نام دختر با د

اسم دختر با د

لیست نام دختر ایرانی با حرف د

شامل اسم دختر ایرانی (اسم ترکی، کردی، اسم های مذهبی عربی و …) با دال.

نام دختر با د
اسم دخترانه با حرف د

در زیر فهرست نام دخترانه با د که ریشه ترکی، کردی، یونانی، عربی، عبری و … دارند. برای انتخاب اسم دختر با حرف دال قرار گرفتند. اگر اسمی رو پیدا نکردید در قسمت نظرات بنویسید تا بررسی کنیم.

ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم
۱دادلیترکیشیرین و نمکین
۲دانژهاسم کردی غنچه گل نیمه باز را گویند.
۳دانیااسم هندیگشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان
۴دایانایونانی = دیانا، الهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان بهنگام وضع حمل است. دیانا مطابق اساطیر یونانی همان آرتمیس یا الهه باکره است.
۵دراعربی، فارسیبه ضم دال، منسوب به در، با ارزش، گرانبها، دختر زیبا و ارزشمند
۶دربانوفارسی، عربی در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو = بانوی گرانقدر
۷دره التاجعربیمرواریدی که بر تاج نصب کنند.
۸درتافارسی، عربی در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
۹دردانهفارسی، عربیدر (عربی) + دانه (فارسی) : بسیار محبوب و عزیز
۱۰درسافارسی، عربی در (عربی) + سا (فارسی) مانند در، دختر مانند مروارید
۱۱درگلفارسی، عربیدر (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
۱۲درنااسم ترکی پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی نیز هست.
۱۳درنازفارسی، عربیدر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از در (مروارید) + ناز (زیبا، قشنگ)
۱۴دروارفارسی، عربی در (عربی) + وار (فارسی) مانند در، هچون در
۱۵درهعربیمروارید بزرگ، یک دانه مروارید
۱۶دریتافارسی، عربی در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
۱۷دلنیاکردیمطمئن
۱۸دلووانکردی مهربان، دختر مهربان، بانوی با محبت
۱۹دلیلهاسم عبریمعشوقه، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد.
۲۰دلیناکردی مطمئن، آرام دل، آسوده
۲۱دنیااسم عربیجهان
۲۲دنیزاسم ترکی دریا
۲۳دورسینترکیباقی بماند
۲۴دیانفرانسوی دیانا
۲۵دیانانام یونانی= دایانا، در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الهه باکره مورد احترام بوده است، دیانا همان آرتمیس در اساطیر یونانی است.
۲۶دیلاناسم کردی نوعی رقص کردی
۲۷دینانام عبریدینه
۲۸دینارگیسفارسی، یونانی دینار (یونانی) + گیس (فارسی)، دختری که مویش طلایی رنگ است، نام زنی در منظومه ویس و رامین نام اصیل ایرانی
۲۹دینهاسم عبریانتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با د