Turkish girls name with m

اسم دختر ترکی با م

نام های ترکی دختر با م

Turkish girls name with m
اسم دختر ترکی با م

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف میم شروع می شوند.

البته اسم مارال هم از اسم های زیبای دخترانه ترکی است.

اسم ترکیریشه ناممعنی اسم دخترانه ترکی
۱ماشگاناترکیمهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.
۲ماه بی بیفارسی، ترکیماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۳ماه خانمفارسی، ترکیماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۴ماهنیاسم دختر ترکیترانه
۵منجوقترکینوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۶مونجوقترکی= منجوق
اسم دختر ترکی با م
اسم ترکی با م
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف م به نظر شما اسم زیباتری است؟

لیست کامل اسمهای ترکی آذری: اسم ترکی