نام دختر با ا

اسم دختر با ا

نام دختر ایرانی با حرف ا

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، اسم ترکی، یونانی و …) با حرف الف

اسم دختر با ا
اسم دختر ایرانی با ا

در ادامه فهرست کامل اسم دختر با الف را ببینید. اسم های دختر شامل اسم ترکی دختر با الف، اسم کردی با الف، اسم لری، اسامی عربی (مذهبی) با ا و سایر نام های دخترانه با الف.

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱ابتسامعربی  لبخند، تبسم
۲ابریشمعبری حریر، تاری درخشان و نازک اما بسیار محکم که کرم ابریشم به دور خود می تند، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید.
۳ابریشمکردی تاری بسیار محکم، نازک و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر (نگارش کردی : ههورێشم)
۴احترامعربی  بزرگ داشتن، حرمت را نگه داشتن.
۵احلامعربی جمع حلم، صبوری ها، بردباری ها، وقارها.
۶ادریناآشوری  تکیه گاه.
۷ارتاشاسم ترکی  مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
۸ارغنوننام یونانی  اسم یک ساز می باشد.
۹ارغوناسم یونانی مخفف ارغنون (نام ساز)
۱۰ارمغاناسم دختر ترکی  رهاورد، سوغات، هدیه.
۱۱ارنوازاوستایی، پهلوی  مرکب از ارنه (سزاوار) + واز (واژه)، به معنای دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
۱۲اروساوستایی، پهلوی  سفید، درخشان، زیبا نام دخترانه فارسی
۱۳اروسنام فرانسوی  در اساطیر یونان، خدای عشق
۱۴اروشااوستایی، پهلوی اروشه، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید.
۱۵اروناسم عربی (به فتح الف) شاد و شادمان
۱۶اریحااسم عبری  مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است.
۱۷اریدیسترکی (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه، در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۱۸ارینعربی به فتح الف، شادی، شادان شدن، به وجد آمدن.
۱۹اریناکردی، فارسی آرینا ، آریایی نژاد، از نسل آریایی.
۲۰استرعبری  ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی.
۲۱اسرینکردی  اشک.
۲۲اسماعربی نام نهادن، نامگذاری کردن، همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی.
۲۳اسناعربی بزرگوار کردن، بلندمرتبه کردن.
۲۴اشتارآشوری  الهه عشق و برکت
۲۵اصیلاعربی با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس.
۲۶اطلسیونانی  پارچه ابریشمی، دیبا
۲۷اطلسییونانی، فارسی  اطلس (معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگ های سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ.
۲۸اطهرعربی پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
۲۹اعظمعربی  بزرگوارتر، بزرگ تر.
۳۰افقعربی  خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد.
۳۱اقاقیاسم یونانی  = اقاقیا
۳۲اقاقیایونانی  درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد.
۳۳اقدسعربی  پاک تر، مقدس تر
۳۴اقلیمایونانی نام دختر آدم (ع)
۳۵اقلیمیایونانی  اقلیما، نام دختر آدم (ع).
۳۶اکرمعربی  بزرگوار، گرامی
۳۷اکلیلعربی  تاج
۳۸الاههعربی  الهه
۳۹الحانعربیبه فتح الف، آوازهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوشایند.
۴۰الکاترکی  سرزمین، ناحیه.
۴۱الله نظرفارسی، عربی کسی که نظرکرده خداست.
۴۲المااسم ترکی سیب
۴۳الماس خاتونیونانی، فارسی  الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس.
۴۴المیرافارسی، ترکی  ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
۴۵المیناترکی
۴۶النایونانی  نورانی نام دختر
۴۷النازفارسی، ترکی  ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
۴۸الهامنام عربی  فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود.
۴۹الههاسم عربی  در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است..
۵۰الیساعربی، فارسی دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی.
۵۱الیکاسنسکریت مال بسیار، دارایی فراوان
۵۲ام البنینعربی  نام همسر علی (ع) و مادر عباس (ع)
۵۳اماندانام دختر ترکی آماندا، در امان، در پناه تو
۵۴امانهعربی به فتح الف، اطمینان و آرامش قلب، دختری که وجودش مایه قوت قلب است.
۵۵املعربی به فتح الف، آرزو، امید
۵۶امیراعربی، فارسی  امیر (عربی) + ا (فارسی) امیره
۵۷امیردختعربی، فارسی  دختر پادشاه، شاهدخت
۵۸امیرهعربی  مؤنث امیر  اسامی زیبای عربی
۵۹امیلسنسکریت، عربی معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
۶۰امیلهسنسکریت، عربی امیل، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
۶۱امین دختعربی، فارسی  امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
۶۲امینهنام عربی  مؤنث امین
۶۳انسیهعربی  مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
۶۴انوشکاعبری زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است.
۶۵انیسعربی  همدم
۶۶انیساعربی، فارسی بانوی همدم، دختری که مونس انسان است.
۶۷انیسونیونانی آنیس، مقاومت و اعتراض
۶۸انیسهنام عربی  همدم، مونس
۶۹اورانوسفرانسه  نام هفتمین سیاره منظومه شمسی
۷۰اورنینایونانی  ربه النوع فراوانی نعمت
۷۱اوریساسنسکریت نام یکی از ایالتهای هندوستان
۷۲اورینایونانی در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی
۷۳اولدوزنام ترکی  ستاره
۷۴اویتااوستایی، پهلوی بی همتا، تک
۷۵اویناسم کردی عشق
۷۶ایداترکی آیدا، شاد خوشحال
۷۷ایدهفرانسه  فکر و اندیشه، رأی
۷۸ایراناوستایی، پهلوی مکان سکنای آریائیان (قوم اری)، نام کشور باستانی ما، محل مردمان شجاع و شریف، حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح طوایفی سفید پوست از راه جیحون و کوههای قفقاز وارد منطقه ایران شدند. این طوایف به دو دسته تقسیم می شدند دسته ای که خودرا زورمند می دانستند و به نام سک (به فتح س) ها شناخته می شدند و دسته ای دیگر که متمدن تر از دسته اول بودند خود را اری (به فتح الف و کسر ر) به معنای شجاع و شریف می نامیدند و وجه تسمیه ایران نیز همین است.
۷۹ایسیهعبری آسیه
۸۰ایل نازفارسی، ترکی  ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، الناز، کسی که ایل به او می نازد.
۸۱ایلار اسم ترکی مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
۸۲ایلاناعبری دختر سرزنده، نام نوعی درخت نیز هست.
۸۳ایلیارترکی کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
۸۴ایلیمترکی طایفه من، قبیله ام
۸۵ایلینعربی فتنه انگیز، برپا کننده آشوب
۸۶ایماعربی  اشاره
۸۷ایمنهعربی  آمنه
۸۸اینازترکی آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
۸۹ایناسعربی دوستی و محبت، همچنین دیدن یا شنیدن آواز
۹۰ایوانکردی ایوان، تراس (نگارش کردی : ههیوان) اسم اصیل ایرانی
۹۱ایپکترکی (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ا

نام دختر با ا
اسم دخترانه با حرف ا