اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج
اسم پسرانه با حرف جیم
ردیفاسممعنی
۱جاباننام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲جادیزعفران
۳جامشیدجمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴جان افروزاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵جان افزاجان افزا
۶جان بخشانجان بخش
۷جان مهرمهربان جان
۸جانلیجان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹جانوسیارجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰جانوشیارجانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱جانیجاندار
۱۲جانیاریاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳جاویدهمیشگی، ابدی
۱۴جاهدکوشا، ساعی
۱۵جستاننام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶جمشادپادشاه بزرگ و شاد
۱۷جمشیدجامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸جندلاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹جوانشیرنام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰جوانویاز شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱جویاجستجو کننده، جوینده
۲۲جویانجوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳جهانکیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴جهان آفرینآفریننده جهان
۲۵جهان بخشآن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶جهان فرشکوه جهان
۲۷جهانباننگهبان جهان، خداوند
۲۸جهاندارخداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹جهانسوزفتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰جهانشادآن که مردم جهان از او شادند
۳۱جهانشیدنور و روشنایی عالم
۳۲جهانشیردلاور در جهان
۳۳جهانفرکسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴جهانگشایتسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵جهانگیرفتح کننده جهان
۳۶جهانیاریاور و یاور مردم جهان
۳۷جهناز شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج