اسم دخترانه با و

اسم دختر با و

لیست نام دختر ایرانی با حرف و

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، عربی و …) با حرف و

اسم دخترانه با و
اسم دختر با و

لیست کامل اسم دختر ایرانی با حرف واو

ردیفنام ایرانیریشه اسم  معنی نام
۱وادیعربی  سرزمین، رود
۲وارتوشارمنی  نام گلی سرخ و ظریف.
۳والهعربی  عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
۴والیهنام عربی  مؤنث والی اسم دختر
۵وانوشارمنی  دریاچه وان، از سمبل و نمادهای تاریخ ارامنه.
۶وانیارکردی  با سواد، فارغ التحصیل (نگارش کردی : وانیار).
۷وجیههاسم عربی  زیبا، خوش چهره، هم چنین به معنای دارای قدر و منزلت نزد مردم.
۸وچاناسم کردی  زمان استراحت کوتاه (نگارش کردی : وچان)
۹وحدانهعربی، فارسی  یکی یکدانه
۱۰وحیدهعربی  مؤنث وحید، یکتا، تک، بی نظیر، یگانه
۱۱ورتاآرامی  گل، هم ریشه با “ورد” عربی است.
۱۲وردینام کردی  کوچک، ریز‏نقش (نگارش کردی : وردی)
۱۳ورشانعربی  قمری، پرنده ای که در فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی.
۱۴ورقاعربی  کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
۱۵ورهراماوستایی، پهلوی  بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۱۶وریشهاسم کردی  درخشش، برق (نگارش کردی: وریشه)
۱۷وسمهعربی  ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می آید.
۱۸وسیمعربی  دارای نشان زیبایی، خوش سیما، زیبا
۱۹وسیمهعربی  مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا.
۲۰وشکردی خواستن (نگارش کردی: وهش) اسم دختر ایرانی
۲۱وشانکردی  افشان، کاشتن، تکان شدید (نگارش کردی: وهشان)
۲۲وشنکردی خوب است. (نگارش کردی: وهشهن)
۲۳ولانکردی  مکانیکهگل زرد بسیار داشته باشد. (نگارش کردی: ولان)
۲۴ولگاروسی  بلندترین رود اروپا.
۲۵ونازکردی  با وقار، متین (نگارش کردی: وهناز)
۲۶ونداکردی  زن و دختر باسواد (نگارش کردی: وهندا)
۲۷ونوسفرانسوی  الهه زیبایی یونان، ستاره زهره.
۲۸ونوشکردی  گل بنفشه (نگارش کردی: وهنهوش)
۲۹وهارنام کردی  فصل بهار (نگارش کردی: وههار)
۳۰ویانکردی  دلربا، علاقه، محبت، عشق (نگارش کردی : ڨیان)
۳۱ویانااوستایی، پهلوی  فرزانگی بخردی دانایی.
۳۲ویواتنام فرانسوی  گل بنفشه.
۳۳ویولاایتالیایی  نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن Viola
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با و

نام دختر با و
اسم دختر ایرانی با و