداوند، لقب عیسی (ع)
۴۰روژمانکردیروشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.
۴۱ریاضاسم عربیروضه ها، باغها
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ر