اسم دختر با ج

لیست نام دختر ایرانی با حرف ج

 

ردیفاسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
1جانامکردی  ضمیر دستوری (نگارش کردی: جێناو)
2جلوهعربی   حالت دلپذیر در کسی یا چیزی، زیبایی، نما، ظاهر جذب کننده، نمایان شدن، آشکار کردن
3جمیلهعربی   زیبا، زن زیبا
4جنانعربی   بهشت
5جنتاسم عربی   بهشت، باغ، پردیس
6جواهرعربی   جمع جوهر، سنگ گران بها مثل یاقوت یا زمرد اسامی اصیل
7جیرانمغولی   آهو
8جیلانام گیلکی   = ژیلا، ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ج