اسم ترکی برای دختر با ق گ ل

نام های ترکی دختر با حرف ق گ ل

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف قاف، گاف، لام شروع می شوند

اسم ترکیریشه ناممعنی اسم دخترانه ترکی
۱قیزبسترکیدختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند.
۲گزلترکیزیبا
۳گلینترکیعروس
۴گوهرتاشفارسی، ترکیترکیب گوهر(فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر
۵لاچینترکیشاهین شکاری
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ق، گ، ل به نظر شما اسم زیباتری است؟

اسم دختر ترکی با ب و پ

اسم های ترکی دختر با حرف ب و پ

اسامی ترکی دخترانه که با حرف ب و حرف پ شروع می شوند.

ردیفاسم دختر ترکیریشه نام ترکیمعنی اسم ترکی
۱بارلیفارسی، ترکیبار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
۲بی بی گلفارسی، ترکیبی بی (ترکی) + گل ( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان مسن
۳بی بی ماهفارسی، ترکیبی بی (ترکی) + ماه (فارسی)
۴بی بی نازفارسی، ترکیبی بی (ترکی) + ناز (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
۵بیگمترکیبه صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنام منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان
۱پارلاترکیدرخشنده و نورانی
۲پارلارترکیدرخشان، منور، پخش کننده نور
۳پینارترکیسرچشمه
کدامیک از اسمهای ترکی دخترانه با حرف ب و پ به نظر شما اسم زیباتری است؟
Azeri girls' name with A

اسم دختر ترکی با ا

اسم های ترکی دختر با حرف ا

Azeri girls' name with A
اسم دختر ترکی با ب

لیست کامل اسم ترکی دختر با الف

ردیفنام دختر ترکیریشه اسم ترکیمعنی نام ترکی
۱ارتاشترکیمرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
۲ارمغانترکیرهاورد، سوغات، هدیه
۳اریدیسترکی(به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه-در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۴الکاترکیسرزمین، ناحیه
۵المیرافارسی، ترکیال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
۶النازفارسی، ترکیال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
۷اولدوزترکیستاره
۸ایل نازفارسی,ترکیایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، = الناز
۹المااسم ترکیسیب
۱۰ایداترکیآیدا – شاد خوشحال
۱۱ایپکترکی(به کسر پ) به معنی ابریشم نرم و لطیف
۱۲ایلیمترکیطایفه من، قبیله ام
۱۳المیناترکیال + مینا
۱۴اینازترکیآیناز ترکیب آی ( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
۱۵ایلیاراسم ترکیبه معنی کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
۱۶امانداترکیآماندا، در امان، در پناه تو
۱۷ایلار (آیلار)ترکیمانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.

اسامی دختر ترکی جدید با الف:

السانا: به معنی مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر چون خویشان و نزدیکان.

اسم دختر ترکی با ا
اسم دختر ترکی با الف

کدامیک از اسمهای ترکی دخترانه با حرف الف به نظر شما اسم زیباتری است؟