اسامی دخترانه با س

اسم دختر با س

نام دختر ایرانی با حرف سین

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی با حرف س

اسم دخترانه با س
نام دختر ایرانی به س

اسم دختر ایرانی با س

اسم دخترانه با سین که شامل نام های دخترانه عربی، ترکی، کردی و … با حرف س است. بیشتر این نام ها اسامی مذهبی دختر (عربی) هستند. در مجموع اسم های دختر با س همیشه از نام های محبوب پدر مادر ها برای انتخاب اسم دختر خود بوده و هست. این نام ها از تنوع زیادی برخوردار هستند و بسیاری از اسم های ترکی دختر خیلی محبوب در ایران و حتی بین فارسی زبانان است. اسم هایی مثل سوین، سلین و سلنا نمونه هایی از اسم های ترکی زیبا و بسیار محبوب در ایران هستند.

ردیف نام ایرانیریشه اسم معنی نام
۱سابریناآشوریمژده، بشارت، پیام خوش
۲ساجدهعربی مؤنث ساجد، سجده کننده، عابد
۳ساحرعربیسحرکننده، افسونگر، جادوگر
۴ساحرهعربی = ساحر
۵ساحلعربیزمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است.
۶ساراعبری معنی اسم سارا؛ شاهزاده خانم، نام همسر حضرت ابراهیم (ع) و مادر اسحاق (ع)، از محبوب ترین نام های دنیا.
۷سارالاسم کردینام روستایی در نزدیکی سنندج می باشد.
۸سارالمازنام ترکی ناپژمردنی، بدون خزان. مشابه اسم سولماز که در ادامه قرار دارد.
۹سارای اسم ترکیماه زرد، مرکب از ساره (زرد) + آی (ماه)، ماه شب چهارده
۱۰سارهعبری سارا
۱۱ساریساکردیکوشا
۱۲ساطعهعربی مؤنث ساطع
۱۳ساعدهعربیمؤنث ساعد، کمک کننده، مددکار.
۱۴ساغرترکی جام شراب
۱۵ساقیعربیآن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد.
۱۶سالسالاتین تند و تیز، نوعی سس اسپانیایی
۱۷سالمهعربیمؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
۱۸سالومهعبری صلح و آرامش، صفا و دوستی، نام خواهر مریم عذرا و خاله حضرت عیسی (ع) و همچنین نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ.
۱۹سالویالاتیننام گلی است.
۲۰سامرهاسم عربی مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است.
۲۱سامیراعربیسمیرا، زن بزرگوار، نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است، نام محلی در نزدیکی مکه، وسیله ای که با آن حجامت می کنند.
۲۲سامینهکردی ماهر
۲۳سامیهعربیمؤنث سامی، زن بلند قد، کسی که عازم شکار است.
۲۴سان آیفارسی، ترکی زیبا و درخشان ماننده ماه نام ایرانی
۲۵سانازترکینوعی گل، نادر، کمیاب
۲۶سانایترکی مهنام، بلند آوازه و گرامی، بی قرار
۲۷سانلیترکیمعروف، نامدار. اسم آدلی نیز در ترکی به همین معناست.
۲۸ساوریناآشوری امید
۲۹ساهرهعربیمؤنث ساهر، چشمه روان
۳۰سایاترکی، فارسی در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است.
۳۱سایانفارسی، کردیمنسوب به سایه، رشته کوهی در آسیای مرکزی، نام روستایی در نزدیکی همدان
۳۲سایرهعربی ستاره گردنده، سیاره
۳۳سایمانترکی و کردیسایمان در کردی به معنی مانند سایه و در ترکی به معنی “خوان بزرگ محاسب” است. دقت شد که در حال حاضر ثبت احوال اسم سایمان را به عنوان اسم پسر می پذیرد. توضیح بیشتر نام سایمان: سای = سایه + ان (پسوند نسبت)، ۱- منسوب به سایه، مثل سایه؛ ۲- نام رشته کوهی در آسیای مرکزی، بیشتر در سیبری جنوبی که شامل سایان خاوری و سایان باختری است.
۳۴سبزه قبافارسی، عربی سبزه (فارسی) + قبا (عربی) پرنده ای به رنگ آبی لاجوردی و دم آبی مایل به سبز
۳۵ستیااوستایی، پهلویجهان هستی دنیا روزگار، بانوی نجیب و بلندمرتبه، لقب حضرت معصومه، کلمه “گیتی” در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است.
۳۶ستیلاعربی از القاب حضرت مریم سلام الله علیها و نام دختر امام موسی کاظم.
۳۷سحرعربیزمان قبل از سپیده دم، صبح
۳۸سحرنازفارسی، عربی اسم از تر کیب: سحر (عربی) + ناز (فارسی): سحر (زمان قبل از سپیده دم) + ناز (زیبا)
۳۹سحرنوشفارسی، عربیسحر (عربی) + نوش (فارسی)، دوستدار سحر و روشنایی، صبوحی کننده.
۴۰سداارمنی نام قهرمان یکی از داستان های ارمنی. اسم دخترونه
