اسم با ه

اسم دختر با ه

لیست نام دختر ایرانی با حرف ه

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، عبری و …) با حرف ه

girls' name with H
اسم دختر با ه
ردیفنام ایرانیریشه اسم معنی نام
۱هاجرعبری  معرب از عبری؛ به معنی مهاجرت کننده، فرارکننده. هم چنین اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)
۲هاراعبری  کوهستان
۳هالهیونانی  معرب از یونانی به معنای: حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاه دور ماه یا خورشید دیده می شود.
۴هاناکردی  پناه، نفس، امید، فریاد
۵هانهکردی چشمه
۶هانیاعربی مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
۷هانیهعربی = هانیا
۸هایدهعربی  توبه کننده، به حق بازگردنده
۹هداعربی  هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
۱۰هدسهعبری همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است.
۱۱هدیعربی  هدایت کردن، راهنمایی، هدایت، راه درست، مسیر درست
۱۲هدیهعربی  ارمغان، تحفه
۱۳هرمیساسم عربی  شیر یا کرگدن
۱۴هرمینااوستایی،
پهلوی
 سفر حرکت
۱۵هستنوهکردی  قیام توده مردم (نگارش کردی: هه ستنه وه)
۱۶هفدنکردی  وزن شعر (نگارش کردی : هه ڨده ن)
۱۷هفیانکردی  آرام گرفتن (نگارش کردی : هه ڨیان)
۱۸هگبهکردی ره آورد، هدیه سفر، خورجین (نگارش کردی : هه گبه)
۱۹هلالهکردی  گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن (نگارش کردی : هه ڵاڵه)
۲۰هلپرینکردی رقصیدن (نگارش کردی: هه ڵپه ڒین)
۲۱هلماعربی و لاتینمعنی اسم هلما، (با اسم حلما اشتباه نشود)؛ برای اسم هلما معنی “دختر تند و تیز” و هم چنین “ستاره درخشان” آمده است که البته منبع موثقی برای این معانی یافت نشده است. دوستان اگر در واژه نامه معتبر معنی نام هلما را دیده اند در قسمت نظرات درج نمایند. معنی اسم هلما و حلما را بخوانید.
۲۲هلنیونانی فرانسه از یونانی. (اسم فرانسوی برگرفته از ریشه یونانی). به معنی روشنایی، نور. در اساطیر یونان نام همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
۲۳هلنایونانی  = هلن
۲۴هلنسافارسی، عربی  هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر.
۲۵هلیایونانی خورشید
۲۶هلینانام یونانی معادل هلن Helen. که در بالا معنی آن هست.
۲۷هلیوناسم
عبری
 هلیوس، خورشید
۲۸همونداسم کردی  اعضاء (نگارش کردی : هه مه وه ند)
۲۹هنارکردی  انار (نگارش کردی : هه نار)
۳۰هناوکردی  زهره، شجاعت (نگارش کردی : هه ناو)
۳۱هنیاعربی به فتح ه، گوارا باد، نوش باد.
۳۲هورامعبری مرتفع، نام پادشاهی در کتاب مقدس نام زیبای دختر
۳۳هوراننام کردی آفتاب (نگارش کردی : هۆران)
۳۴هورتاشفارسی، ترکی  هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
۳۵هورشیدکردی خورشید (نگارش کردی: هورشید)
۳۶هوریکردی  نور خورشید (نگارش کردی: هۆری).
۳۷هوزانکردی  یاد گرفتن (نگارش کردی: هۆژان).
۳۸هوزانکردی  یاد گرفتن (نگارش کردی: هۆژان)
۳۹هوژینکردی آموختن (نگارش کردی: هۆژین)
۴۰هوماکردی مرغ سعادت، فرخنده (نگارش کردی: هۆما)
۴۱هومانکردی  خودمان (نگارش کردی : هۆمان)
۴۲هونراوهکردی کنایه از کلام منظوم (نگارش کردی: هۆنراوه)
۴۳هونیاکردی  شعر (نگارش کردی : هۆنیا)
۴۴هیدیکاکردی آرام، به آهستگی، یواش
۴۵هیرانکردی  قرار(نگارش کردی : هێران)
۴۶هیزانکردی  نیرومند، توانا (نگارش کردی: هێزان) اسامی زیبای فارسی
۴۷هیژانکردی  ارزیدن، جنبیدن (نگارش کردی : هێژان)
۴۸هیلاناسم کردی  آشیانه، مکان آرامش (نگارش کردی: هێلان)
۴۹هیلدالاتین  نیرومند، قوی
۵۰هیماعربی، فارسی بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
۵۱هیموکردی پاک دامن (نگارش کردی : هێمۆ)
۵۲هیناکردی ماهر نام کردی دختر
۵۳هینانکردی آوردن (نگارش کردی : هێنان)
۵۴هیوانکردی ایوان. تراس (نگارش کردی : هێوان)
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ه

اسم دختر ایرانی با ه
اسم دختر زیبا با ه
اسم با ه
اسم دختر با ه