سوشا Soosha

معنی اسم سوشا

معنی نام سوشا

معنی و ریشه دقیق اسم سوشا

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سوشا اسم فارسی پسرانه است که چون چندین سال کمتر مورد استفاده برای نامگذاری قرار گرفته است نام سوشا از نام های جدید در بین ایرانیان مصطلح شده است و یک اسم پسر ۴ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

سوشا Soosha
معنی اسم سوشا

بیشتر بخوانید