اسم پسر با ز

اسم پسر با ز

اسم پسر فارسی با حرف ز

اسم پسر با ز
اسم پسر با ز
ردیف نام فارسی معنی اسم
۱زائان  نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین
۲زاب  زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
۳زاد  فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد
۴زادان فر  یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی
۵زادان فرخ  نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۶زادبه  آزادبه
۷زادسرو آزادسرو
۸زادشم  از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی نام پسرانه فارسی
۹زادفرخ  از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی
۱۰زادمن  آزادمنش
۱۱زاگرس رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد ، پشتکوه، نام زیبای فارسی
۱۲زال  پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه
۱۳زامیاد رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
۱۴زاوش  نام ستاره مشتری
۱۵زراتشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۶زراسپ  از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۱۷زراوه  نام پهلوانی ایرانی
۱۸زرداده  نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار
۱۹زرداشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۲۰زردشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۲۱زردهشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۲۲زرمهر  مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی
۲۳زروان  نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
۲۴زروانداد  مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید
۲۵زروانمهر  مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید)
۲۶زریر  از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی
۲۷زرین کلاه  زرین تاج
۲۸زریون  زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم
۲۹زمان  جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فرخ زمان
۳۰زمران نام پسر ابراهیم(ع)
۳۱زنگو  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۲زنگه  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۳۳زو  از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
۳۴زواره  از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه
۳۵زوپین  نام پسر کاووس پادشاه کیانی
۳۶زویین  زوپین
۳۷زهیر  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
۳۸زیا  زنده
۳۹زیار  نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان
۴۰زیرک  باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک
۴۱زیناوند  مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ز