۴۱سدناسم عربیبه فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند، خدمتکار کعبه.
۴۲سدنافارسی، عربی سجده کننده بر خانه خدا، مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + الف فاعلی (فارسی). در برخی از منابع این الف انتهایی به عنوان “الف اسم ساز” ذکر شده است. ضمنا معنی خدمت کردن کعبه نیز برای این اسم آمد.
۴۳سرورعربیشادمانی، خوشحالی
۴۴سروشافارسی، اوستایی
، پهلوی
سروش + الف تانیث. در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است.
۴۵سریرعربیتخت پادشاهی، اورنگ
۴۶سعیدهعربی مؤنث سعید، مبارک، خوشبخت، خجسته، سعادتمند.
۴۷سکینهعربیآرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین (ع).
۴۸سلالهعربی فرزند، نسل.
۴۹سلداترکیکوهستان.
۵۰سلطنتعربی پادشاهی، فرمانروایی.
۵۱سلماعربینام زنان عرب. Selma. نام درختی است. در عربی مؤنث سِلم به معنی صلح، آشتی و زنِ صلح طلب است.
۵۲سلمازترکی سولماز ( پایین تر معنی اسم سولماز را بخوانید).
۵۳سلمیعربی= سلما.
۵۴سلناترکی سولنا، خدای ماه، مجازا ماه.
۵۵سلویعربیکبوتر بهشتی (بر وزن حلوا)
۵۶سلیمهعربی مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست، سالم.
۵۷سلیناترکی و یونانیبه فتح سین، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی، خروشان، مانند سیل، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد. اسم سلینا Selina با کسر سین نیز یک اسم بین المللی با ریشه یونانی می باشد به معنی ماه می باشد و در زبان های اسپانیایی و روسی کاربرد دارد.
۵۸سماعربی آسمان
۵۹سمانهعربیسُمانی بلدرچین
۶۰سمرعربی افسانه، داستان ، مشهور اسم اصیل دختر
۶۱سمیرانام عربیهم صحبت شبانه
۶۲سمیرا میسآشوری ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغ های معلق را همسرش برای او ساخته بوده است.
۶۳سمینعربیچاق، فربه. در واقع به معنی ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود.
۶۴سمینهعربی مؤنث سمین، چاق، فربه
۶۵سندسعربیبه فتح سین و دال، پارچه ای ابریشمی و لطیف، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده است.
۶۶سنیاسنسکریت، هندی آزاده، رها (به ضم سین)
۶۷سوتیاملرینور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است.
۶۸سوداترکی و عربی
معنی اسم سودا در عربی (به مجاز): فکر، خیال، شور و شوق؛ اسم سودا در زبان ترکی عشق، سودا معنی شده است.
۶۹سودهعربینام شهری در نزدیکی بغداد
۷۰سورهعربی هریک از بخش های صدو چهاردهگانه قرآن که شامل چند آیه است.
۷۱سوریاآشوریثریا
۷۲سوژاهلندی گیاه سویا
۷۳سوفییونانیحکیم
۷۴سوگلترکی سوگلی
۷۵سوگلیترکیمورد محبت و علاقه بسیار، محبوب
۷۶سولافکردی آبشار کوچک
۷۷سولمازترکیهمیشه شاداب. معنی پژمرده نشدنی و گلی که هرگز پژمرده نمی شود نیز برای اسم سولماز (سلماز) آمده است.
۷۸سولینافرانسه، ترکی رسمی، محترم، موقر، مقدس، با احترام، با تشریفات
۷۹سومیناعربی
۸۰سوناترکی مرغ آبزی
۸۱سوناترکیزیبای آب ها
۸۲سونایترکی زیبا روی، ماه شب چهارده، قویی که پرهای سرش سبزرنگ است، تعلق به ماه داشته باشد.
۸۳سونیایونانیخرد، عقل
۸۴سویلترکی دوست داشته شده
۸۵سویل آیترکیدوست داشته شده، جذاب مانند ماه
۸۶سوینترکی عشق، علاقه شدید، محبت. اسم ترکی دختر.
۸۷سوینچترکیشادی
۸۸سهاعربی نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کردند.
۸۹سهیلاعربینرم و ملایم
۹۰سی بلاسم فرانسوی نام ربه النوع خاک
۹۱سی سامیونانینام دختر مگابات
۹۲سیتااسم هندی جهان، گیتی
۹۳سیلوانانام ایتالیاییالهه جنگل، دختر جنگلی.
۹۴سیماعربی چهره، صورت
۹۵سینرهفرانسهگیاهی زینتی با خاصیت دارویی با گلهایی که در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا می شوند، پامچال فرنگی.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر فارسی با س

شامل اسم های دخترانه با حرف سین که ریشه پارسی (فارسی) دارند.

اسامی دخترانه با س
نام دختر با س اسم به سین