اسم دختر با ن

لیست نام دختر ایرانی با حرف ن

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (ترکی، یونانی، عربی و …) با حرف ن

اسم دختر با ن
اسم دختر ایرانی با ن
ردیفنام ایرانیریشه اسم  معنی نام
۱نائلهعربی  کسی که به مقصود رسیده و نائل آمده است، اسم همسر عثمان خلیفه سوم
۲نادرهعربی  مؤنث نادر، کمیاب، بی همتا، آنچه به ندرت یافت شود.
۳نادره گفتارفارسی، عربی  نادره (عربی) + گفتار (فارسی) آن که گفتارهای پسندیده بیان می کند و کلامش بی همتاست.
۴نادیعربی  ندا دهنده، ندا کننده
۵نادیافرانسه  امید، آرزو
۶نادینروسی، فرانسه  امید و آرزو
۷نادیهنام عربی مؤنث نادی، ندادهنده، صدا کننده
۸ناراینسنسکریت از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد.
۹ناردختفارسی، عربی  نار (عربی) + دخت (فارسی) دختر آتش.
۱۰ناردیسفارسی، عربی  مانند انار، نار (عربی) + دیس (فارسی) مانند آتش.
۱۱نارسیساسم یونانی  لاتین از یونانی، = نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر یونان که وقتی صورت خود را در آب دید عاشق خود شد و در آب پرید و غرق گشت و تبدیل به گل نرگس گردید.
۱۲نارمیلاترکی، فارسی غنچه، شکوفه، خصوصا شکوفه گل انار.
۱۳ناریانام کردی قاصدک
۱۴ناریکااسم گیلکی دختر مهربان لیست اسامی ایرانی
۱۵ناریناعربی، فارسی مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث، دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
۱۶نارینهارمنی /
فارسی- عربی
  معنی اسم نارینه (ارمنی): ظریف؛ هم چنین اسم نارینه را در برخی منابع ترکیب نار + اینه می دانند که “نار” هم به معنی آتش و هم مخفف انار معنی شده است و اینه: (پسوند نسبت)؛ لذا در این صورت اسم نارینه مرکب فارسی-عربی و فارسی هم معنی شده است که معنی اول: منسوب به آتش و معنی دوم منسوب به انار است و می توان (به مجاز) سرخ گون و نیز زیبارو معنی شود.
۱۷ناریهعربی  آتشی، آتشین
۱۸نازانتاآشوری  عشوه گر، طناز
۱۹نازیکارمنی  نازی، منسوب به ناز
۲۰نانسیفرانسه  نام شهری در فرانسه
۲۱نباتعربی  ماده خوراکی سفت، بلورین و شیرین
۲۲نجلاعربی  زنی که دارای چشمان درشت است.
۲۳نجمعربی  ستاره، نام سوره ای در قرآن کریم
۲۴نجمهعربی مؤنث نجم، ستاره
۲۵نجواعربی  سخن آهسته
۲۶نجیبهعربی  مؤنث نجیب، شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
۲۷نداعربی  صدای بلند، فریاد، بانگ
۲۸ندیمهعربی  مؤنث ندیم، همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
۲۹نرجسعربی  معرب از فارسی، نرگس، نام همسر امام حسن عسگری (ع) و مادر حضرت مهدی (ع).
۳۰نرگسفارسی، یونانی  از یونانی، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگ های سفید و زرد.
۳۱نساعربی  زنان، نام سوره ای در قرآن کریم.
۳۲نسیبهعربی دختر با اصل و نسب، بانوی اصیل، بانویی که در صدر اسلام در جنگ احد شرکت داشت و به آسیب دیدگان کمک می کرد.
۳۳نسیمعربی  بادملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش
۳۴نشمیلکردی  زیبا
۳۵نصیبهعربی  سهم کسی از چیزی، بهره، سرنوشت، تقدیر.
۳۶نظارهعربی  نگریستن، تماشا، نگاه کردن.
۳۷نعناعربی  نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو.
۳۸نعناععربی معادل نعنا که در بالا معنا شد.
۳۹نعیمهعربی  مؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف
۴۰نغمهعربی  آهنگ یا ملودی،آوازه
۴۱نفیساعربی، فارسی بسیار ارزشمند، گران مایه.
۴۲نفیسهعربی  مؤنث نفیس
۴۳نکهتعربی  بوی خوش
۴۴نگیناعبری  موسیقی، آواز
۴۵نوالعربی  عطا، بخشش، بهره، نصیب.
۴۶نوبهارسنسکریت  معشوق یا زن زیبارو.
۴۷نورعربی  روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۸نورآفرینفارسی، عربی  نور (عربی) + آفرین (فارسی) آفریننده نور و روشنایی.
۴۹نورافارسی، عربی  نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان.
۵۰نورافشانفارسی، عربی  نور (عربی) + افشان (فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی منتشر می کند، نورپاش اسم دختر ایرانی
۵۱نورانفارسی، عربی  نور (عربی) + ان (فارسی) مرکب از نور (روشنایی) + ان (پسوند اتصاف)، نام روستایی در نزدیکی اردبیل.
۵۲نوریفارسی، عربی  نور (عربی) + ی (فارسی) منسوب به نور
۵۳نورینفارسی، عربی  نور (عربی) + ین (فارسی) نورانی، نوری
۵۴نوریهعربی  منسوب به نور، درخشان
۵۵نوناسریانی  برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
۵۶نهضتاسم
عربی
  حرکت، عزیمت
۵۷نیاناسم کردی نرم و لطیف
۵۸نیرعربی  روشن، منور
۵۹نیرواناسنسکریت  آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به کمال است.
۶۰نیرهعربی  مؤنث نیر، منور و روشن اسم دختر اصیل
۶۱نیشانام کردی نشانه
۶۲نیک تاشفارسی، ترکی  نیک (فارسی) + تاش (ترکی) همتا و مانند نیکان
۶۳نیکو لقافارسی، عربی  نیکو (فارسی) + لقا (عربی) زیبا رو، زیبا چهر
۶۴نیلوفرسنسکریت گلی به رنگ سفید، کبود و زرد که مصرف دارویی دارد، همچنین نام یکی از جشن های باستانی ایرانیان (جشن نیلوفر) که در روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می شد و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می خواست برآورده می‌شد.
۶۵نینانام عبری  زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ن

نام دخترانه به حرف ن
اسم دختر با ن