نام دختر با ث

اسم فارسی اصیل دختر که با حرف ث شروع شود در لیست نام های وبسایت نام فارسی موجود نیست و فقط اسامی دختر عربی با ث وجود دارند.

ردیف ایرانیریشه نام  معنی 1ثریاعربی   پروین (نام ستاره ای در منظومه شمسی)
2ثمرعربی   = ثمره، نتیجه
3ثمرهعربی  میوه، نتیجه، حاصل، محصول
4ثمینعربی   گران بها، ارزشمند، قیمتی
5ثمینافارسی، عربی   ثمین (عربی) + ا (فارسی) گرانبها، قیمتی، با ارزش
6ثنانام عربی  سپاس، ستایش، شکر، دعا
7ثمینهعربی  گران بها، قیمتی
www.NameFarsi.com