نام پسر با ج

نام پسر ایرانی با حرف جیم

اسم پسر با حرف ج
اسم پسر ایرانی با ج

لیست کامل اسامی پسر با ج. صفحه بعدی را نیز ببینید.

ردیفاسم پسرریشه ناممعنی اسم
۱جابراوستایی، پهلویتسکین دهنده، آرامش بخش،تسلی دهنده، از نامهای حضرت حق، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق (ع).
۲جادییونانیطلب کننده بخشش، خواهنده عطا
۳جاراللاوستایی، پهلوی لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت و علوم بلاغی بود.
۴جاسماسم عبری عامیانه قاسم
۵جالینوسعبری نام پزشکی یونانی
۶جاماسبفارسیجاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۷جاماسپفارسیجاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۸جامشیدفارسی جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۹جان افروزفارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۰جان افزافارسی جان افزا
۱۱جان بخشانفارسی اسم پسر به معنی جان بخش
۱۲جان محمدعربیجان (روان) + محمد (ستوده شده)
۱۳جان مهرفارسی مهربان جان
۱۴جانعلیعربی جان ( بلند مرتبه) + علی (عربی)
۱۵جانلیفارسی ترکی جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۱۶جانوسیارجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۷جانوشیار معادل جانوسیار.
۱۸جانیعربی جاندار
۱۹جهانیارفارسی آنکه جهان یار اوست. مجازا قدرتمند.
۲۰جاهدعربی کوشا، ساعی.
۲۱جاویدفارسی همیشگی، ابدی، جاویدان.
۲۲جبارعربی، فارسی نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت
۲۳جندلفارسی، ترکی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۲۴جنیدعربی نام عارفی معروف در قرن سوم هجری
۲۵جوادعربی بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شیعیان
www.NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ج